L. Linkevičius: dezinformacija – tik ledkalnio viršūnė hibridiniame kare
„Krem­liaus in­for­ma­ci­nis ka­ras prieš Va­ka­rus yra pa­sie­kęs karš­tą­ją fa­zę, to­dėl no­rė­da­mi jį lai­mė­ti pri­va­lo­me dar la­biau su­telk­ti sa­vo pa­jė­gas ir bū­ti ryž­tin­ges­ni bei vie­nin­ges­ni“, – Ry­go­je vyks­tan­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „The Ri­ga Strat­com Dia­lo­gue“ pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, no­rė­da­mi už­ti­krin­ti sa­vo sau­gu­mą ir ap­gin­ti es­mi­nes tran­sat­lan­ti­nės bend­ruo­me­nės ver­ty­bes – lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją – pri­va­lo­me aiš­kiai ma­ty­ti ir su­vok­ti vi­są Krem­liaus prieš Va­ka­rus vyk­do­mo hib­ri­di­nio ka­ro prie­mo­nių spek­trą.

„De­zin­for­ma­ci­ja ir in­for­ma­ci­nės at­akos yra tik led­kal­nio vir­šū­nė. Vyk­do­mos pa­čios įvai­riau­sios prieš mū­sų vie­ny­bę nu­kreip­tos veik­los: žvan­gi­ni­mas gink­lais, šan­ta­žas, ki­ber­ne­ti­nės at­akos, ban­dy­mai da­ry­ti įta­ką po­li­ti­niams pro­ce­sams. Taip veik­da­mas Krem­lius sie­kia su­prie­šin­ti Va­ka­rų bend­ruo­me­nę, pa­kirs­ti mū­sų tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mą, stab­dy­ti re­gio­no sau­gu­mui bū­ti­nų spren­di­mų pri­ėmi­mą“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro, esa­ma ir po­zi­ty­vių po­ky­čių: mū­sų par­tne­riai Va­ka­ruo­se vis aki­vaiz­džiau ma­to Krem­liaus sklei­džia­mos pro­pa­gan­dos mas­tą ir tiks­lus, vis daž­niau im­asi kon­kre­čių žings­nių su tuo ko­vo­jant. Vis­gi, šie po­ky­čiai dar nė­ra pa­kan­ka­mi.

„Bū­ti­na to­liau stip­rin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO ins­ti­tu­ci­jų pa­jė­gu­mus de­kons­truo­jant Krem­liaus val­do­mų ka­na­lų sklei­džia­mą me­lą, plės­ti al­ter­na­ty­vių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ru­sų kal­ba tink­lą, stip­rin­ti ne­prik­lau­so­mą ži­niask­lai­dą“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

NA­TO Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro Ry­go­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­je aukš­to ly­gio kon­fe­ren­ci­jo­je „The Ri­ga Strat­com Dia­lo­gue“ da­ly­vau­ja vals­ty­bių va­do­vai, po­li­ti­kai, stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos eks­per­tai ir ži­niask­lai­dos at­sto­vai.