L. Linkevičius dėkojo Islandijai
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius kar­tu su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ko­le­go­mis rug­sė­jo 25–26 die­no­mis Is­lan­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trės Lil­ja Dögg Alf­reðsdót­tir kvie­ti­mu lan­kė­si Reik­ja­vi­ke ir da­ly­va­vo Is­lan­di­jos ir Bal­ti­jos ša­lių dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo 25-me­čiui skir­tuo­se ren­gi­niuo­se ir su­si­ti­ki­muo­se.

Kaip pra­ne­ša URM, mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad Is­lan­di­ja bu­vo pir­mo­ji, ku­ri pri­pa­ži­no at­kur­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę, ir dė­ko­jo Is­lan­di­jos žmo­nėms už jų par­amą ir so­li­da­ru­mą Lie­tu­vos lais­vės, de­mo­kra­ti­jos ir vals­ty­bin­gu­mo įtvir­ti­ni­mo ke­ly­je.

L. Lin­ke­vi­čius, da­ly­vau­da­mas su­si­ti­ki­muo­se su Is­lan­di­jos Pre­zi­den­tu Guð­ni Th. Jóhan­nes­son ir Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Si­gur­ður In­gi Jóhanns­son bei Is­lan­di­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais, dė­ko­jo Is­lan­di­jai už šios ša­lies prieš 25-erius me­tus par­ody­tą drą­są ir ryž­tą pri­pa­žįs­tant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mą.

„1991 m. rugp­jū­čio 26 d. Reik­ja­vi­ke Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Is­lan­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai iš­kil­min­gai pa­si­ra­šė dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo dek­la­ra­ci­ją. Per ket­vir­tį am­žiaus Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių re­gio­ną su­vie­ni­jo pa­ti­ki­mos par­tne­rys­tės sai­tai, esa­me bend­ra­min­čiai ir sie­kia­me so­li­da­riai spręs­ti mū­sų re­gio­nui ky­lan­čius iš­šū­kius ir tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei svar­bius klau­si­mus, mus vie­ni­ja de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mo, žmo­nių ge­ro­vės, sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo tiks­lai“, – pa­brė­žė L. Lin­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Is­lan­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai Höfði na­me, ku­ria­me prieš 25-erius me­tus – 1991 m. rugp­jū­čio 26 d. – įvy­ko Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Is­lan­di­jos is­to­ri­nė dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo ce­re­mo­ni­ja, pa­si­ra­šė šiai pro­gai skir­tą dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je pa­brė­žia­mi per šį lai­ko­tar­pį su­sik­los­tę ar­ti­mi ir kons­truk­ty­vūs san­ty­kiai bei bend­ra­dar­bia­vi­mas, ku­rį ša­lys su­in­te­re­suo­tos ir to­liau stip­rin­ti ir drau­giš­kai plė­to­ti, siek­da­mos re­gio­no ir vi­sos Eu­ro­pos ge­ro­vės ir sta­bi­lu­mo.