L. Linkevičius: būtina laikytis įsipareigojimų Rytų kaimynystės šalims
Spa­lio 28 d. mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius da­ly­va­vo kas­me­ti­nė­je Ry­gos kon­fe­ren­ci­jo­je, kur pa­si­sa­kė dis­ku­si­jo­je apie ES Ry­tų par­tne­rys­tės ini­cia­ty­vą. L. Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, jog pir­miau­sia pa­ti ES pri­va­lo ne­dels­da­ma įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus Ry­tų par­tne­rėms ir su­teik­ti be­vi­zį re­ži­mą Gru­zi­jai ir Ukrai­nai bei už­baig­ti ES-Ukrai­nos Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­są.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo tei­gi­mu, abi ša­lys par­tne­rės pa­da­rė vis­ką, ko de­ry­bo­se iš jų bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, ir da­bar ES ei­lė vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, nes nuo to tie­sio­giai pri­klau­so pa­si­ti­kė­ji­mas tiek pa­čia ES, tiek jos Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­ka. Jis taip pat par­agi­no Ry­tų par­tne­rėms su­teik­ti eu­ro­pi­nę pers­pek­ty­vą, ku­ri, pa­sak mi­nis­tro, reiš­kia ne na­rys­tę ES, bet po­li­ti­kos kryp­tį bend­rų de­mo­kra­ti­nių eu­ro­pi­nių ver­ty­bių link.

Ry­gos kon­fe­ren­ci­jos par­aš­tė­se Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras su­si­ti­ko su Mol­do­vos Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, Už­sie­nio rei­ka­lų ir eu­roin­teg­ra­ci­jos mi­nis­tru And­rei Gal­bur. Su­si­ti­ki­me L. Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė par­amą eu­ro­pi­nėms Mol­do­vos re­for­moms. „Tik tvir­tai ir už­ti­krin­tai ju­dė­da­ma re­for­mų, ku­rios, vi­sų pir­ma, yra rei­ka­lin­gos pa­čiai Mol­do­vai, ke­liu Mol­do­vos vy­riau­sy­bė ga­lės bū­ti ti­kra dėl tarp­tau­ti­nių par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mo bei sa­vo pi­lie­čių par­amos“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­tras. L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė ti­kįs, kad už ke­lių die­nų Mol­do­vo­je vyk­sian­tys pre­zi­den­to rin­ki­mai ati­tiks tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus.

L. Lin­ke­vi­čius taip pat su­si­ti­ko su JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus pa­ta­rė­jo pa­va­duo­to­ju Ru­si­jos, Ukrai­nos ir Eu­ra­zi­jos klau­si­mais Mi­chael Car­pen­ter. Su­si­ti­ki­me ap­tar­tas JAV ir NA­TO sau­gu­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas NA­TO Ry­tuo­se po Var­šu­vos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo bei pa­dė­tis Ukrai­no­je. M. Car­pen­ter su­pa­žin­di­no mi­nis­trą su JAV dis­lo­kuo­ja­mų pa­jė­gų NA­TO Ry­tuo­se pla­nais. Mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius pa­dė­ko­jo už JAV in­dė­lį į Lie­tu­vos ir re­gio­no sau­gu­mo stip­ri­ni­mą ir pa­brė­žė, kad pa­ti­ki­mam at­gra­sy­mui rei­ka­lin­gas il­ga­lai­kis bei tęs­ti­nis JAV ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų bu­vi­mas Bal­ti­jos ša­ly­se.

URM Informacija