L. Linkevičius: britams derantis su ES, negali būti diskriminacijos
Bri­tams de­ran­tis dėl na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) są­ly­gų, ne­ga­li bū­ti per­žiū­ri­mos ker­ti­nės ES ver­ty­bės ir įtvir­ti­na­mos dis­kri­mi­na­ci­nės nuo­sta­tos, tei­gia Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Pag­rin­di­nis rū­pes­tis tel­pa į žo­dį „dis­kri­mi­na­ci­ja“ – jos ne­tu­ri bū­ti. Tai yra iš­ko­vo­ji­mas mū­sų vi­sų, tai, ką mes gi­na­me vi­si kar­tu, ir mes, ma­nau, ne­su­tik­si­me – ne tik mes, bet dau­gu­ma ES vals­ty­bių ne­su­tiks to da­ry­ti“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Da­vi­das Ca­me­ro­nas, ku­rio va­do­vau­ja­mi kon­ser­va­to­riai ket­vir­ta­die­nį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se už­si­ti­kri­no ab­so­liu­čią dau­gu­mą Bend­ruo­me­nių Rū­muo­se, yra pa­ža­dė­jęs 2017 me­tais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­rys­tės ES ir no­ri pa­kei­ti­mų są­jun­gos su­tar­ty­se, reg­la­men­tuo­jan­čio­se mig­ra­ci­ją.

Pa­klaus­tas, ar ti­kė­ti­na, kad ES leis ju­dė­ji­mo lais­vės su­var­žy­mus, L.Lin­ke­vi­čius sa­kė taip ne­ma­nan­tis.

„Y­ra tam ti­kros ver­ty­bės, ku­rios yra ker­ti­nės ES ir lais­vas as­me­nų ju­dė­ji­mas yra vie­nas iš jų. Ma­nau, mes ir­gi tu­ri­me dis­ku­tuo­ti su Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te tuo klau­si­mu, nes ir pats D.Ca­me­ro­nas sa­vo kal­bo­je apie mig­ra­ci­ją, be­je, yra pa­sa­kęs, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė eg­zis­tuo­ja ne ne­pai­sant im­ig­ran­tų, bet dė­ka im­ig­ran­tų. Mes ga­li­me pri­dur­ti, kad im­ig­ran­tai, at­vy­kę į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, su­ku­ria ti­krai ne­ma­žą da­lį bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ir tai ir­gi tu­rė­tų bū­ti svar­bu. Mes su­pran­ta­me, jei­gu kaž­kas pikt­nau­džiau­ja leng­va­to­mis, bet tas kaž­kas yra ne­bū­ti­nai im­ig­ran­tai, tai ga­li bū­ti ir pi­lie­čiai. To­dėl dis­kri­mi­na­ci­jos ne­ga­li bū­ti ir ne­ga­li bū­ti re­vi­zi­jos ker­ti­nėms ver­ty­bėms. Aš ma­nau, kad to­kie yra dau­gu­mos ES na­rių nuo­mo­nė“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, kon­ser­va­to­rių, ku­rie bu­vo įsi­pa­rei­go­ję or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mus dėl na­rys­tės ES, per­ga­lė reikš, kad tai bus „in­ten­sy­vus aps­vars­ty­mų, ar­gu­men­tų iš­ryš­ki­ni­mo“ lai­ko­tar­pis.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad Lie­tu­vai su­pran­ta­ma D.Ca­me­ro­no po­zi­ci­ja dėl bū­ti­ny­bės spręs­ti eu­ro zo­nos prob­le­mas, ma­žin­ti at­otrū­kį tarp ES ins­ti­tu­ci­jų ir pi­lie­čių, Eu­ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo svar­bos.

„Mes ir­gi apie tai kal­ba­me. Tad kar­tu at­sa­ky­ki­me į klau­si­mus, iš­spręs­ki­me tas prob­le­mas, ku­rias ga­li­me iš­spręs­ti, ir li­ki­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, – sa­kė Lie­tu­vos mi­nis­tras.