L. Linkevičius: be tarptautinių ekspertų Astrave išsiversti nepavyks
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras tei­gia, kad in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą in­ci­den­tą sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) ro­do, kad be tarp­tau­ti­nių eks­per­tų iš­si­vers­ti ne­pa­vyks.

„To­kie ar gan­dai, ar ga­li­mai įvy­kę įvy­kiai, ar ti­krai įvy­kę įvy­kiai dar kar­tą par­odo, kad be tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų da­ly­va­vi­mo iš­si­vers­ti ne­pa­vyks, nes vien bal­ta­ru­sių par­eiš­ki­mais pa­si­ti­kė­ti ne­ga­li­ma“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, Lie­tu­va ir to­liau Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je kels As­tra­vo AE klau­si­mą, teig­da­ma, kad tai yra bend­ras Eu­ro­pos rei­ka­las.

L.Lin­ke­vi­čius ne kar­tą iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl As­tra­vo AE sau­gu­mo. Ba­lan­džio vi­du­ry­je su­si­ti­kęs su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tu Ma­ro­šu Šef­čo­vi­čiu­mi, at­sa­kin­gu už ES ener­ge­ti­nę są­jun­gą, jis tei­gė, jog AE sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų.

JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­to spe­cia­lia­jam pa­siun­ti­niui ener­ge­ti­kai Amo­sui Hochs­tei­nui (Hoš­tei­nui) jis tei­gė, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­si­lai­ko pa­ža­dų ir ne­at­sa­ko į klau­si­mus apie jė­gai­nės sau­gu­mą bei sta­ty­bos aikš­te­lės pa­si­rin­ki­mą.

Ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mo­je As­tra­vo AE ba­lan­džio vi­du­ry­je įvy­ko in­ci­den­tas – su­griu­vo bū­si­mo bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­to at­ra­mi­nės kons­truk­ci­jos, ra­šo por­ta­las bel­sat.eu.

Tai por­ta­lui pra­ne­šė vie­nos iš jė­gai­nės sta­ty­bo­je da­ly­vau­jan­čių Pins­ko mies­to or­ga­ni­za­ci­jų dar­bi­nin­kas, anot ku­rio, tai jau ne pir­mas in­ci­den­tas, ta­čiau at­sa­ko­my­bės už juos kol kas nie­kas ne­pri­siė­mė.

Bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­tas tu­ri iš­kil­ti aikš­te­lė­je tarp dvie­jų jė­gai­nės reak­to­rių. Pa­sta­to pa­ma­tus sku­ban­tys iš­lie­ti dar­bi­nin­kai va­do­vy­bės nu­ro­dy­mu už­py­lė per daug be­to­no, kons­truk­ci­ja ne­at­lai­kė svo­rio ir su­griu­vo jos at­ra­mos. Nak­tį į ob­jek­tą bu­vo iš­kvies­ta 20 dar­buo­to­jų, ku­rie dvi die­nas pneu­ma­ti­niais kū­jais tru­pi­no 50 ku­bi­nių me­trų be­to­no.

Es­po kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas 2013 me­tais pa­skel­bė, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, o šie­met ko­vą pa­siū­lė, kad gin­čą pa­dė­tų spręs­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­mi­si­ja. Ta­čiau Bal­ta­ru­si­ja at­si­sa­kė įsi­leis­ti eks­per­tus.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ją ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.