L. Linkevičius: Baltarusijos žmonės bijo permainų
Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­to­jai bi­jo per­mai­nų, to­dėl rin­ki­muo­se ren­ka­si sta­bi­lu­mą, o ne po­ky­čius, tei­gia už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

„Žmo­nės iš ti­krų­jų bi­jo per­mai­nų, nes ne­ži­no, kas po jų bus. Jie tu­ri gal­būt tą mi­ni­ma­lų to­kį gy­ve­ni­mo ly­gį, ku­ris yra toks, koks yra, bet jie ne­ži­no, ar bus ge­riau“, – LRT ra­di­jui sek­ma­die­nį sa­kė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, vis­gi Bal­ta­ru­si­jo­je ga­li­ma ma­ty­ti po­zi­ty­vių per­mai­nų ir nors ša­lis yra pri­klau­so­ma nuo Ru­si­jos, sten­gia­si iš­lai­ky­ti ba­lan­są san­ty­kiuo­se su Va­ka­rais.

„Kal­bė­ti apie sa­va­ran­kiš­ku­mą tos ša­lies yra su­dė­tin­ga, bet mes ne­ga­li­me ne­ver­tin­ti to­kių fak­tų tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­pri­pa­ži­no Pie­tų Ose­ti­jos ir Ab­cha­zi­jos anek­si­jos, taip pat ne­pa­lai­kė ir to, kas įvy­ko Kry­me, ne­pri­si­dė­jo prie eko­no­mi­nių sank­ci­jų, ku­rias tai­kė Ru­si­ja prieš mus. Tu­ri­me ver­tin­ti, ne­gal­vo­da­mi, kad ten kaž­kas idea­lu yra, bet tie pos­lin­kiai po­zi­ty­vūs – da­ly­va­vi­mas Mins­ko pro­ce­se, pa­lei­di­mas po­li­ti­nių ka­li­nių“, – ti­ki­no mi­nis­tras.

Anot jo, Eu­ro­pos Są­jun­ga pa­nai­kins sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai tik tuo­met, jei rin­ki­mų me­tu ir iš­kart po jų ne­įvyks nie­ko ne­ti­kė­to.

„Sank­ci­jų pa­nai­ki­ni­mas ke­tu­riems mė­ne­siams įvyks tik tuo at­ve­ju, jei per rin­ki­mus ne­įvyks nie­ko ne­ti­kė­to, ar­ba po rin­ki­mų iš­kart. (...) Mū­sų spren­di­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je užims tam ti­krą lai­ką ir mes ste­bė­si­me ati­džiai si­tua­ci­ją Bal­ta­ru­si­jo­je“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, ke­tu­rių mė­ne­sių sank­ci­jų lai­ko­tar­pis pa­si­rink­tas, kad ne­bū­tų taip, jog Bal­ta­ru­si­ja tei­gia­mus žings­nius at­lik­tų tik vie­ną kar­tą: „Tie­siog toks su­ta­ri­mas, kad tai ne­bū­tų baig­ti­nis, da­ro­me vis­ką eta­pais, kad tai ne­bū­tų veiks­mai šie tei­gia­mi, kad ne­bū­tų pro­gi­niai, vie­ne­ti­niai, kad ti­krai bū­tų sis­te­ma, tai tam rei­kia lai­ko. Tai iš kar­to po rin­ki­mų spręs­ti ne­bū­tų la­bai ra­cio­na­lu“.

Ta­čiau mi­nis­tras pa­brė­žė, kad pir­miau­siai rei­kia su­lauk­ti rin­ki­mų pa­bai­gos ir tik tuo­met bus ga­li­ma kal­bė­ti apie sank­ci­jų pa­nai­ki­ni­mą.