L. Linkevičius: „Baltarusija neturėtų puoselėti vilčių pardavinėti elektrą iš nesaugios elektrinės“
Lie­tu­va šal­tai su­ti­ko Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to kvie­ti­mą kar­tu eksp­loa­tuo­ti As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę, ir pa­kar­to­jo rei­ka­la­vi­mus Mins­kui už­ti­krin­ti ob­jek­to sau­gu­mą.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius penk­ta­die­nį sa­kė, kad Mins­kas ne­tu­rė­tų puo­se­lė­ti vil­čių par­da­vi­nė­ti elek­trą iš ne­sau­gios elek­tri­nės.

„Bal­ta­ru­si­ja, pa­žeis­da­ma es­mi­nius tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, ne­tu­rės pa­si­ti­kė­ji­mo ir ne­tu­rė­tų puo­se­lė­ti vil­čių par­da­vi­nė­ti elek­trą iš ne­sau­gios elek­tri­nės“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, pa­si­ti­kė­ji­mą ga­lė­tų su­stip­rin­ti ne­prik­lau­so­ma tarp­tau­ti­nė ob­jek­to vyk­dy­mo prie­žiū­ra.

Dis­ku­si­jos dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo vėl su­ak­ty­vė­jo pra­ei­tą mė­ne­sį, kai pa­aiš­kė­jo, kad sta­ty­bų me­tu nu­kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas. Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka ket­vir­ta­die­nį pa­ža­dė­jo at­si­sa­ky­ti šio kor­pu­so, jei bus net men­kiau­si ap­ga­di­ni­mai ar įbrė­ži­mai.

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gė, kad at­si­sa­ky­ti kri­tu­sio reak­to­riaus kor­pu­so yra nor­ma­lus žings­nis – ki­taip elg­tis ir ne­bū­tų ga­li­ma, nes tai ke­lia pa­vo­jų.

„Mi­nis­te­ri­ja jau anks­čiau bu­vo pa­si­sa­kiu­si, kad kor­pu­sas ne­ga­li bū­ti re­mon­tuo­ja­mas, nes yra kri­tęs, o tu­rint rei­ka­lų su at­omi­ne ener­ge­ti­ka, rei­kia su­pras­ti, kad jis ke­lia di­džiu­lį pa­vo­jų. Aš ma­nau, tai yra na­tū­ra­lus žings­nis at­si­sa­ky­ti reak­to­riaus“, – BNS sa­kė R.Ma­siu­lis.

Anot jo, Mins­kas jau da­bar tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti kor­pu­so, nes bet koks su­tren­ki­mas yra grės­mė ir ne­reik­tų ri­zi­kuo­ti.

„Aš sa­ky­čiau, kad vi­sus pa­ti­kri­ni­mus tu­ri da­ry­ti ne­prik­lau­so­mos ša­lys, bet šiuo at­ve­ju ne­ži­nau, ar ver­ta daug ti­krin­ti, nes reak­to­rius yra kri­tęs, ri­zi­ka di­džiu­lė, ne­ma­nau, kad ver­ta čia kaž­ką dau­giau da­ry­ti“, – ti­ki­no R.Ma­siu­lis. Jis dar kar­tą pa­brė­žė, kad į As­tra­vo AE tu­rė­tų bū­ti įleis­ti tarp­tau­ti­niai eks­per­tai, ku­rie ver­tin­tų elek­tri­nės sta­ty­bas.

A.Lu­ka­šen­ka taip pat sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių par­agi­nęs „už­baig­ti šiuos pos­trin­ga­vi­mus, baig­ti ei­ti vie­niems prieš ki­tus“ ir su­tar­ti dėl elek­tros tie­ki­mo Lie­tu­vai pri­im­ti­na kai­na.

„Gal gal­vo­ki­me kar­tu, kaip eksp­loa­tuo­ti šią elek­tri­nę, užuot pa­lai­kę prieš­prie­šą ir be­dę vie­ni į ki­tus pirš­tu“, – kal­bė­jo A.Lu­ka­šen­ka.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos iš­sa­ko­mi prie­kaiš­tai at­spin­di sie­kį už­ti­krin­ti ob­jek­to sau­gu­mą. Elek­tri­nė sta­to­ma 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus.

„Tai ele­men­ta­rus ir, ti­kiuo­si, Bal­ta­ru­si­jos va­do­vui su­pran­ta­mas sie­kis už­ti­krin­ti jau­traus ir po­ten­cia­liai la­bai pa­vo­jin­go ob­jek­to sau­gu­mą“, – sa­kė Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vai ke­lia ne­ri­mą vie­ši ra­gi­ni­mai elek­tri­nę pa­sta­ty­ti kuo grei­čiau ir pi­giau, taip pat pra­ne­ši­mai apie sta­ty­bi­nių me­džia­gų ga­li­mą grobs­ty­mą.

„Kal­ba ne apie gra­žų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir kaž­ko­kią ga­li­my­bę įsi­gy­ti pi­ges­nę elek­trą – kal­ba apie ele­men­ta­rius da­ly­kus, su­si­ju­sius su ob­jek­to sau­gu­mu“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

At­omi­nę elek­tri­nę sta­to Ru­si­jos bend­ro­vė „Ro­sa­tom“. Pir­mą­jį jė­gai­nės reak­to­rių nu­ma­to­ma pa­leis­ti 2018 me­tų pa­bai­go­je.