L. Linkevičius: atvirai pulti Lietuvą būtų per didelė rizika
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko ne­ma­nan­tis, kad Lie­tu­va ga­lė­tų bū­ti at­vi­rai už­pul­ta.

„Pats as­me­niš­kai ma­nau, nors yra ir ki­taip ma­nan­čių, kad kon­ven­ci­nės grės­mės ne­tu­rė­tu­me ti­kė­tis. Vis dėl­to esa­me NA­TO na­rė ir bū­tų per di­de­lė ri­zi­ka to­kią ša­lį tie­sio­giai, at­vi­rai už­pul­ti. Nors bep­ro­ty­bei ri­bų nė­ra, ne­ma­nau, kad tai bū­tų rea­lu. O vi­so­kie vie­ti­niai konf­lik­tai, ne­bū­ti­nai Lie­tu­vo­je, įma­no­mi“, - in­ter­viu „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos lai­do­je „24/7“ sa­kė mi­nis­tras.

Kal­bė­da­mas apie ei­les prie Ru­si­jos sie­nos šios ša­lies par­ei­gū­nams su­stip­ri­nus vil­ki­kų iš Lie­tu­vos pa­ti­kri­ni­mus, L.Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad Ru­si­ja nė­ra pa­ti­ki­ma vers­lui.

„Lie­tu­vos vers­las ir pats pa­ma­tė, kad il­ga­lai­kiai san­ty­kiai su Ru­si­ja nė­ra pa­ti­ki­mi. Ti­kiu, kad at­eis lai­kas, kai pre­ky­ba su šia ša­li­mi vėl stos į vė­žes. Šiuo me­tu rei­kia įver­tin­ti ga­li­mą ri­zi­ką ir nie­ko ne­si­ti­kė­ti“, - sa­kė jis.

Mi­nis­tras aiš­ki­no, kad kar­tais Ru­si­ja įvai­rius ap­ri­bo­ji­mus įve­da­mi be jo­kių prie­žas­čių, ta­čiau tam ti­kras pa­ūmė­ji­mas ga­li bū­ti sie­ja­mas ir su pre­zi­den­tės žo­džiais apie tai, kad Ru­si­ja - te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė.

„Aš pre­zi­den­tės pa­sa­ky­me įžvel­giu lo­gi­ką ir jį su­pran­tu. Su­vers­ti vi­są kal­tę vie­nam pa­sa­ky­mui ne­bū­tų tei­sin­ga. Tai, kas vyks­ta, vyks­ta nuo­lat ir taip yra iš­ban­do­ma mū­sų vie­ny­bė“, - sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.