L.Linkevičius apie lietuvių atsaką Rusijai „Facebooke“: piliečių iniciatyvos kartais svarbesnės nei valdžios veiksmai
Mask­vai mė­gi­nant skleis­ti pro­pa­gan­dą apie po­ka­rio par­ti­za­nus tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se ir tūks­tan­čiams lie­tu­vių į tai su­rea­ga­vus so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad Ru­si­jos mė­gi­ni­mai in­terp­re­tuo­ti is­to­ri­ją vyks­ta nuo­lat, o pi­lie­čių ini­cia­ty­vos, ku­rios ste­bi­mos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, yra la­bai svar­bios.

„Is­to­ri­jos in­terp­re­ta­ci­jos – ir­gi vie­nas iš Ru­si­jos pro­pa­gan­dos bū­dų, tas vyks­ta nuo­lat, ir tas pa­ūmė­ji­mas jau­čia­mas iš Ru­si­jos pu­sės. Aiš­ku, rei­kia rea­guo­ti į to­kius da­ly­kus, tuo la­biau, kad mes tu­ri­me ką pa­sa­ky­ti (.... Vi­sa tai yra nuo­lat vyks­tan­tis pro­ce­sas, į ku­rį la­bai ge­rai, kad rea­guo­ja ne tik ins­ti­tu­ci­jos, bet ir pi­lie­čiai, ir tos pi­lie­čių ini­cia­ty­vos yra la­bai svar­bios – gal net žy­miai svar­bes­nės nei kaž­ką liep­tų da­ry­ti ar or­ga­ni­zuo­ti val­džia“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė L. Lin­ke­vi­čius.

Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja penk­ta­die­nį į feis­bu­ką įkė­lė ži­nu­tes apie po­ka­rio par­ti­za­nų ne­va nu­žu­dy­tus Lie­tu­vos gy­ven­to­jus. Žur­na­lis­to And­riaus Ta­pi­no kvie­ti­mu mi­nis­te­ri­jos pus­la­py­je dau­gy­bė lie­tu­vių pa­li­ko gro­ta­žy­mę #“Krem­liau, mū­sų is­to­ri­jos ne­suk­las­to­si“;. Jis taip pat par­agi­no feis­bu­ke įver­tin­ti Ru­si­jos mi­nis­te­ri­jos pus­la­pį – jo rei­tin­gas nuo 4 nu­kri­to iki 1.

De­zin­for­muo­jan­čios Ru­si­jos ži­nu­tės pa­si­ro­dė po to, kai NA­TO pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė vaiz­do įra­šą apie Bal­ti­jos ša­lių par­ti­za­nus – „miš­ko bro­lius“, ku­rie prieš­ino­si So­vie­tų Są­jun­gos val­džiai.