L.Linkevičiaus atstovė spaudai R.Jakilaitienė nubausta dėl policijos reikalavimų nevykdymo
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vę spau­dai Ra­są Ja­ki­lai­tie­nę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas nu­bau­dė už po­li­ci­jos rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą.

Į in­ci­den­tą R.Ja­ki­lai­tie­nė įsi­vė­lė bū­da­ma ne­blai­vi. Jai skir­ta 90 eu­rų bau­da, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vė Ai­ri­nė Še­re­ly­tė-Skis­ty­mie­nė. Kar­tu nu­baus­ti ir dar trys bend­ro­je šven­tė­je da­ly­va­vę žmo­nės.

To­kia pat bau­da skir­ta te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jai Ne­rin­gai Skru­du­pai­tei bei rek­la­mos sri­ty­je dir­ban­čiam vers­li­nin­kui Da­riui Bu­dzi­naus­kui, kiek di­des­nė – vie­šų­jų ry­šių sri­ty­je dir­ban­čiam Gied­riui Gal­di­kui.

„Aš ne­tu­riu ką ko­men­tuo­ti, pa­skir­tą bau­dą su­mo­kė­siu“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė R.Ja­ki­lai­tie­nė.

Por­ta­las lry­tas.lt skel­bė, kad in­ci­den­tas įvy­ko per R.Ja­ki­lai­tie­nės vy­ro žur­na­lis­to Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio 40-ąjį gim­ta­die­nį. R.Ja­ki­lai­tie­nė BNS sa­kė, kad ži­niask­lai­dos in­for­ma­ci­ja tei­sin­ga, ji ne­tu­ri ką pri­dė­ti.

„Mo­te­ris R.J. ne­vyk­dė po­li­ci­jos par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų su­sto­ti ir pri­sis­ta­ty­ti, nė­jo į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos par­ei­gū­nų au­to­mo­bi­lį, kad bū­tų nu­sta­ty­ta jos ta­pa­ty­bė. In­for­ma­vus mo­te­rį, kad ji yra su­lai­ko­ma už tei­sė­tų po­li­ci­jos par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą, ir pra­dė­jus ją ves­ti iki po­li­ci­jos tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio, R.J. ban­dė iš­trūk­ti, ko­jo­mis spir­tis į že­mę, ne­rea­ga­vo ir ne­vyk­dė po­li­ci­jos par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų“, – ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

G.Gal­di­kui di­des­nė bau­da skir­ta, nes vy­ras tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nis­tra­ci­nių nuo­bau­dų, ne vi­sos yra su­mo­kė­tos.

Pa­žei­dė­jai ne­pa­gei­da­vo at­vyk­ti į teis­mą, to­dėl jų ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mo by­los nag­ri­nė­tos jiems ne­da­ly­vau­jant ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.

Kaip pra­ne­šė teis­mas, ke­tu­ri as­me­nys ge­gu­žės 27 die­ną Vil­niu­je, bū­da­mi ne­blai­vūs, ne­vyk­dė tei­sė­tų po­li­ci­jos par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mų.

Tuo me­tu, kai su­lai­ky­tas as­muo bu­vo so­di­na­mas į po­li­ci­jos par­ei­gū­nų tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, D.Bu­dzi­naus­kas, pri­ėjęs iš už nu­ga­ros, su­grie­bė po­li­ci­jos par­ei­gū­nui už lie­me­nės ir ban­dė jį ati­trauk­ti, taip truk­dy­da­mas po­li­ci­jos par­ei­gū­nui at­lik­ti tar­ny­bi­nes par­ei­gas, nu­ro­dė teis­mas.

Tuo me­tu N.Skru­du­pai­tė ne­pa­lei­do su­lai­ky­to as­mens ran­kų ir ne­lei­do jo ves­ti į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį. Taip pat ban­dė ati­trauk­ti par­ei­gū­no ran­kas nuo su­lai­ky­to as­mens, į jo rei­ka­la­vi­mus nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus ne­rea­ga­vo.

G.Gal­di­kas el­gė­si ag­re­sy­viai, stum­dė po­li­ci­jos par­ei­gū­ną, ne­rea­ga­vo į par­ei­gū­no rei­ka­la­vi­mus nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus.

„Vi­si pa­žei­dė­jai pri­si­pa­ži­no ir gai­li­si“, – ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me.