L. Kasčiūnas: S. Nėris talentą naudojo tėvynės išdavystei
Ke­lių šim­tų vil­ka­viš­kie­čių ra­gi­ni­mas įam­žin­ti iš šio Su­val­ki­jos kraš­to ki­lu­sios ži­no­mos poe­tės Sa­lo­mė­jos Nė­ries at­mi­ni­mą, su­lau­kė kri­ti­kos iš Sei­mo. Par­la­men­ta­ras Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ra­gi­na ne­pa­mirš­ti fak­to, kad ji iš Mask­vos Lie­tu­vai par­ve­žė „Sta­li­no sau­lę“.

L. Kas­čiū­nas sa­ko, kad nė­ra li­te­ra­tū­ro­lo­gas ir ne­sii­ma ver­tin­ti S. Nė­ries kū­ry­bos me­ni­nės ver­tės. Ta­čiau jis tu­ri aiš­kią ir ne­dvip­ras­miš­ką nuo­mo­nę apie tuos, ku­rie tar­pu­ka­rio me­tais da­ly­va­vo an­ti­vals­ty­bi­nė­je veik­lo­je ir va­žia­vo „par­vež­ti Sta­li­no sau­lės“. „To­dėl to­kios ini­cia­ty­vos ne­tel­pa į jo­kius pa­do­ru­mo rė­mus“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys.

L. Kas­čiū­nas po­le­mi­zuo­ja su vie­na iš S. Nė­ries at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių – poe­te, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Vi­li­ja Ža­lie­ne, tei­gian­čia, kad poe­tės ta­len­tas ir jos ly­ri­nio bal­so gry­nu­mas te­bė­ra sie­kia­my­bė dau­ge­liui poe­tų, to­dėl ne­rei­kė­tų nu­brauk­ti ta­len­tin­gos kū­ry­bos vien dėl to, jog sant­var­kų san­kir­to­je poe­tė su­tri­ko, dėl ko vė­liau la­bai gai­lė­jo­si. Anot par­la­men­ta­ro, nie­kas S. Nė­ries kū­ry­bos ir ne­si­ruo­šia nu­brauk­ti. Jos kū­ri­niai bu­vo, yra ir bus nag­ri­nė­ja­mi mo­kyk­li­niuo­se va­do­vė­liuo­se, ta­čiau tam pa­mink­las ar­ba skve­ras ne­rei­ka­lin­gi. „Kal­bant apie ta­len­tą, tai yra Die­vo duo­ty­bė, ku­ria vie­ni žmo­nės mo­ka pa­si­nau­do­ti, o ki­ti – ne. Tu­rė­da­ma kū­ry­bi­nį ta­len­tą, S. Nė­ris ta­po ži­no­ma ra­šy­to­ja, bet vė­liau įgim­tų ga­bu­mų dė­ka įgy­tą ži­no­mu­mą ir au­to­ri­te­tą vi­suo­me­nė­je iš­nau­do­jo amo­ra­liam tiks­lui – tė­vy­nės iš­da­vys­tei. To­dėl apie jo­kį jos gar­bei skir­tą pa­mink­lą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos. Ver­ta pa­si­mo­ky­ti iš nor­ve­gų, ku­rie su na­ciais ko­la­bo­ra­vu­siam Knu­tui Ham­su­nui nė­ra pa­sta­tę jo­kio pa­mink­lo ir jo var­du ne­va­di­na gat­vių, skve­rų ar juo­lab švie­ti­mo įstai­gų“, – ak­cen­ta­vo jis.

Tuo pa­čiu L. Kas­čiū­nas pri­mi­nė, kad yra dau­gy­bė žmo­nių, ku­rių įam­ži­ni­mu Lie­tu­vo­je bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti. Pa­vyz­džiui, mon­sin­jo­ro Al­fon­so Sva­rins­ko, dip­lo­ma­to Sta­sio Lo­zo­rai­čio, so­vie­ti­nio re­ži­mo di­si­den­to Kęs­tu­čio Jo­ku­by­no ir kt.

Kaip šian­dien ra­šo „Lie­tu­vos ži­nios“, trys šim­tai vil­ka­viš­kie­čių pa­si­ra­šė laišką, ku­riuo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no va­do­vai ra­gi­na­mi pa­si­rū­pin­ti XX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės lie­tu­vių poe­tės, iš Vil­ka­viš­kio kraš­to ki­lu­sios S. Nė­ries at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mu – pa­sta­ty­ti jai pa­mink­lą ar­ba jos var­du pa­va­din­ti mies­to skve­rą.