L. Karaliui skirti viešieji darbai
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pra­mo­gų vers­lo vei­kė­jui, bu­vu­siam Sei­mo na­riui Li­nui Ka­ra­liui pa­sky­rė at­lik­ti vie­šuo­sius dar­bus vie­to­je ne­su­mo­kė­tos dau­giau kaip 3 tūkst. eu­rų bau­dos.

„Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­ten­ki­no ants­to­lio Do­na­to Ki­sie­liaus pra­šy­mą ir vie­toj 10 400 li­tų ne­su­mo­kė­tos bau­dos Li­nui Ka­ra­liui pa­sky­rė at­lik­ti vie­šuo­sius dar­bus“, - ra­šo­ma teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Teis­mas ga­vo L.Ka­ra­liaus su­ti­ki­mą bau­dą pa­keis­ti vie­šai­siais dar­bais. Jam pa­skir­ta ne­at­ly­gin­ti­nai vi­suo­me­nės la­bui iš­dirb­ti 480 val. per vie­ne­rius me­tus po 40 val. per mė­ne­sį.

Teis­mui pa­teik­to­je me­džia­go­je nu­ro­dy­ta, kad L. Ka­ra­lius ne­tu­ri lė­šų su­mo­kė­ti pa­skir­tos bau­dos, tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

L.Ka­ra­lių Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas 2012 me­tų rugp­jū­tį nu­tei­sė už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą, pa­nau­do­ji­mą ir su­kčia­vi­mą Jam bu­vo pa­skir­ta 10 400 li­tų bau­da, ku­rios nu­teis­ta­sis ne­su­mo­kė­jo.

Ši nu­tar­tis per sep­ty­nias die­nas nuo jos ga­vi­mo ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

L.Ka­ra­lius pra­mo­gų pa­sau­ly­je iš­gar­sė­jo kaip mu­zi­kos gru­pės ŽAS na­rys. 2008 me­tais jis bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą, bet po dve­jų me­tų per ap­kal­tą ne­te­ko man­da­to dėl be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­leis­tų par­la­men­to po­sė­džių.