L. Graužinienės signalas „darbiečiams“
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė smar­kiai pra­re­ti­no ar­ti­miau­sių pa­gal­bi­nin­kų ko­man­dą at­si­sa­ky­da­ma dau­giau­sia su Dar­bo par­ti­ja (DP) sie­ja­mų pa­dė­jė­jų pa­slau­gų. Opo­zi­ci­jai tai aiš­kus sig­na­las, kad „dar­bie­čių“ gre­to­se ra­my­bės yra ma­žai.

Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­tas šią sa­vai­tę ge­ro­kai su­si­trau­kė. Iš par­ei­gų at­leis­ti pen­ki L. Grau­ži­nie­nės tal­ki­nin­kai. Nors par­la­men­to va­do­vė aiš­ki­no, kad per­mai­nos su­si­ju­sios su pa­si­kei­tu­siu jos dar­bo po­bū­džiu, opo­zi­ci­jos at­sto­vai įžvel­gia ir ki­to­kių prie­žas­čių.

Kir­pė­jos du­krai – nau­jos pareigos

Kaip skel­bia­ma, L. Grau­ži­nie­nė at­sis­vei­ki­no su Sei­mo pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to va­do­vo pa­va­duo­to­jo par­ei­gas ėju­siu Si­gi­tu Ma­ce­li­ca. Taip pat iš dar­bo at­leis­ti su DP vie­nai ar ki­taip su­si­ję par­la­men­to va­do­vės pa­dė­jė­jai: anks­čiau Sei­mo DP frak­ci­jos re­fe­ren­te dir­bu­si As­ta Me­džiuo­lie­nė, bu­vęs DP at­sto­vas spau­dai Ser­ge­jus Dob­ria­ko­vas, „dar­bie­čiai“ Be­nas Ce­cha­na­vi­čius ir Ed­vi­nas Stas­ke­vi­čius.

L. Grau­ži­nie­nė tvir­ti­no, kad da­lies per­so­na­lo at­si­sa­ky­ta, kai bai­gian­tis Sei­mo kan­den­ci­jai bu­vo su­ri­kiuo­ti li­kę dar­bai. „Pag­rin­di­niai or­ga­ni­za­ci­niai dar­bai jau at­lik­ti, 2014 me­tais, kai bu­vo pir­mi­nin­ka­vi­mas, bu­vo daug or­ga­ni­za­ci­nio dar­bo. 2015 me­tais tu­rė­jo­me daug ju­bi­lie­ji­nių šven­čių, da­bar li­ko dau­giau dar­bai Sei­me, pro­fe­si­nė­se sri­ty­se“, – aiš­ki­no ji. At­leis­da­ma su DP su­si­ju­sius žmo­nes L. Grau­ži­nie­nė ti­ki­no, ne­va su par­ti­niais rei­ka­lais tai nie­kaip ne­su­si­ję. „Žmo­nės dir­bo or­ga­ni­za­ci­nį dar­bą, o šiuo me­tu kei­sis ma­no dar­bo stra­te­gi­ja, spe­ci­fi­ka“, – tei­gė par­la­men­to pir­mi­nin­kė.

Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­te ne­li­ko ir L. Grau­ži­nie­nės kir­pė­jos Li­nos Ši­mo­nie­nės duk­ters Rū­tos Ši­mo­ny­tės, ku­rį lai­ką ėju­sios par­la­men­to va­do­vės pa­dė­jė­jos par­ei­gas. Ta­čiau uni­ver­si­te­tą ne­se­niai bai­gu­si mer­gi­na ne­li­ko be dar­bo. „Rū­ta dirbs ma­no Sei­mo na­rės pa­dė­jė­ja ir Sei­me, ir kar­tu Uk­mer­gė­je, nes yra bend­rų dar­bų. Kad ne­kil­tų ko­kių nors in­terp­re­ta­ci­jų“, – pri­dū­rė L. Grau­ži­nie­nė. Ki­lus klau­si­mui, ar at­leis­da­ma su DP sie­ja­mus pa­dė­jė­jus L. Grau­ži­nie­nė pa­ti ne­ke­ti­na trauk­tis iš „dar­bie­čių“ gre­tų, par­la­men­to pir­mi­nin­kė mįs­lin­gai at­sa­kė: „Klau­si­mas anks­ty­vas.“

Ne­ver­ti­na rimtai

Vie­nas „dar­bie­čių“ ly­de­rių, Sei­mo DP frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys sa­kė ne­ži­nan­tis, ko­dėl L. Grau­ži­nie­nė nu­spren­dė at­sis­vei­kin­ti su da­li­mi ko­man­dos. Jis pri­mi­nė, kad par­la­men­to va­do­vo pa­ta­rė­jai ir pa­dė­jė­jai yra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai, dėl jų Sei­mo pir­mi­nin­kas ap­sisp­ren­džia sa­vo nuo­žiū­ra. Kaip spė­jo K. Dauk­šys, gal­būt da­lies jų at­lei­di­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su be­si­kei­čian­čiu L. Grau­ži­nie­nės dar­bų po­bū­džiu. „Ne­no­rė­čiau da­bar mąs­ty­ti, su­si­ję tai su DP ar ne, bet bū­ti­nai jos pa­klau­siu apie tai“, – ža­dė­jo par­la­men­ta­ras. Ko­men­tuo­da­mas L. Grau­ži­nie­nės par­eiš­ki­mą, esą klau­si­mas dėl jos pa­si­trau­ki­mo iš DP yra anks­ty­vas, K. Dauk­šys svars­tė, kad gal­būt tai bu­vo sa­vo­tiš­kas hu­mo­ras. „Man, kaip frak­ci­jos se­niū­nui, ji ko­kių nors par­eiš­ki­mų nė­ra pa­tei­ku­si“, – pa­ti­ki­no jis.

K. Dauk­šys tei­gė, kad DP nė­ra vi­di­nės įtam­pos, konf­lik­tų. Anks­čiau L. Grau­ži­nie­nė bu­vo su­lau­ku­si „dar­bie­čių“ idė­ji­nio ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho kri­ti­kos dėl pa­sy­vu­mo ei­nant Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gas. K. Dauk­šys tie­siai ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ar par­ti­ja pa­ten­kin­ta L. Grau­ži­nie­nės veik­la an­tra­me pa­gal svar­bą vals­ty­bi­nia­me pos­te. „Dar­bie­tis“ tik pa­mi­nė­jo, esą vi­sa­da ga­li­ma dirb­ti ge­riau.

Tu­ri ke­lias versijas

Sa­vo po­žiū­rį į tai, kas vyks­ta pa­čio­je DP, tu­ri ir opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. L. Grau­ži­nie­nės spren­di­mą at­leis­ti da­lį dar­buo­to­jų, ku­rių dau­gu­ma su­si­ję su DP, jis ver­ti­no kaip tam ti­krų konf­lik­ti­nių pro­ce­sų par­ti­jo­je re­zul­ta­tą. Jo nuo­mo­ne, žen­gu­si to­kį žings­nį Sei­mo pir­mi­nin­kė sten­gia­si at­si­ri­bo­ti ar­ba pa­brėž­ti sa­vo ne­prik­lau­so­mu­mą nuo DP. Tai ga­li bū­ti ir ženk­las, kad L. Grau­ži­nie­nė ne­be­sie­ja sa­vo po­li­ti­nės at­ei­ties su šia par­ti­ja. „Pas­ta­ruo­ju me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kė su­lau­kė ne­men­kos kri­ti­kos, kad jos po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­da yra pra­sta, į ją pri­ima­mi la­bai at­si­tik­ti­niai žmo­nės, ren­ka­ma­si ne pa­gal kom­pe­ten­ci­ją, o pa­gal pri­klau­so­my­bę par­ti­jai ar­ba as­me­ni­nes pa­žin­tis. Rei­kia pa­lauk­ti, pa­žiū­rė­ti, ko­kie bus ki­ti spren­di­mai. Ta­čiau man at­ro­do, kad tai la­bai aiš­kus sig­na­las apie L. Grau­ži­nie­nės no­rą iš­lai­ky­ti dis­tan­ci­ją nuo DP“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Tam ti­krą po­teks­tę jis įžvel­gė ir L. Grau­ži­nie­nės žo­džiuo­se apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš DP. Po­li­ti­kui at­ro­do, kad pa­čio­je DP vyks­ta tam ti­kra ko­va dėl įta­kos. „Jau­čia­mas ir tam ti­kras su­sis­kal­dy­mas. Anks­čiau bu­vo gir­dė­ti, kad DP va­do­vy­bė ne­be­la­bai ma­to L. Grau­ži­nie­nės, kaip vie­nos iš ly­de­rių, ve­dant par­ti­jos są­ra­šą Sei­mo rin­ki­muo­se. Ga­li bū­ti, kad nuo to, ko­kia jai bus pa­siū­ly­ta po­zi­ci­ja da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se, pri­klau­sys ir jos ap­sisp­ren­di­mas. Jei ta po­zi­ci­ja bus že­ma, ji ga­li pri­im­ti spren­di­mą to­liau veik­ti sa­va­ran­kiš­kai ar­ba pri­si­dė­ti prie ki­tos po­li­ti­nės jė­gos“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.