L. Graužinienės komandą papildė politologas V. Dumbliauskas
Nuo šian­dien Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ko­man­do­je dar­bą pra­de­da po­li­to­lo­gas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras, do­cen­tas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas. Par­la­men­to va­do­vei jis pa­ta­ri­nės vi­daus po­li­ti­kos klau­si­mais.

V. Dumb­liaus­kas daug me­tų dės­tė po­li­ti­kos moks­lus da­bar­ti­nia­me Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų jis už­sii­ma ir ak­ty­via pub­li­cis­ti­ne veik­la.