L. Graužinienei „valstiečių“ planai atrodo keistai
Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė keis­tu pa­va­di­no Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos no­rą kur­ti vais­tų ir al­ko­ho­lio pre­ky­bos vals­ty­bės mo­no­po­lį.

„Man at­ro­do šiek tiek keis­tai. Jie dar ne­paaiš­ki­no, kaip tai pla­nuo­ja pa­da­ry­ti. De­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je, gy­ve­nant rin­kos są­ly­go­mis, grįž­ti prie vals­ty­bi­nio re­gu­lia­vi­mo tam ti­kro­se sri­ty­se man yra keis­to­ka. Dar rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, kaip jie tai ban­dys rea­li­zuo­ti tei­sės ak­tuo­se“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, rei­kia žiū­rė­ti, ar „vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mai ne­pa­žeis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės ak­tų ar Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos.

„Kad į prog­ra­mą yra įra­šy­ta for­mu­luo­tė, su­nku pa­sa­ky­ti, ko­kiu ke­liu bus rea­li­zuo­ta ir ar iš­vis liks pa­si­bai­gus koa­li­ci­jos de­ry­boms“, – kal­bė­jo ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo va­do­vė.

„Vals­tie­čiai“ sa­vo prog­ra­mo­je yra nu­ma­tę su­kur­ti vals­ty­bi­nį Re­gio­nų plė­tros ban­ką, steig­ti vals­ty­bi­nį pre­ky­bos al­ko­ho­liu mo­no­po­lį, vals­ty­bi­nių vais­ti­nių tink­lą bei stip­rin­ti vals­ty­bės vaid­me­nį ši­lu­mos ūky­je.

Pa­dė­jo pre­zi­den­tės ini­ci­juo­ta kampanija

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­ta so­cia­li­nė kam­pa­ni­ja „Už sau­gią Lie­tu­vą“ ir kai ku­rios „ag­re­sy­vios“ jos rek­la­mos ga­lė­jo pa­dė­ti Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, tei­gia ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo pir­mi­nin­kė bu­vu­si „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Aš ma­nau, kad ir ta so­cia­li­nė ak­ci­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo pre­zi­den­tė, kur la­bai ag­re­sy­vi bu­vo rek­la­mi­nė ak­ci­ja, kad vi­sa Lie­tu­va yra al­ko­ho­li­kų kraš­tas, tur­būt pri­si­dė­jo prie Ra­mū­no Kar­baus­kio per­ga­lės ne­tie­sio­giai. Ar to bu­vo no­rė­ta, ar ne­no­rė­ta, čia jau ki­tas klau­si­mas. Bet tai, kad R.Kar­baus­kis aso­ci­juo­ja­si su ko­va su al­ko­ho­liu, tai bu­vo vie­na jų pa­grin­di­nių rek­la­mi­nių ir rin­ki­mi­nių po­zi­ci­jų ir, ma­nau, kad tai taip pat pri­si­dė­jo prie žmo­nių pa­si­rin­ki­mo“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Šių me­tų ba­lan­dį pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ini­ci­ja­vo kam­pa­ni­ją, ku­ria, kaip skelb­ta, sie­kia­ma telk­ti Lie­tu­vos žmo­nes, ku­rie sa­vo ini­cia­ty­vo­mis ir dar­bais ma­žins smur­tą, ža­lin­gas pri­klau­so­my­bes, sa­vi­žu­dy­bes ir ska­tins įvai­ki­ni­mą. Ak­ci­jos me­tu, be ki­ta ko, so­cia­li­nė­mis rek­la­mo­mis vi­suo­me­nė bu­vo ra­gi­na­ma ne­lik­ti abe­jin­ga mi­nė­toms prob­le­moms.

Pa­sak L.Grau­ži­nie­nės, rin­ki­mų re­zul­ta­tai – Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos per­ga­lė ryš­kia pers­va­ra – bu­vo ne­ti­kė­ti ir nu­ste­bi­nę. Sei­mo pir­mi­nin­kės ma­ny­mu, pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė ra­gi­nu­si bal­suo­ti už per­mai­nas grei­čiau­siai taip pat ti­kė­jo­si ne to­kių per­mai­nų, ku­rias at­sklei­dė Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai.