L. Graužinienė: „Vyriausybė Seimui nenurodinės“
Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus mi­nis­trams duo­tą nu­ro­dy­mą pa­si­rū­pin­ti, kad nau­ja­sis so­cia­li­nis mo­de­lis Sei­me bū­tų pa­lai­min­tas iki gruo­džio vi­du­rio, par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė įver­ti­no kaip įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mą. Jos tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė ne­nu­ro­di­nės Sei­mui, ka­da ir ko­kius įsta­ty­mų pro­jek­tus pri­im­ti.

Nors val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esa­ma tam ti­kros įtam­pos ir daž­no so­cial­de­mo­kra­tų dik­ta­to, L. Grau­ži­nie­nės nuo­mo­ne, šiai dau­gu­mai pa­vy­ko ne­ma­žai nu­veik­ti. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad tre­jus me­tus dir­ban­ti koa­li­ci­ja li­ku­sią ka­den­ci­jos da­lį iš­si­lai­kys.

Apie pra­si­dė­ju­sį nau­ją­jį po­li­ti­nį se­zo­ną, so­cia­li­nį mo­de­lį, pa­bė­gė­lius, koa­li­ci­jos par­tne­rių san­ty­kius - „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­viu su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne.

Ap­sisp­ręs dėl referendumo

– Pra­si­dė­jęs nau­jas po­li­ti­nis se­zo­nas ža­da bū­ti karš­tas ne tik dėl tra­di­ci­nių ei­na­mų­jų dar­bų, bet ir dėl šių die­nų ak­tua­li­jų. Ko­kius svar­biau­sius šios Sei­mo se­si­jos dar­bus iš­skir­tu­mė­te?

– Svar­biau­sias dar­bas – 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pri­ėmi­mas, dėl jo bus daug po­li­ti­nių dis­ku­si­jų. Koa­li­ci­jos par­tne­riai tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, ko­kias prie­mo­nes rei­kė­tų įgy­ven­din­ti. Pa­vyz­džiui, Dar­bo par­ti­ja kal­ba apie di­des­nį mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos pa­kė­li­mą, nei siū­lo prem­je­ras. Ma­no­me, kad tai rei­kia da­ry­ti du­kart: nuo sau­sio ir nuo lie­pos. Taip pat tu­ri­me dar kar­tą dis­ku­tuo­ti ir ras­ti pi­ni­gų pen­si­joms kel­ti.

Ki­tas svar­bus dar­bas - so­cia­li­nis mo­de­lis. Tai yra di­džiu­lis įsta­ty­mų pa­ke­tas, api­man­tis ne tik Dar­bo ko­dek­są. Sei­mo tei­si­nin­kai pa­tei­kė sa­vo iš­va­das, da­bar be­lie­ka lauk­ti Tri­ša­lės ta­ry­bos ga­lu­ti­nių do­ku­men­tų. Ta­da Sei­mas spręs: pats im­sis tai­sy­ti pa­teik­tus pro­jek­tus ar tie­siog Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų vis­ką at­siim­ti, pa­tai­sy­ti ir vėl at­neš­ti į Sei­mą. Tai tech­ni­niai da­ly­kai, bet jie la­bai svar­būs. Per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją par­la­men­tui bu­vo pa­teik­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ne­su­de­rin­tas pa­ke­tas. Da­bar ne­ma­žai nuo­sta­tų kei­čia­si. To­dėl mums ten­ka dvi­gu­bas dar­bas, nes rei­kės iš nau­jo vis­ką įver­tin­ti.

Taip pat tu­ri­me la­bai aiš­kiai ap­sisp­ręs­ti, ar bus re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Jei bus, rei­kia at­sa­kin­gai pa­si­ruoš­ti re­fe­ren­du­mo vyk­dy­mo prog­ra­mai, nes svar­bu, kad jis įvyk­tų, žmo­nės at­ei­tų ir par­eikš­tų sa­vo nuo­mo­nę.

Be to, yra ne­ma­žai ei­na­mų­jų dar­bų. Pa­teik­ta daug tei­sės ak­tų pro­jek­tų, reikš­min­gų kiek­vie­nai sri­čiai. Iš­skir­čiau klau­si­mą dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pra­dė­jo rink­ti par­ašus. Ma­no nuo­mo­ne, bū­tų etiš­ka pa­lauk­ti, kol baig­sis tam skir­tas ter­mi­nas, ir tik ta­da pro­jek­tus svars­ty­ti Sei­me.

– Vy­riau­sy­bė ir prof­są­jun­gos ne­su­si­kal­ba dėl so­cia­li­nio mo­de­lio. Nors Vy­riau­sy­bė pro­jek­tų iki ga­lo ne­su­de­ri­no su par­tne­riais, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius rei­ka­lau­ja, kad rei­kia­mi įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai par­la­men­te bū­tų pri­im­ti per ke­lis mė­ne­sius. Ko­kią iš­ei­tį ma­to­te?

– Ma­nau, kad ne­tei­sin­ga bu­vo vis­ką iš kar­to per­kel­ti į par­la­men­tą. Sei­mas tu­ri va­do­vau­tis pa­teik­tu pir­mi­niu pro­jek­tu. Tie, ku­rie dir­ba, rū­pi­na­si šei­mo­mis, ne­ži­no mū­sų įsta­ty­mų pe­ri­pe­ti­jų, iš­girs, kad pro­jek­tas pa­teik­tas, ir vėl bus ne­su­si­kal­bė­ji­mo. To­dėl man, kaip par­la­men­to va­do­vei, idea­liau­sia bū­tų, jei Vy­riau­sy­bė at­siim­tų so­cia­li­nį mo­de­lį, jį pa­tai­sy­tų pa­gal Tri­ša­lės ta­ry­bos su­ta­ri­mą. Nuo­sta­tas, dėl ku­rių esa­ma ne­su­ta­ri­mų, ji ga­li pa­lik­ti, par­la­men­te vis­ką ti­krai iš­dis­ku­tuo­si­me. Mū­sų tiks­las – iš­klau­sy­ti vi­sas ša­lis ir pri­im­ti ge­riau­sius spren­di­mus.

– Ar rea­lu, kad so­cia­li­nis mo­de­lis Sei­me bū­tų pri­im­tas iki gruo­džio 10 die­nos?

– Pir­miau­sia, prem­je­ras vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus nu­ro­dęs mi­nis­trams, kad įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją Vy­riau­sy­bė ne­nu­ro­di­nė­ja par­la­men­tui, ka­da ir ko­kius pro­jek­tus pri­im­ti. Ki­ta ver­tus, iki so­cia­li­nio mo­de­lio pri­ėmi­mo – dar la­bai to­li­mas ke­lias.

Jei­gu bus nu­spręs­ta, kad dar­bą rei­kia at­lik­ti šią ru­dens se­si­ją, at­sa­kin­gi ko­mi­te­tai - Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo bei Tei­sės ir tei­sėt­var­kos - ki­tais klau­si­mais be­veik ne­tu­rės lai­ko dirb­ti. Jei bus ge­ra­no­riš­kai su­tar­ta, tiek Sei­mo na­riai, tiek dar­buo­to­jai skirs dau­giau lai­ko, ir bus ga­li­ma vis­ką baig­ti prieš Ka­lė­das. Ta­čiau ne­su tuo ti­kra. Ma­no po­žiū­riu, svar­biau­sia - ne ka­da, o ko­ky­bė, kad tei­sės ak­tų ne­rei­kė­tų tai­sy­ti.

– Ne­abe­jo­ti­na, kad dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mo re­vi­zi­ja yra rei­ka­lin­ga. Ta­čiau prof­są­jun­gos kri­ti­kuo­ja so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tas, siau­ri­nan­čias dar­buo­to­jų tei­ses ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Ar įžvel­gia­te, kad siū­lo­mas nau­jas Dar­bo ko­dek­sas ga­li tu­rė­ti ir ne­igia­mų pa­sek­mių?

– Ir esant da­bar­ti­niam Dar­bo ko­dek­sui tu­ri­me ne­igia­mų pa­vyz­džių. Vie­šo­jo­je erd­vė­je ne kar­tą skam­bė­jo in­for­ma­ci­ja apie įvai­rias si­tua­ci­jas, kai ne­pai­so­ma dar­buo­to­jų tei­sių. Ran­da­ma įvai­riau­sių bū­dų ne­iš­mo­kė­ti iš­ei­ti­nių iš­mo­kų ir pan. To­dėl ne­ma­ny­čiau, kad pa­dė­tis pa­blo­gė­tų dėl nau­jo ko­dek­so ir ki­tų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo. Be to, so­cia­li­nio mo­de­lio tu­ri­nys dar la­bai kei­sis, nes kiek­vie­nas po­li­ti­kas yra lais­vas teik­ti sa­vo siū­ly­mus.

Pa­bė­gė­lių skai­čius - ne­ga­lu­ti­nis

– Pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mą Lie­tu­va per ke­le­rius me­tus tu­rė­tų pri­im­ti per 1 tūkst. pa­bė­gė­lių, o jų srau­tui į Eu­ro­pą ne­ma­žė­jant šis skai­čius dar di­dė­tų. Ta­čiau iki šiol nė­ra net pre­li­mi­na­raus pla­no, kaip bū­tų pri­ima­mi, ap­gy­ven­di­na­mi ir in­teg­ruo­ja­mi at­vy­kė­liai. Ko­dėl tryp­čio­ja­ma vie­to­je?

– Pa­sa­ky­siu at­vi­rai – si­tua­ci­ja blo­ga. Taip yra to­dėl, kad nė­ra vie­nos ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri vis­ką koor­di­nuo­tų. Su pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mu su­si­ję klau­si­mai api­ma sri­tis, ku­rias ku­ruo­ja dau­giau nei pu­sė mi­nis­te­ri­jų. Jei­gu prog­ra­mas kurs at­ski­ros mi­nis­te­ri­jos, pa­skui vie­nu do­ku­men­tu Vy­riau­sy­bė vis­ką pa­tvir­tins, bus ne­aiš­ku, kas pri­žiū­rės vyk­dy­mą, ne­bus sis­te­mos. Kai nė­ra sis­te­mos, nė­ra ir tvar­kos.

Ma­no po­žiū­riu, pir­miau­sia tu­ri at­si­ras­ti at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, nau­jos kur­ti ti­krai ne­rei­kia. Iš­plė­tus funk­ci­jas, tei­ses ir ga­li­my­bes pa­bė­gė­lių klau­si­mais ga­lė­tų rū­pin­tis Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Pri­ta­riu pre­zi­den­tės žo­džiams, kad ne­ga­li­me il­gai lai­ky­ti pa­bė­gė­lių už­da­ruo­se cen­truo­se. To­kiu at­ve­ju ne­ga­lė­si­me su­teik­ti vai­kams vi­sa­ver­tės ga­li­my­bės mo­ky­tis ir to­bu­lė­ti, šei­moms - grei­čiau įsi­trauk­ti į mū­sų vi­suo­me­nę. Ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri vis­ką koor­di­nuo­tų, yra gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­ga. Ta­da bū­tų leng­viau dirb­ti ir mi­nis­te­ri­joms, ir Vy­riau­sy­bei. Be to, ir į Lie­tu­vą at­vyk­sian­tys žmo­nės, mū­sų vi­suo­me­nė ge­riau jaus­tų­si. Ti­kiuo­si, kad šis klau­si­mas grei­tai bus iš­spręs­tas. Juo­lab kad mi­ni­mas pa­bė­gė­lių skai­čius ti­krai nė­ra ga­lu­ti­nis.

– Ką ma­no­te apie pa­bė­gė­lių at­vy­ki­mą į Lie­tu­vą, įsi­trau­ki­mą į mū­sų vi­suo­me­nę? Ar tu­ri­te ko­kių nors būgš­ta­vi­mų?

– Tu­riu nuo­gąs­ta­vi­mų dėl prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sių ir ne­ge­rų ke­ti­ni­mų tu­rin­čių žmo­nių, ku­rių di­džiu­lia­me pa­bė­gė­lių srau­te ti­kriau­siai yra. Rei­kia steng­tis ras­ti kuo dau­giau prie­mo­nių, kaip juos ga­lė­tu­me at­pa­žin­ti. Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad tie žmo­nės ne­pa­teiks as­mens do­ku­men­tų su bio­me­tri­niais duo­me­ni­mis, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti. To­dėl šiuo at­ve­ju rei­kia ieš­ko­ti ne­tra­di­ci­nių bū­dų, kaip įver­tin­ti tuos žmo­nės. Tam tu­ri dirb­ti spe­cia­lis­tai, glau­džiai bend­ra­dar­biau­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ir ki­tos struk­tū­ros, pa­si­telk­da­mos net tų kraš­tų ži­no­vus.

Ta­čiau ti­krai ne­rei­kia bi­jo­ti tų šei­mų su vai­kais, ku­rios at­vyks ir tai­kiai gy­vens. Tu­ri­me pa­dė­ti žmo­nėms, ne­tu­rin­tiems ką val­gy­ti, pa­sto­gės. Pa­ga­liau jiems rei­kia at­jau­tos ir ra­my­bės, nes tai pa­bė­gė­liai iš ka­ro zo­nos.

Fi­nan­si­nių ga­li­my­bių yra

– Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja su­ma­ži­no šių me­tų eko­no­mi­kos au­gi­mo prog­no­zę. Esa­ma ne­ma­žai iš­orės grės­mių, pra­de­dant ne­sta­bi­lu­mu Ry­tuo­se, bai­giant lė­tu Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mu. Kaip mums at­si­lieps san­tū­res­nis ūkio au­gi­mas? Ko ga­li­me ti­kė­tis ki­tą­met?

– To­kios prog­no­zės dar ne­reiš­kia, kad į biu­dže­tą su­rink­si­me ma­žiau pa­ja­mų. Ne­se­niai man pa­tei­kė pa­ja­mų su­rin­ki­mo skai­čius, jie nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Ne­bū­ti­nai, eko­no­mi­kos au­gi­mui ma­žė­jant, ma­žė­ja pa­ja­mos. Eko­no­mi­kai, fi­nan­sams bū­din­gi cik­lai, jie tu­ri "pra­si­suk­ti", kad vals­ty­bė iš ti­krų­jų pa­jus­tų kri­ti­mą. To­dėl di­de­lės įta­kos 2016 me­tų biu­dže­tui ne­ma­ty­čiau.

Ta­čiau jei­gu pa­dė­tis ne­si­keis, 2017-2018 me­tai bus su­nkes­ni. To­dėl vi­sa­da kal­bu, kad esant ga­li­my­bei tu­ri­me pa­dė­ti žmo­nėms da­bar, nes si­tua­ci­jai ne­ge­rė­jant mū­sų už­duo­tis bus iš­lai­ky­ti esa­mą pa­dė­tį. Šian­dien dar tu­ri­me to­kių ga­li­my­bių.

– Nuo ki­tų me­tų 25 eu­rais ūg­te­lės mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA), ke­ti­na­ma di­din­ti pen­si­jas. Ta­čiau pa­gal šiuos ro­dik­lius vis dar ge­ro­kai at­si­lik­si­me net nuo kai­my­nių Bal­ti­jos ša­lių. Kas le­mia to­kią disp­ro­por­ci­ją? Ka­da gy­ve­ni­mo ly­gis pri­ar­tės prie va­ka­rie­tiš­kų stan­dar­tų?

– Ne kar­tą sa­kiau, kad MMA rei­kia kel­ti spar­tes­niu tem­pu. Kė­li­mas bu­vo dirb­ti­nai stab­do­mas, kad ne­pa­kis­tų mū­sų fi­nan­si­niai ro­dik­liai prieš įsi­ve­dant eu­rą. Dirb­ti­nis pri­stab­dy­mas ir su­kė­lė to­kį efek­tą. Ki­tos vals­ty­bės po tru­pu­tį nuo­sek­liai kė­lė al­gas, pen­si­jas.

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad 325 eu­rų MMA ne­pa­kan­ka. Ki­tais me­tais bū­ti­nai tu­ri­me du kar­tus pa­kel­ti mi­ni­ma­lią al­gą. Tai pa­da­rę, jau tu­rė­tu­me gal­vo­ti: vi­siems ar at­ski­roms gru­pėms pa­di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį. Šio ro­dik­lio ir­gi ne­ga­li­me pa­mirš­ti, ta­čiau dar rei­kia skai­čiuo­ti, tar­tis.

Pa­ten­kin­ta V. Mazuroniu

Šios ka­den­ci­jos Sei­mas pa­sie­kė fi­ni­šo tie­sę. Kaip ar­tė­jan­tys par­la­men­to rin­ki­mai veiks po­li­ti­kus, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dar­bą?

– Ti­kiuo­si, kad Sei­mo ru­dens se­si­ja bus dar­bin­ga, nes yra daug dis­ku­si­nių klau­si­mų, ku­rių ne­sie­čiau su rin­ki­mais, jie nu­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. Ta­čiau su rin­ki­mais su­si­jęs pos­tū­mis vi­sa­da bū­na, šį­kart jis ir­gi ne­iš­ven­gia­mas. Bus įdo­mu.

– Ret­sy­kiais ap­si­pyk­da­mos val­dan­čio­sios par­ti­jos kar­tu dir­ba jau tre­jus me­tus. Kaip ver­ti­na­te koa­li­ci­ją, jos veik­lą?

– Pa­vy­ko nu­veik­ti ne­ma­žai. Pa­vyz­džiui, so­cia­li­nis mo­de­lis. Dve­jus me­tus daug dirb­ta, kad bū­tų pa­teik­tas sis­te­mi­nis po­žiū­ris. Per 25 me­tus tai pir­mas toks pro­ver­žis.

Sa­vo at­lik­tų dar­bų prog­ra­mos ver­ti­ni­mą ti­kriau­siai pa­teik­si­me rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais. Tur­būt vi­sos par­ti­jos, Vy­riau­sy­bė dar kar­tą per­žiū­rės, ką dar rei­kia pa­da­ry­ti, ko at­lik­ti jau ne­įma­no­ma.

Bū­čiau ne­są­ži­nin­ga, jei sa­ky­čiau, kad vis­kas koa­li­ci­jo­je ei­na­si kaip svie­tu pa­tep­ta. Ne vi­sa­da mū­sų di­die­ji par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai no­ri gir­dė­ti ki­tus koa­li­ci­jos na­rius. Daž­nai prem­je­ras ir jų mi­nis­trai nau­do­ja tie­sio­gi­nio spau­di­mo prie­mo­nę: esą at­ne­šė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą iš Vy­riau­sy­bės, o jūs pri­va­lo­te pri­im­ti. Nors jie pri­va­lo at­ei­ti, pa­aiš­kin­ti, dis­ku­tuo­ti. At­vi­res­nės, nuo­dug­nes­nės dis­ku­si­jos ti­krai pri­trū­ko. Ta­čiau dir­ba­me ir ti­krai pa­baig­si­me ka­den­ci­ją.

– Dar­bo par­ti­jai va­do­vau­ja ne­se­niai į jos gre­tas įsi­trau­kęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Ar jis pa­tei­si­no jū­sų lū­kes­čius?

– Ne­su par­ti­jos va­do­vy­bė­je, bet vis dau­giau bend­rau­ja­me. Daž­nai esu kvie­čia­ma ir da­ly­vau­ju par­ti­jos val­dy­bos po­sė­džiuo­se. Man ti­krai pa­tin­ka pir­mi­nin­kas. Kuo to­liau, tuo ma­no są­ži­nė tam­pa ra­mes­nė, kad lai­ku at­sis­ta­ty­di­nau iš par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų. V. Ma­zu­ro­nis yra ryž­tin­gas, ži­no, ko no­ri, vyks­ta iš­sa­mios dis­ku­si­jos, kris­ta­li­zuo­ja­si spren­di­mai.