L. Graužinienė traukiasi iš Darbo partijos pirmininkės posto
Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė at­sis­ta­ty­di­no iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų, an­tra­die­nį pra­ne­šė par­ti­ja.

Po­li­ti­kė to­kį žings­nį žen­gė „pri­siim­da­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus“, tei­gia­ma trum­pa­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Per vie­tos val­džios rin­ki­mus už Dar­bo par­ti­ją Lie­tu­vo­je bal­sa­vo 10 proc. rin­kė­jų, juos ap­len­kė so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

„Dar­bie­čiai“ ga­vo 148 ta­ry­bos na­rių man­da­tus, ta­čiau ne­tu­rės nė vie­no at­sto­vo Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­se. Par­ti­ja lai­mė­jo tris me­rų pos­tus iš 60.

Šiuo me­tu L.Grau­ži­nie­nė su vi­zi­tu vie­ši Ukrai­no­je, su ja su­si­siek­ti BNS kol kas ne­pa­vy­ko.