L.Graužinienė traukiasi iš Darbo partijos ir aktyvios politikos
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pir­ma­die­nį pra­ne­šė be­si­trau­kian­ti iš Dar­bo par­ti­jos, o vė­liau BNS pa­tvir­ti­no bai­gu­si ka­den­ci­ją pa­lik­sian­ti ir ak­ty­vią po­li­ti­ką.

„Šį spren­di­mą pri­ėmiau ap­gal­vo­tai, at­siž­velg­da­ma ir gerb­da­ma dau­gu­mos Uk­mer­gės rin­kė­jų iš­reikš­tą va­lią. Dė­ko­ju vi­siems Uk­mer­gės ir Lie­tu­vos rin­kė­jams, ku­rie nuo­šir­džiai ma­ne pa­lai­kė ir iš­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą ma­ni­mi bei ma­no nu­veik­tais dar­bais“, – apie pa­si­trau­ki­mą iš par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­ma L.Grau­ži­nie­nė.

Ji pir­ma­die­nį pa­tei­kė pra­šy­mą Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riui ją iš­brauk­ti iš Dar­bo par­ti­jos na­rių są­ra­šų. Ko­pi­ja iš­siųs­ta par­ti­jos pir­mi­nin­kui.

Taip pat L.Grau­ži­nie­nė BNS sa­kė, kad kol kas pa­si­trauks ir iš ak­ty­vios po­li­ti­kos, bet apie to­les­nius dar­bo pla­nus ne­kal­bė­jo.

„Aš tvar­kin­gai no­riu už­baig­ti šį eta­pą, tvar­kin­gai vis­ką su­dė­lio­ti, su­tvar­ky­ti do­ku­men­ta­ci­ją, per­duo­ti nau­jam Sei­mo pir­mi­nin­kui, ir ar­ti­miau­siu me­tu ak­ty­viai po­li­ti­koj ne­da­ly­vau­siu. Da­bar aš ne­bū­siu jo­kioj par­ti­joj, kol kas trau­kiuo­si iš ak­ty­vios po­li­ti­kos“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Dar­bo par­ti­ja sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė bū­ti­no pa­tek­ti į Sei­mą 5 proc. bar­je­ro.

Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vu­si L.Grau­ži­nie­nė pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re su­rin­ko 15,63 proc. bal­sų ir li­ko ket­vir­ta.

Dar­bo par­ti­jos pra­lai­mė­ji­mas Sei­mo rin­ki­muo­se yra pa­čios par­ti­jos ėji­mo link to re­zul­ta­tas, pir­ma­die­nį BNS tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

„Nuo­sek­lus mū­sų pa­čių ėji­mas į šį re­zul­ta­tą“, – kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė, pa­klaus­ta, ko­dėl par­ti­ja ne­per­žen­gė 5 proc. bar­je­ro dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Kal­bė­da­ma apie sa­vo pa­čios pra­lai­mė­ji­mą Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, L.Grau­ži­nie­nė tei­gė, jog per­ga­lei pri­trū­ko tie­sio­gi­nio kon­tak­to su rin­kė­jais.

„Ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės ap­lan­ky­ti sa­vo žmo­nes ir iš tie­sų per tuos tre­jus me­tus pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­riau pa­grin­di­niam sa­vo dar­bui, ka­dan­gi dar­bas bu­vo ti­krai įtemp­tas“, – sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

Dėl par­ti­jos re­zul­ta­tų anks­čiau pir­ma­die­nį apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šė „dar­bie­čių“ ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, o par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas bu­vu­siems par­tie­čiams pa­siū­lė at­nau­jin­ti par­ti­jos va­do­vy­bę, iš jos iš­va­rant se­nus „pir­dy­las“.

Ver­tin­da­mas bu­vu­sios po­li­ti­nės bend­ra­žy­gės, Sei­mo pir­mi­nin­kės L.Grau­ži­nie­nės pra­lai­mė­ji­mą vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Uk­mer­gė­je, V.Us­pas­ki­chas tai pa­va­di­no „nuo­sek­liu jos dar­bu prieš sa­ve“.

„Kiek­vie­nas jos pa­si­ro­dy­mas bu­vo dar­bas prieš sa­ve. Ma­no pa­ta­ri­mas jai ir bu­vo kaž­ka­da, kad pa­si­rink Sei­mą, dirbk sa­vo par­ei­go­se. Kam tau lįs­ti ki­tur, jei­gu ne­tu­ri su­ge­bė­ji­mų kal­bė­ti su ži­niask­lai­da ar vie­šai?“ – kal­bė­jo bu­vęs „dar­bie­čių“ ly­de­ris.

Dar­bo par­ti­ja sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė rei­ka­lin­gų pa­tek­ti į Sei­mą 5 proc. bal­sų. Vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės apy­gar­do­je L.Grau­ži­nie­nė li­ko ket­vir­ta, nu­si­lei­du­si kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tams.