L. Graužinienė: referendumas dėl dvigubos pilietybės galėtų įvykti
Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li bū­ti įtei­sin­ta tik re­fe­ren­du­mu ir jis ga­li įvyk­ti, jei bus ge­rai or­ga­ni­zuo­tas, įsi­ti­ki­nu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Graužinienė

„Na nė­ra tų įsta­ty­mi­nių bū­dų - ga­li­me kal­bė­ti, kiek no­ri­me po­li­ti­kai, bet Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas aiš­kiai yra pa­sa­kęs, kad vie­nin­te­lis ke­lias yra re­fe­ren­du­mas.Nes tie straips­niai yra kei­čia­mi tik re­fe­ren­du­mu. Tad ga­li­me dauy­bę kar­tų žais­ti su įsta­ty­mais, bet re­zul­ta­tas bus tas, kad vėl prieš­ta­raus Kons­ti­tu­ci­jai (...).Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me žvelg­ti pla­čiai, į šių die­nų ak­tua­li­jas. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad jei­gu ge­rai bus or­ga­ni­zuo­tas re­fe­ren­du­mas, jis ti­krai įvyks“, - Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pa­sak jos, dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mas yra ak­tua­les­nis nau­ja­jai emig­ra­ci­jos kar­tai, o ypač tiems, ku­rie yra li­kę Lie­tu­vo­je, t.y. iš­va­žia­vu­sių­jų į už­sie­nį tė­vams ir se­ne­liams.

Ji taip pat at­vi­rai ne­pa­lai­kė idė­jos švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mų re­fe­ren­du­mo ren­gi­mui, nors, dėl to esą ga­li­ma dis­ku­tuo­ti su tei­si­nin­kais.

„Mes ne­ga­li­me ati­da­ry­ti tos Pa­ndo­ros skry­nios, kad po to ga­lė­tu­mė­me tu­rė­ti vals­ty­bė­je la­bai rim­tų prob­le­mų“, - sa­kė ji.

Re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės idė­ją pa­lai­ko vi­si ša­lies va­do­vai, taip pat val­dan­tie­ji. Re­fe­ren­du­mui ne­pri­ta­ria už­sie­nio lie­tu­viai, bai­min­da­mie­si, kad jis dėl per men­ko ak­ty­vu­mo ga­li ne­įvyk­ti.

Anks­čiau L.Grau­ži­nie­nė yra sa­kiu­si, kad re­fe­ren­du­mas ga­lė­tų vyk­ti kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais 2016-ai­siais.

Apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę vėl pra­bil­ta po spren­di­mo pra­dė­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ras Jung­ti­nių Vals­ti­jų pi­lie­ty­bę įgi­ju­siam krep­ši­nin­kui Žyd­rū­nui Il­gaus­kui bei pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tų Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis siek­ta nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę nu­si­pel­niu­siems lie­tu­viams.