L. Graužinienė: partijų nereikia velti į V. Uspaskicho ir A. Butkevičiaus ginčą
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko ne­si­vel­sian­ti į „žo­džių ka­rą“ tarp so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ir Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, ku­ris mi­nis­trą pir­mi­nin­ką vie­šai pa­va­di­no me­la­giu ir bai­liu.

„Ne­no­riu leis­tis į ši­tas dis­ku­si­jas, nes jos yra be­reikš­mės ir ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do. Ma­nau, kad vy­rai su­sės, iš­siaiš­kins, pa­spaus ran­kas ir to­liau bend­raus drau­giš­kai“, - Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

L.Grau­ži­nie­nė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, kad Dar­bo par­ti­jos po­zi­ci­jai at­sto­vau­ja ji kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kė ir val­dy­mo or­ga­nai - pre­zi­diu­mas bei ta­ry­ba.

„Par­ti­jos ši­ta­me kon­teks­te ne­da­ly­vau­ja. da­ly­vau­ja at­ski­ri po­li­ti­kai šio­je dis­ku­si­jo­je ir žo­džių mū­šy­je (...). Aš ti­krai ne­ko­men­tuo­ju, jei­gu kaž­kas ir bu­vo, ką du vy­rai su­si­ta­rę bu­vo. Tai tų dvie­jų vy­rų klau­si­mas ir rei­ka­las, ir ne­rei­kia pin­ti čia par­ti­jų“, - tei­gė ji.

Sei­mo pir­mi­nin­kė pa­brė­žė, kad val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je „jo­kios griū­ties nė­ra“.

„Kas ne­no­ri ir kam ne­pa­tin­ka dirb­ti koa­li­ci­jo­je, tai nie­kas po prie­var­ta ne­lai­ko. Bet Dar­bo par­ti­ja kaip koa­li­ci­jos par­tne­ris dir­ba ir vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus“, - sa­kė ji.

Perk­laus­ta, kam ad­re­suo­tas šis tei­gi­nys, L.Grau­ži­nie­nė at­sa­kė: „Kas klau­so ir ži­no, tas su­pras“.

Dėl su­kčia­vi­mo tei­sia­mas Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas V.Us­pas­ki­chas pir­ma­die­nį A.But­ke­vi­čių vie­šai pa­va­di­no „me­la­giu“ ir „bai­liu“, ne­vyk­dan­čiu rin­ki­mų pa­ža­dų.

Tai jis par­eiš­kė ne­tru­kus po to, kai prem­je­ras ap­kal­ti­no „dar­bie­čius“ iš­da­vys­te bal­suo­jant dėl biu­dže­to. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas par­eiš­kė, kad V.Us­pas­ki­chas šan­ta­ža­vo par­ti­jos na­rius dėl to, kad Sei­mo žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas at­si­sa­kė įvar­dy­ti, jog prieš jį vyk­do­ma po­li­ti­nė by­la.