L. Graužinienė: pamainos A. Pabedinskienei tikrai neieškome
Sei­mo pir­mi­nin­kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko, jog par­ti­ja ne­ieš­ko pa­mai­nos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir opo­zi­ci­jos kri­ti­kuo­ja­mai so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei.

Taip pat Sei­mo pir­mi­nin­kė tvir­ti­no, jog ne­pa­lan­ki nuo­mo­nė dėl mi­nis­trės veik­los for­muo­ja­ma ne be koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų „ty­lios ko­vos“, ku­rią šie esą pra­dė­jo ker­šy­da­mi „dar­bie­čiams“ už bal­sa­vi­mą dėl biu­dže­to, kuo­met jų bal­sai bu­vo le­mia­mi pa­tvir­ti­nant di­des­nes iš­lai­das, nei siū­lė Vy­riau­sy­bė.

„Ti­krai ne­ieš­ko­me (pa­mai­nos A.Pa­be­dins­kie­nei - red.)), kal­ba­mės su mi­nis­tre, aiš­ki­na­mės si­tua­ci­ją, žiū­ri­me, kur bu­vo pa­da­ry­tos klai­dos, ir bū­tent dėl to kon­sul­ta­ci­nio pro­jek­to, kur sam­dy­ti moks­li­nin­kai“, - tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Ji taip pat sa­kė ne­su­reikš­mi­nan­ti kri­ti­kos par­ti­jos de­le­guo­tai mi­nis­trei, nes, pa­sak L.Grau­ži­nie­nės, „vi­sa­da, jei pre­zi­den­tė pa­sa­ko kri­tiš­kes­nį žo­dį, po to se­ka po­li­ti­kų reak­ci­ja“.

„Aš ma­tau gal­būt dau­giau - ne vie­šai, o jau­čiu - ini­cia­ty­vų iš so­cial­de­mo­kra­tų, iš mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, ir kiek ten­ka pa­sku­ti­niu me­tu gir­dė­ti, prem­je­ro pa­ta­rė­jai la­bai ak­ty­viai ke­lia vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas ir prof­są­jun­gas, nu­tei­ki­nė­ja prieš mū­sų mi­nis­trus ir mi­nis­te­ri­jas, tie­siog ne sa­vo ran­kom, bet vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ran­kom ban­do kel­ti šir­ša­lą. Aš tai ver­ti­nu kaip prem­je­ro kerš­tą už biu­dže­to bal­sa­vi­mą. Tai ti­krai ne­svei­ka vals­ty­bė­je ir taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, - kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė.

„Tai so­cial­de­mo­kra­tų ty­li ko­va su mu­mis, aš ma­nau, taip leng­vai jie biu­dže­to bal­sa­vi­mo mums ne­at­leis“, - pri­dū­rė Dar­bo par­ti­jos va­do­vė. „Dar­bie­čiai“ bal­suo­da­mi dėl šių me­tų biu­dže­to pri­ta­rė siū­ly­mams, ku­rie dau­giau kaip 26 mln. eu­rų pa­di­di­no iš­lai­das. Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius vė­liau to­kį „dar­bie­čių“ el­ge­sį pa­va­di­no iš­da­vys­te.

Tuo tar­pu kal­bė­da­ma apie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už 1,5 mln. eu­rų už­sa­ky­tą moks­li­nį ty­ri­mą, ku­rį vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­va­di­no įvar­di­jo kaip pi­ni­gų plo­vi­mą, L.Grau­ži­nie­nė pa­brė­žė, jog tai - Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, ir su­tar­čių nu­trau­ki­mas ga­li at­neš­ti dau­giau ža­los nei nau­dos.

Šiam ty­ri­mui reng­ti bu­vo dar­bin­ta ir 14 pa­čios mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų, ta­čiau L.Grau­ži­nie­nė gy­nė mi­nis­trę, kad ne ji to­kią pra­kti­ką įve­dė - to­kiems dar­bams sa­vo pa­čių dar­buo­to­joms pa­pil­do­mai mo­ka ir ki­tos mi­nis­te­ri­jos.

„Mes iš pra­džių sa­kė­me, kad ne­tin­ka­ma (pro­jek­to - red.) for­ma ir ga­li­ma tuos klau­si­mus gvil­den­ti ki­to­kia­me lyg­me­ny­je, bet yra pa­si­ra­šy­tas eu­ro­pi­nis pro­jek­tas, ir da­bar tu­ri įver­tin­ti iš­lai­das Vals­ty­bės kon­tro­lė, kad ne­reik­tų dvi­gu­bai grą­žin­ti (lė­šų - red.). Su­tar­čių nu­trau­ki­mas ne vi­sa­da duo­da tie­sio­gi­nį efek­tą, rei­kia pa­žiū­rė­ti, ką ge­ro ga­li­ma pa­im­ti iš to pro­jek­to ir ką kaip po­li­ti­kai ga­li­me rea­li­zuo­ti“, - kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Opo­zi­ci­jo­je esan­tys li­be­ra­lai, an­tra­die­nį su­si­ti­kę A.Pa­be­dins­kie­ne, ra­gi­no kel­ti klau­si­mą, ar so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė „dar­bie­tė“ ga­li to­liau ei­ti par­ei­gas.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai A.Pa­be­dins­kie­nė va­do­vau­ja nuo 2012 me­tų gruo­džio.