L. Graužinienė pakvietė popiežių atvykti į Lietuvą
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė Va­ti­ka­ne su­si­ti­ko su po­pie­žiu­mi Pra­nciš­ku­mi. Au­dien­ci­jos me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kė vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir ypač ne­įga­lių­jų var­du pa­kvie­tė Šven­tą­jį Tė­vą at­vyk­ti vi­zi­to į Lie­tu­vą. Po­pie­žius pa­dė­ko­jo už kvie­ti­mą.

L. Grau­ži­nie­nė taip pat įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­ną – si­dab­ri­nį me­da­li­kė­lį su Vil­niaus Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos at­vaiz­du. Pa­bu­čia­vęs me­da­li­kė­lį po­pie­žius dar kar­tą nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo ir pa­pra­šė už jį mels­tis.

Po­pie­žių Pra­nciš­kų at­vyk­ti į Lie­tu­vą yra jau kvie­tu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ir va­sa­rio pra­džio­je Va­ti­ka­ne lan­kę­si Lie­tu­vos vys­ku­pai.

Ba­lan­džio 19–23 die­no­mis L. Grau­ži­nie­nė Ro­mo­je da­ly­va­vo pa­sku­ti­nia­ja­me Ita­li­jos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai par­la­men­ti­nio mat­mens ren­gi­ny­je – ES par­la­men­tų pir­mi­nin­kų kon­fe­ren­ci­jo­je.