L. Graužinienė netiki, kad kitąmet pavyks subalansuoti biudžetą
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė abe­jo­ja fi­nan­sų mi­nis­trės Ra­sos Bud­ber­gy­tės pa­ža­dais, kad ki­tą­met biu­dže­tas bus su­ba­lan­suo­tas. L.Grau­ži­nie­nės nuo­mo­ne, biu­dže­tas ne­ga­li bū­ti su­ba­lan­suo­tas, nes rei­kia di­din­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas.

„Gal­būt nau­jos fi­nan­sų mi­nis­trės no­rai yra ge­ri, kiek­vie­nais me­tais prieš pa­tei­kiant biu­dže­tą daž­nai kal­ba­ma, kad jis bus su­ba­lan­suo­tas ir mes kaip po­li­ti­kai daž­nai no­ri­me, kad mū­sų fi­nan­sai bū­tų sta­bi­lūs. Bet ar iš tie­sų tai pa­vyks pa­da­ry­ti, drįs­tu la­bai abe­jo­ti, nes mes tu­ri­me at­siž­velg­ti ir į Lie­tu­vos žmo­nių so­cia­li­nę pa­dė­tį ir ne­ga­li­me jų pa­lik­ti, ne­di­di­nant so­cia­li­nių iš­mo­kų, pen­si­jų ar at­ly­gi­ni­mų“, – tre­čia­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas tu­ri iš­lik­ti pri­ori­te­tu.

„Ne vie­ną kar­tą yra pa­žy­mė­ta, kad so­cia­li­nė at­skir­tis pas mus Lie­tu­vo­je yra la­bai di­de­lė ir mes tu­ri­me į tai at­siž­velg­ti, iš­kel­da­mi kaip pri­ori­te­tą“, – tvir­ti­no L.Grau­ži­nie­nė.

Ji taip pat tei­gė, kad biu­dže­to su­ba­lan­suo­ti ne­pa­vyks, nes rei­kia di­din­ti lė­šas kraš­to ap­sau­gai.

„Dar rei­kia pri­si­min­ti, kad yra po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas ir pre­zi­den­tė ne kar­tą mi­nė­jo, kad kraš­to ap­sau­gai tu­ri bū­ti di­di­na­mas fi­nan­sa­vi­mas. Tai yra pa­pil­do­mos lė­šos, ku­rios sa­vai­me ne­at­si­ran­da ir ma­nau, kad biu­dže­tas tur­būt iš­liks de­fi­ci­ti­niu, tik jis iš­liks tuo­se rė­muo­se, ku­riuos nu­ma­to įsta­ty­mai, fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mas“, – ti­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Dar­bo frak­ci­ja R.Bud­ber­gy­tė par­eiš­kė, kad sieks 2017 me­tais tu­rė­ti su­ba­lan­suo­tą ša­lies biu­dže­tą.

Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mo prog­ra­mo­je, ku­ri bu­vo pa­tvir­ti­na ba­lan­džio mė­ne­sio pa­bai­go­je, yra nu­ma­ty­ta, kad ki­tą­met bus pa­siek­tas su­ba­lan­suo­tas biu­dže­tas, o 2018 ir 2019 me­tais lau­kia­ma ati­tin­ka­mai 0,8 proc. ir 0,9 proc. biu­dže­to per­vir­šio.

Pa­tvir­tin­tos 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos (be ES lė­šų) su­da­ro 5,945 mlrd. eu­rų, su ES lė­šo­mis – 8,046 mlrd. eu­rų. Pla­nuo­ja­mos šių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos – 8,686 mlrd. eu­rų, de­fi­ci­tas – 640 mln. eu­rų.