L. Graužinienė: nereikia destrukcijos valstybėje
Lie­tu­vo­je ne­rei­kia pa­pil­do­mos des­truk­ci­jos, par­eiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, dau­giau nei pu­sei par­la­men­ta­rų pa­siū­lius kur­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ver­tin­ti „ma­ni­pu­lia­vi­mą“ slap­to­mis pa­žy­mo­mis.

„Ne­rei­kia pa­pil­do­mos des­truk­ci­jos vals­ty­bė­je, nes ap­link geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja ir taip yra ga­na įtemp­ta, tai pa­pil­do­mo des­truk­ty­vaus vie­šo po­li­ti­nio kal­bė­ji­mo ti­krai, ma­no po­žiū­riu, ne­rei­kia“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Ji pa­brė­žė ne­pa­si­ra­šiu­si pro­jek­to dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos stei­gi­mo ir tei­gė, jog yra daug svar­bių klau­si­mų, ku­riuos pa­va­sa­rio se­si­jo­je Sei­mas tu­ri aps­vars­ty­ti.

Sei­mo pir­mi­nin­kė tei­gė, kad be­si­ruoš­da­mi rin­ki­mams po­li­ti­kai ver­čiau dis­ku­tuo­tų dėl prog­ra­mi­nių pri­nci­pų ir po­li­ti­nių idė­jų.

Dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių pa­siū­lė su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją dėl „ma­ni­pu­lia­vi­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je žval­gy­bos ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos bei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ga­li­mai ne­tei­sė­to po­vei­kio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, įtrau­kiant jas į po­li­ti­nę ko­vą“.

Nors krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė ir da­lis Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rių, bal­sa­vi­me dėl ko­mi­si­jos stei­gi­mo „dar­bie­čiai“ ne­da­ly­vaus, BNS sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

„Tai yra toks prieš­rin­ki­mi­nis po­li­ti­nis ka­ras, pa­si­mė­ty­mas pur­vais ir to­dėl mes ne­da­ly­vau­si­me šia­me vi­sa­me žai­di­me“, – tei­gė V.Ma­zu­ro­nis.

Pa­sak jo, „tvar­kie­čiai“ klai­di­no po­li­ti­kus rink­da­mi par­ašus po ini­cia­ty­va, nes Sei­mo na­riams da­vė pa­si­ra­šy­ti ne­pil­ną pro­jek­tą.

Tuo me­tu Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys at­siė­mė sa­vo par­ašus po šia ini­cia­ty­va.

Par­la­men­ta­rai BNS tei­gė par­ašus at­siė­mę, nes lai­ki­no­jo­je ty­ri­mo ko­mi­si­jo­je pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti ir su jais su­si­ju­sius klau­si­mus.

Tuo me­tu Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riui kon­ser­va­to­riui And­riui Ku­bi­liui ki­lo abe­jo­nių, ar to­kį krei­pi­mą­si ini­ci­ja­vę“t­var­kie­čiai“ na­riai ne­pa­ten­ka į in­te­re­sų konf­lik­tą, nes ši par­ti­ja ir kai ku­rie jos na­riai fi­gū­ruo­ja iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se. Dėl to jis krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę ir Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

„Ma­no­me, kad frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­riai, ini­ci­juo­da­mi Sei­mo nu­ta­ri­mus ar ki­tus pro­jek­tus su­si­ju­sius su tei­sė­sau­gos dar­bu bei bal­suo­da­mi už juos, su­si­du­ria su in­te­re­sų konf­lik­tu ir taip pa­žei­džia Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, ku­rios įpa­rei­go­ja Sei­mo na­rius veng­ti in­te­re­sų konf­lik­tų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė A.Ku­bi­lius.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) per­nai gruo­dį val­dan­čia­jai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mo. Įta­ri­mai po­li­ti­nei par­ti­jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, par­eikš­ti at­lie­kant 2014 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­ria­me taip pat įta­ri­mai par­eikš­ti ir ke­liems „tvar­kie­čiams“.

Be to, vyk­dant ki­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, va­sa­rio pa­bai­go­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas bu­vo apk­laus­tas „tvar­kie­čių“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas, ta­čiau Eu­ro­pos Par­la­men­tas jau nag­ri­nė­ja Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų pra­šy­mą pa­nai­kin­ti po­li­ti­kui tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad jam bū­tų ga­li­ma par­eikš­ti įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu. STT ti­ria duo­me­nis, kad „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, kad šis už ky­šį pa­veiks Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jus, jog šie leis­tų pra­dė­ti eksp­loa­tuo­ti „ Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

Ta­čiau L.Grau­ži­nie­nė tei­gė ne­su­tin­kan­ti su A.Ku­bi­liaus ar­gu­men­tais, nes „Lie­tu­va yra de­mo­kra­ti­nė vals­ty­bė“ ir „ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja ga­lio­ja vi­siems“.

Pro­jek­tą dėl lai­ko­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos stei­gi­mo pa­si­ra­šė 75 par­la­men­ta­rai. Pa­gal pro­jek­tą, Sei­mo ko­mi­si­ja tu­rė­tų aiš­kin­tis, iš ku­rių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ir kas pa­sklei­dė di­de­lį re­zo­nan­są su­kė­lu­sias ži­nias – vi­ce­mi­nis­trų „juo­dą­jį są­ra­šą“ prieš Vy­riau­sy­bei ati­duo­dant įga­lio­ji­mus po pre­zi­den­to rin­ki­mų, ke­lią į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui „dar­bie­čiui“ Vy­dui Ged­vi­lui už­kir­tu­sią pa­žy­mą, duo­me­nis apie ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo pro­ce­są – esą tam įta­ką ban­dė da­ry­ti po­li­ti­kai, vie­nai Sei­mo at­mes­tų kan­di­da­čių tei­sė­jai Edi­tai Damb­raus­kie­nei esą siū­ly­tą „iš­si­pirk­ti“ pos­tą.

Taip pat ko­mi­si­jai siū­lo­ma su­si­pa­žin­ti su pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos Dai­vos Ul­bi­nai­tės by­la ir, „ne­ke­liant jau ga­lu­ti­nai teis­mo iš­spręs­to bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mo, at­lik­ti sa­vo par­la­men­ti­nį ty­ri­mą ir pa­teik­ti po­li­ti­nį šios is­to­ri­jos ap­lin­ky­bių ver­ti­ni­mą“.