L. Graužinienė nepateko į antrą turą
Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė Uk­mer­gė­je ne­pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą. Ji li­ko ket­vir­ta.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, par­la­men­to va­do­vė su­rin­ko dau­giau kaip 2,4 tūkst. ar­ba apie 15 proc. apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sų.

Dau­giau­sia Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sa­vo už kon­ser­va­to­rę Ag­nę Bal­čiū­nie­nę. Ji ga­vo per 3 tūkst. ar­ba 19 proc. bal­sų.

An­tro­je vie­to­je li­ko Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas Juo­zas Varž­ga­lys, su­lau­kęs apie 18 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mo.

L.Grau­ži­nie­nę ap­len­kė ir so­cial­de­mo­kra­tas Arū­nas Du­dė­nas. Su­rin­kęs apie 15 proc. bal­sų, jis li­ko tre­čias.

An­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23 die­ną.