L. Graužinienė: neeilinės Seimo sesijos nebus
Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riui Jo­nui Var­ka­lai at­šau­kus sa­vo par­ašą dėl ne­ei­li­nės se­si­jos su­ren­gi­mo, ji ne­bus šau­kia­ma, tei­gia par­la­men­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Neei­li­nei se­si­jai su­šauk­ti ne­už­ten­ka par­ašų, yra vie­nas par­ašas at­šauk­tas, to­dėl ši­tas klau­si­mas nu­im­tas. (...) Da­bar ne­pa­kan­ka par­ašų, ir mes ne­šauk­si­me se­si­jos“, - ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė ji.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nę se­si­ją ga­li ne ma­žiau kaip treč­da­lis par­la­men­ta­rų, tai yra ne ma­žiau kaip 47 Sei­mo na­riai. Bū­tent tiek jų pa­si­ra­šė opo­zi­ci­jos siū­ly­mą va­sa­rio 10-12 die­nos su­reng­ti ne­ei­li­nę se­si­ją.

Anot Sei­mo va­do­vės, abe­jo­nių ke­lia ir par­ašų rin­ki­mo dėl se­si­jos su­šau­ki­mo ap­lin­ky­bės.

„Ga­vau skam­bu­tį iš Sei­mo na­rio, ku­ris in­for­ma­vo, kaip yra ren­ka­mi par­ašai. Kad par­ašai ren­ka­mi ant bal­to la­po, mo­ty­vuo­jant dėl ga­li­mo ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties su­šau­ki­mo, kad gal­būt ne­spės pa­da­ry­ti ko­kiu nors ypa­tin­gu at­ve­ju, ir aš su­pra­tau, kad tie par­ašai ren­ka­mi ne­vi­siš­kai skaid­riai. To­dėl tą pa­sa­kiau vie­šai, kad tu­rės bū­ti aiš­ki­na­ma­si, jei­gu tas nu­ta­ri­mas bus re­gis­truo­ja­mas su pa­kan­ka­mu par­ašų skai­čiu­mi“, - tvir­ti­no L.Grau­ži­nie­nė.

An­tra­die­nį „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai ji par­eiš­kė gir­dė­ju­si, kad ren­kant par­ašus dėl ne­ei­li­nės se­si­jos par­la­men­ta­rai bu­vo gąs­di­na­mi ga­li­mu ka­ru, bet pri­dū­rė ne­ži­nan­ti, ar tai yra tie­sa. Opo­zi­ci­jos at­sto­vais šiuos tei­gi­nius pa­va­di­no klie­de­siais.

J.Var­ka­la ket­vir­ta­die­nį BNS tvir­ti­no par­ašą at­siė­męs, nes tei­gia ne­pri­si­me­nan­tis, kad bū­tų pa­si­ra­šęs dėl ne­ei­li­nės se­si­jos su­ren­gi­mo.

„Aš nu­ste­bau, kad tas ma­no par­ašas ten yra. (...) Aš abe­jo­ju to par­ašo ti­kru­mu, ta­čiau kel­ti šį klau­si­mą (dėl par­ašo ti­kru­mo - BNS) su­dė­tin­ga, to­dėl jį tie­siog at­siė­miau“, - sa­kė par­la­men­ta­ras.

Jis tei­gė, kad gruo­džio 23 die­ną pa­si­bai­gus Sei­mo ru­dens se­si­jai nė­ra pa­si­ra­šęs jo­kio do­ku­men­to Sei­me.

Jonas Varkala. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

J.Var­ka­la taip pat sa­kė, kad opo­zi­ci­jos ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je siū­lo­mi svars­ty­ti klau­si­mai nė­ra „vals­ty­bės rei­ka­lų spren­di­mas, o vie­šie­ji ry­šiai“.

„Ne­no­riu bū­ti spek­tak­lio da­ly­vis“, - ak­cen­ta­vo jis.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma tre­čia­die­nį vie­šai pra­ne­šė apie ban­dy­mus su­žlug­dy­ti ne­ei­li­nę se­si­ją. Jis BNS sa­kė ga­vęs ži­nių, kad at­šauk­ti sa­vo par­ašus įkal­bi­nė­ja­mi at­sto­vai iš Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės. Tai esą da­rė Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­to dar­buo­to­jai.

„Ma­nau, kad čia bu­vo ko­kios nors įta­kos ir iš Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­to. Šiaip ki­ti ir ne­ga­lė­jo ži­no­ti, kas ten yra pa­si­ra­šę“, - ket­vir­ta­die­nį sa­vo įta­ri­mus pa­kar­to­jo par­la­men­ta­ras.

Kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją siū­lė su­reng­ti va­sa­rio 10-12 die­no­mis. Į jos dar­bot­var­kę no­rė­ta įtrauk­ti siū­ly­mą An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­ves­ti at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo bei ki­tus klau­si­mus.

„Ma­nau, kad yra ne­nor­ma­li si­tua­ci­ja - bet ko­kią svar­bią pro­ce­dū­rą su­nku or­ga­ni­zuo­ti, jei­gu yra par­ašų at­šau­ki­mo ga­li­my­bė. Vis dėl­to, ma­nau, kad mums rei­kia grįž­ti prie (Sei­mo) sta­tu­to ir žiū­rė­ti. Ma­nau, kad rei­kė­tų bent jau kaž­kiek su­griež­tin­ti tą par­ašų at­siė­mi­mo ga­li­my­bę“, - su­si­da­riu­sią pa­dė­tį BNS ko­men­ta­vo J.Raz­ma.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad Sei­mo na­riui at­siė­mus par­ašą, ki­tas par­la­men­ta­ras to pa­ties do­ku­men­to par­em­ti ne­be­ga­li - vi­są par­ašų rin­ki­mo pro­ce­dū­rą rei­kia pra­dė­ti iš nau­jo.

„Svar­biau­sia, kad nu­si­ke­lia svars­ty­mas, kaip mums at­ro­do, svar­biu klau­si­mu. Štai tas klau­si­mas dėl Dar­bo par­ti­jos fi­nan­sų skaid­ru­mo, jei­gu jis bus ko­vo 10-osios se­si­jo­je, bus svars­to­mas tik po rin­ki­mų. Va­di­na­si, ne­su­ge­bė­si­me tuo klau­si­mu ką nors dau­giau at­skleis­ti rin­kė­jams“, - ap­gai­les­ta­vo kon­ser­va­to­rius.

Jis taip pat ste­bė­jo­si, kad bū­tent dėl par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ va­do­vo J.Var­ka­lo veiks­mų par­la­men­te ne­įvyks dis­ku­si­ja, kaip gi­na­mi už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių vai­kų in­te­re­sai.

„La­bai gai­la, kad vie­nas opo­zi­ci­jai at­sto­vau­jan­tis Sei­mo na­rys, be­je, at­sto­vau­jan­tis tai po­li­ti­nei jė­gai, ku­ri de­da­si la­bai di­de­le vai­kų tei­sių gy­nė­ja, kaip tik tuo at­šau­ki­mu su­žlug­dė ga­li­my­bę aps­vars­ty­ti svar­bius klau­si­mus bū­tent dėl vai­kų tei­sių“, - sa­kė J.Raz­ma.