L. Graužinienė: komiteto pareiga - nagrinėti ar nepažeistos žmogaus teisės
Sei­mo pir­mi­nin­kė, Dar­bo par­ti­jos va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė pa­si­ra­šiu­si krei­pi­mą­si į Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą (ŽTK) dėl Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo, nes šio ko­mi­te­to pa­skir­tis esan­ti nag­ri­nė­ti su žmo­gaus tei­sė­mis su­si­ju­sius pa­žei­di­mus.

„Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas tam ir yra skir­tas, (nag­ri­nė­ti - BNS), ar V.Us­pas­ki­cho, ar ko ki­to nė­ra pa­žeis­tos žmo­gaus tei­sės, jei žmo­gus krei­pė­si. Ko­mi­te­tas nag­ri­nė­ja la­bai pla­tų spek­trą klau­si­mų, su­si­ju­sių su žmo­gaus tei­sė­mis, tiek iš gy­ven­to­jų, tiek iš pro­ce­suo­se da­ly­vau­jan­čių žmo­nių, taip pat iš lais­vės ap­ri­bo­ji­mo vie­tų. To ko­mi­te­to to­kia par­ei­ga - nag­ri­nė­ti tuos klau­si­mus. Aš pa­si­ra­šiau dėl to, kad bū­tų įtrauk­tas klau­si­mas į dar­bot­var­kę ir kad bū­tų iš­nag­ri­nė­tas“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Pir­ma­die­nį ke­tu­rių ko­mi­te­to na­rių ini­cia­ty­va šau­kia­mas ne­ei­li­nis Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­ria­me nu­ma­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas - dėl su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mo Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo V.Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) svars­tant jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą.

Gru­pė par­la­men­ta­rų siū­lo spręs­ti klau­si­mą „Dėl ga­li­mų Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos pa­žei­di­mų ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų“. Siū­lo­ma­me raš­te nu­ro­do­ma, kad „Dar­bo par­ti­jos bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ga­li­mai yra po­li­ti­zuo­tas bei pa­žei­džia pa­grin­di­nes žmo­gaus tei­ses ir lais­ves nu­ma­ty­tas kon­ven­ci­jo­je“. Raš­tą pa­si­ra­šo 45 Sei­mo na­riai, tarp jų - Sei­mo pir­mi­nin­kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vė L.Grau­ži­nie­nė, dau­gu­ma „dar­bie­čių“ frak­ci­jos na­rių, taip pat yra „tvar­kie­čių“, so­cial­de­mo­kra­tų, LLRA, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vų par­ašų.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius par­la­men­to va­do­vės spren­di­mą pa­si­ra­šy­ti krei­pi­mą­si va­di­na klai­da ir sa­ko, kad opo­zi­ci­ja kels klau­si­mą L.Grau­ži­nie­nės ga­li­my­bių to­liau ei­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gas.

„To­kį par­eiš­ki­mą, ku­riuo yra spau­džia­mas Sei­mas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­pa­žin­ti, jog by­la yra ta­ria­mai po­li­ti­zuo­ta, pa­si­ra­šo Sei­mo pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė. Ma­nau, kad tai yra jos as­me­ni­nė di­džiu­lė klai­da. Ra­gin­čiau ją šią klai­dą ne­del­siant iš­tai­sy­ti ir su­stab­dy­ti Sei­mo ko­mi­te­tą nuo to­kių svars­ty­mų. Jei­gu ne, mes tu­rė­si­me svars­ty­ti, ar L.Grau­ži­nie­nė ga­li ei­ti Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gas, nes ji sa­vo par­ei­gas nau­do­ja tam, kad par­ti­ją ir idė­ji­nį va­dą ban­dy­tų to­kiais šiurkš­čiais bū­dais „iš­suk­ti“ nuo tei­sin­gu­mo“, – A.Ku­bi­lius ci­tuo­ja­mas frak­ci­jos iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me.

Raš­tą, ku­riuo pream­bu­lė­je teig­ta, kad Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la - po­li­ti­zuo­ta, „dar­bie­čių“ ini­cia­ty­va jau ban­dy­ta svars­ty­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te, ta­čiau ne­už­tek­da­vo bal­sų klau­si­mą įtrauk­ti į dar­bot­var­kę.

Šio ko­mi­te­to na­rė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė ke­lia ver­si­ją, jog ne­ei­li­nis po­sė­dis pir­ma­die­nį pa­va­ka­re šau­kia­mas, nes į ko­man­di­ruo­tę iš­vyks­ta so­cial­de­mo­kra­tė Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė. Ji vie­nin­te­lė iš val­dan­čių­jų ko­mi­te­te bal­suo­da­vo prieš tai, kad V.Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo klau­si­mas bū­tų trau­kia­mas į po­sė­džio dar­bot­var­kę.

Tuo me­tu Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to va­do­vas L.Tal­mon­tas tvir­ti­na, kad siū­lo­mas pro­jek­tas - nau­jas, o Sei­mo na­rių pra­šy­mo šauk­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį ig­no­ruo­ti ne­ga­li­ma.

Li­be­ra­lės D.Kuo­dy­tės ver­ti­ni­mu, šis raš­tas tu­rė­tų tap­ti ar­gu­men­tu V.Us­pas­ki­chui Eu­ro­pos Par­la­men­te įro­di­nė­jant, esą Dar­bo par­ti­jos by­la - po­li­ti­nė.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas lap­kri­tį pra­dė­jo svars­ty­ti Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų pra­šy­mą pa­nai­kin­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo V.Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad po­li­ti­kas ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas dėl su­kčia­vi­mo.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas 2010 me­tais jau bu­vo pa­nai­ki­nęs V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bę, tuo­met pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mas už­tru­ko 14 mė­ne­sių. Iš nau­jo po­li­ti­kas ne­lie­čia­my­bę įgi­jo, kai šių me­tų lie­pos 1 die­ną ofi­cia­liai ta­po nau­jos ka­den­ci­jos EP na­riu.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai lie­pą V.Us­pas­ki­chą pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo bei sky­rė jam ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Po­li­ti­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir va­di­na pro­ce­są po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tu. Nuo­spren­dis įsi­ga­lio­ja tik po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo.