L. Graužinienė kol kas neketina trauktis iš Seimo pirmininkės pareigų
Iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų pa­si­trau­ku­si Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė kol kas ne­ke­ti­na at­sis­ta­ty­din­ti iš Sei­mo va­do­vės pos­to. Šias par­ei­gas ji eis bent iki nau­jo par­ti­jos va­do­vo iš­rin­ki­mo.

Tai ji pra­ne­šė tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams.

„Ka­da par­ti­ja iš­si­rinks nau­ją va­do­vy­bę, ta­da su ja ir kal­bė­si­me“, - tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

Po­li­ti­kė pri­si­pa­ži­no as­me­niš­kai no­rin­ti baig­ti ka­den­ci­ją ei­da­ma par­la­men­to va­do­vės par­ei­gas.

„Taip, no­riu (lik­ti Sei­mo pir­mi­nin­ke - BNS). Ka­dan­gi ti­krai jau yra di­džiu­lis įdir­bis, ir tai yra to­kia po­zi­ci­ja, ku­rios ne­rei­kia daž­nai keis­ti vals­ty­bei. Ne dėl to, kad aš esu“, - kal­bė­jo ji.

L.Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad bu­vo pa­da­ry­ta tak­ti­nė klai­da, kai Dar­bo par­ti­ja nu­spren­dė iš Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gų at­sta­ty­din­ti Vy­dą Ged­vi­lą ir į jas teik­ti Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ke iš­rink­tą L.Grau­ži­nie­nę.

„Ma­nau, kad bu­vo pa­da­ry­ta mū­sų tak­ti­nė klai­da kei­čiant Vy­dą Ged­vi­lą. Iš es­mės Vy­das jau bu­vo me­tus dir­bęs ir jau ti­krai bu­vo pri­pa­ži­ni­mą įga­vęs at­sto­vau­da­mas už­sie­nio po­li­ti­kai. Nė­ra taip pa­pras­ta nu­va­žiuo­ti ir kad tu bū­tum pri­pa­žin­tas kaip Lie­tu­vos at­sto­vas aukš­čiau­siu ly­giu. Tam rei­kia įdir­bio“, - tre­čia­die­nį sa­kė „dar­bie­tė“.

V.Ged­vi­las Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas ėjo nuo 2012 me­tų lap­kri­čio iki 2013 me­tų spa­lio.

L.Grau­ži­nie­nė taip pat sa­kė ne­be­kan­di­da­tuo­sian­ti į par­ti­jos va­do­vus.

„Aš ti­krai ne­kan­di­da­tuo­siu, jei­gu sky­riai ir iš­reikš to­kį pa­si­ti­kė­ji­mą“, - pa­brė­žė L.Grau­ži­nie­nė.

„Tu­riu aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad ne­da­ly­vau­siu, nes esu įsi­ti­ki­nu­si, kad į nau­ją eta­pą, į Sei­mo rin­ki­mų eta­pą, tu­ri ves­ti nau­jas pir­mi­nin­kas, jis tu­ri su­si­dė­lio­ti sa­vo ko­man­dą, sa­vo stra­te­gi­ją“, - tvir­ti­no ji.

Apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų L.Grau­ži­nie­nė pra­ne­šė an­tra­die­nį bū­da­ma Ukrai­no­je.

Po­li­ti­kė sa­kė to­kį žings­nį žen­gu­si „pri­siim­da­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vi­val­dos rin­ki­mų re­zul­ta­tus“.

Per vie­tos val­džios rin­ki­mus už Dar­bo par­ti­ją Lie­tu­vo­je bal­sa­vo 10 proc. rin­kė­jų, juos ap­len­kė so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

„Dar­bie­čiai“ ga­vo 148 ta­ry­bos na­rių man­da­tus, ta­čiau ne­tu­rės nė vie­no at­sto­vo Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė­se. Par­ti­ja lai­mė­jo tris me­rų pos­tus iš 60.