L. Graužinienė į Japoniją vešis ir G. Kirkilą
Į Sei­mo de­le­ga­ci­ją, va­sa­rio pa­bai­go­je – ko­vo pra­džio­je skri­sian­čio­je į Ja­po­ni­ją, įra­šy­tas dar vie­nas par­la­men­ta­ras – Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Kad tūks­tan­čius eu­rų kai­nuo­jan­ti ke­lio­nė dar la­biau ne­pab­rang­tų, į Te­kan­čios sau­lės ša­lį L. Grau­ži­nie­nė ne­si­veš, kaip pla­na­vo, sa­vo pa­ta­rė­jo Ros­val­do Gor­ba­čio­vo.

Jei Sei­mo pir­mi­nin­kė iki va­sa­rio pa­bai­gos iš­si­lai­kys pos­te, dėl ko abe­jo­nių ne­sle­pia ją de­le­ga­vu­si Dar­bo par­ti­ja, va­sa­rio 28-ąją drau­ge su bū­te­liu ko­le­gų – so­cial­de­mo­kra­te Ire­na Šiau­li­ne, „dar­bie­te“ Dan­gu­te Mi­ku­tie­ne, opo­zi­ci­jos ly­de­riu kon­ser­va­to­riu­mi And­riu­mi Ku­bi­liu­mi ir G. Kir­ki­lu ofi­cia­laus še­šių die­nų vi­zi­to vyks į Ja­po­ni­ją. G. Kir­ki­las de­le­ga­ci­ją pa­pil­dė prieš po­rą die­nų. „Ma­ne pa­kvie­tė Sei­mo pir­mi­nin­kė, nes nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su Ja­po­ni­jos prem­je­ru“, – por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Sei­mo de­le­ga­ci­jos (par­la­men­ta­rų ir tri­jų ly­din­čių as­me­nų) vi­zi­tas į To­ki­ją ir Kio­tą mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nes pa­leng­vins 15 tūkst. eu­rų. Prieš ke­lias sa­vai­tes kal­bė­da­ma apie šią ke­lio­nę L. Grau­ži­nie­nė pra­links­mi­no vi­suo­me­nę pa­de­mons­tra­vu­si geog­ra­fi­jos spra­gas. L. Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad skry­dis bran­gus, nes jis – tran­sat­lan­ti­nis. Ki­taip ta­riant, į Ja­po­ni­ją sei­mū­nai tu­rė­tų skris­ti per At­lan­tą. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad ke­lio­nė į Te­kan­čios sau­lės ša­lį ne­pi­gi, nes L. Grau­ži­nie­nės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja už­si­sa­kė vers­lo kla­sės bi­lie­tus, nors eko­no­mi­ne kla­se ga­li­ma skris­ti pen­kis­kart pi­giau.