L. Graužinienė bendravo su M. Saakašviliu
Ukrai­no­je šią sa­vai­tę vie­šin­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė tę­sia ne­for­ma­lius su­si­ti­ki­mus su aukš­čiau­siais ša­lies po­li­ti­kais.

Sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book L. Grau­ži­nie­nė įdė­jo nuo­trau­ką, ku­rio­je ji už­fik­suo­ta su su Ode­sos gu­ber­na­to­riu­mi, bu­vu­siu Gru­zi­jos pre­zi­den­tu Mi­chai­lu Saa­kaš­vi­liu. „Ir ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je ma­lo­nu tu­rė­ti su­si­ti­ki­mą. Ak­tua­liau­sius klau­si­mus ap­ta­rė­me su Ode­sos sri­ties gu­ber­na­to­riu­mi Mi­chai­lu Saa­kaš­vi­liu“, – skel­bia už­ra­šas po nuo­trau­ka.

Prieš iš­vyk­da­ma L. Grau­ži­nie­nė aiš­ki­no, kad su­si­ti­ki­mai su Ukrai­nos po­li­ti­kais bus ne­for­ma­lūs, to­dėl tai – ne ko­man­di­ruo­tė, o ke­lio­nė. Ki­tą sa­vai­tę Sei­mo pir­mi­nin­kė da­ly­vaus Šve­di­jo­je vyk­sian­čia­me Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų va­do­vų su­si­ti­ki­me. „Ma­nop­ra­ne­ši­mo te­ma – Ukrai­na. Be to, mė­ne­sio pa­bai­go­je pa­sau­lio par­la­men­tų pir­mi­nin­kų ir Mo­te­rų par­la­men­tų pir­mi­nin­kių su­si­ti­ki­me kal­bė­siu apie mo­te­rų tei­sių gy­ni­mą Kry­me ir oku­puo­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Ukrai­no­je no­riu su­ži­no­ti nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją“, –sa­kė L. Grau­ži­nie­nė.