L. Donskio vardu pavadinta biblioteka Rumunijoje
Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Bu­ka­reš­te pa­sie­kė Ru­mu­ni­jos Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių stu­di­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko, Tir­go­viš­tės mies­to Va­la­chi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Sil­viu Mi­loiu laiš­kas, ku­ria­me reiš­kia­ma užuo­jau­ta dėl pro­fe­so­riaus Leo­ni­do Dons­kio ne­tek­ties ir pra­ne­ša­ma apie spren­di­mą Ru­mu­ni­jos Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių bib­lio­te­ką bei Bal­ti­jos stu­di­jų sky­rių Tir­go­viš­tės mies­to Va­la­chi­jos uni­ver­si­te­te pa­va­din­ti Leo­ni­do Dons­kio var­du.

Kaip pra­ne­ša URM, laiš­ke reiš­kia­ma Tir­go­viš­tės, Bu­ka­reš­to, Kons­tan­cos, Ja­šų ir ki­tų Ru­mu­ni­jos uni­ver­si­te­tų aka­de­mi­nių bend­ruo­me­nių užuo­jau­ta Lie­tu­vai.

S. Mi­loiu pa­žy­mi, kad Eu­ro­pos aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė pra­ra­do vie­ną iš­ki­liau­sių as­me­ny­bių. Pro­fe­so­rius api­bū­di­na­mas kaip ge­nia­lio­mis įžval­go­mis pa­si­žy­mė­jęs in­te­lek­tua­las ir eru­di­tas, „em­pa­tiš­kas, šil­tas, kuk­lus, pui­kus žmo­gus, ku­riam bū­da­vo taip pat pa­pras­ta ras­ti ke­lią idė­jų, kon­cep­tų ir rim­tų in­te­lek­tua­li­nių de­ba­tų pa­sau­ly­je, kaip ir pa­si­mes­ti ma­žo mies­te­lio gat­vė­se“.

Laiš­ke taip pat ra­šo­ma apie ke­ti­ni­mą tęs­ti fi­lo­so­fo kny­gų ver­ti­mą į ru­mu­nų kal­bą.

Prof. L. Dons­kis bu­vo daž­nas sve­čias Ru­mu­ni­jo­je ren­gia­mo­se moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se. 2014 m. jam su­teik­tas Tir­go­viš­tės mies­to Va­la­chi­jos uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­ro var­das. Į ru­mu­nų kal­bą jau yra iš­vers­tos dvi pro­fe­so­riaus kny­gos.