L. Bartkevičius pasitraukė iš pareigų
Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tas so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Lais­vū­nas Bart­ke­vi­čius pa­si­trau­kė iš par­ei­gų, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

„So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja, kad nuo bir­že­lio 1 die­nos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Lais­vū­nas Bart­ke­vi­čius sa­vo no­ru pa­li­ko šias par­ei­gas“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Vi­ce­mi­nis­tras pa­si­trau­kė ga­vęs ki­tą dar­bo pa­siū­ly­mą ne vals­ty­bės tar­ny­bo­je, BNS sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės at­sto­vas spau­dai Gin­tau­tas Duls­kas.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis BNS sa­kė, kad par­ti­ja nau­ją kan­di­da­tą į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trus tu­rė­tų ras­ti per vie­ną – dvi sa­vai­tes.

L.Bart­ke­vi­čius so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tru dir­bo nuo 2013 me­tų spa­lio.