Kyšininkavimu įtariamas „tvarkietis“ vis dar neliečiamas
Sei­mui ir šian­dien ne­pa­vy­ko su­dė­lio­ti taš­kų “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” par­ti­jos na­rio Ri­mo An­ta­no Ru­čio im­uni­te­to at­ėmi­mo is­to­ri­jo­je. Ry­ti­nia­me po­sė­dy­je ati­dė­ti klau­si­mą pa­pra­šė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­ja, po­pie­ti­nia­me – Li­be­ra­lų są­jū­dis.

Sei­mas nuo an­tra­die­nio ati­dė­lio­ja spren­di­mą dėl ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo R. A. Ru­čio ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo. Šian­dien pla­nuo­tas svars­ty­ti klau­si­mas lyg karš­ta bul­vė per­mes­tas ki­tai sa­vai­tei vyk­sian­čiam ple­na­ri­niam po­sė­džiui. Prieš pie­tus ne­ti­kė­tai per­trau­kos pa­pra­šę LLRA at­sto­vai tei­gė tu­rin­tys tam ti­krų klau­si­mų, ku­riuos esą bū­ti­na iš­siaiš­kin­ti. Į po­pie­ti­nį po­sė­dį su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai dar kar­tą bal­sa­vo dėl šio dar­bot­var­kės punk­to ati­dė­ji­mo. Šį­kart tai pa­siū­lė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris bei frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis. “Ka­dan­gi tik trys frak­ci­jos – So­cial­de­mo­kra­tų, Tė­vy­nės sa­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir mū­sų ruo­šia­si bal­suo­ti už R. A. Ru­čio im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mą, per pie­tų pe­trau­ką pa­si­kal­bė­jęs su jų va­do­vais su­skai­čia­vau, kad bal­sų tam ga­li ir ne­pa­kak­ti”, - mo­ty­vuo­da­mas sa­vo siū­ly­mą por­ta­lui lzi­nios sa­kė E. Ma­siu­lis. Pa­gal Sta­tu­tą, kad Sei­mo na­rys ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras. Pa­si­ta­ręs su so­cial­de­mo­kra­tais ir kon­ser­va­to­riais E. Ma­siu­lis sa­kė su­skai­čia­vęs apie 65 bal­sus. “Va­di­na­si, R. A. Ru­čys im­uni­te­to ne­pra­ras­tų. Kad taip ne­nu­tik­tų, mes pa­pra­šė­me per­trau­kos iki at­ei­nan­čio an­tra­die­nio ry­to, kad vi­si mi­nė­tų frak­ci­jų na­riai ga­lė­tų su­si­rink­ti. Nes pra­šy­ti dau­giau per­trau­kų ne­bus ga­li­ma”, - tei­gė E. Ma­siu­lis. Pa­sal jo, “len­kai, “dar­bie­čiai” ir “tvar­kie­čiai” bet ko­kia kai­na sie­kė bal­suo­ti šian­dien, kad im­uni­te­tui pa­nai­kin­ti bal­sų su­rink­ti ne­pa­vyk­tų”.

Spren­di­mą dėl “tvar­kie­čio” ne­lie­čia­my­bės pla­nuo­ta pri­im­ti dar an­tra­die­nį. Ta­čiau kon­ser­va­to­riui Sta­siui Šed­ba­rui pa­pra­šius Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jos iš­va­dos, ar tin­ka­mai par­eng­tas bal­sa­vi­mui tei­kia­mas siū­ly­mas, klau­si­mas bu­vo nu­kel­tas. Ta­čiau ši ko­mi­si­ja va­kar klau­si­mo ne­iš­nag­ri­nė­jo, nes ne­su­rin­ko kvo­ru­mo.

Ne­nai­kin­ti ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo R. A. Ru­čio ne­lie­čia­my­bės pra­ėju­sį penk­ta­die­nį re­ko­men­da­vo lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ku­riai bu­vo pa­ves­ta šį klau­si­mą iš­nag­ri­nė­ti. Ko­mi­si­jai va­do­vau­ja Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Jis tvir­ti­na, kad ko­mi­si­ja by­lo­je įžvel­gė po­li­ti­nių mo­ty­vų. Pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio im­uni­te­tą dar prieš Ka­lė­das pa­pra­šė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras. Pro­ku­ro­rai tei­gė su­rin­kę duo­me­nų, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pa­ėmė šim­ta­tūks­tan­ti­nį ky­šį, ža­dė­da­mas pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus.

Ko­rup­ci­jos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) bei par­ti­jo­je „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ by­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti apie de­šim­čiai as­me­nų. Įta­ria­mų­jų pa­var­dės ne­nu­ro­do­mos. Anks­čiau skelb­ta, kad įta­ri­mai dėl gal­būt ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų VRM pa­teik­ti bu­vu­siam vi­ce­mi­nis­trui Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui (da­bar mi­ręs), bu­vu­siam mi­nis­tro pa­ta­rė­jui Er­vi­nui Rais­tens­kiui, bu­vu­siam vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ di­rek­to­riui Ri­čar­dui Bra­žė­nui, VRM Elek­tro­ni­nės val­džios po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jui Rim­vy­dui Jan­čiaus­kui, mi­nis­te­ri­jai pa­val­daus In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Jo­nui Ūsui, bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“ va­do­vui Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui, vers­li­nin­kams Ro­lan­dui Skais­gi­riui, Jus­ti­nui Gar­liaus­kui. Bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas by­lo­je apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Tre­čia­die­nį su tei­sė­sau­gi­nin­kais te­ko bend­rau­ti ir par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui eu­ro­par­la­men­ta­rui Ro­lan­dui Pa­ksui. Pa­sak jo, par­ei­gū­nai jam ne­su­tei­kė spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­so.

Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ R.A.Ru­čys vei­kė or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su ki­tais par­ti­jos ko­le­go­mis A.Juo­ce­vi­čiu­mi ir E.Rais­tens­kiu, tuo me­tu dir­bu­siais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, ir 2013 me­tų spa­lį iš pro­diu­se­rio Ro­lan­do Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

Anot par­ei­gū­nų, su­rink­ti duo­me­nys lei­džia ma­ny­ti, kad R.A.Ru­čys iš pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė di­des­nės nei 250 MGL (9,5 tūkst. eu­rų) ver­tės ky­šį pa­ža­dė­jęs pa­veik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją ir jos vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat, veik­da­mas bend­ri­nin­kų gru­pė­je, su­kurs­tė ir or­ga­ni­za­vo ap­gau­lin­gą įmo­nių bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą.