Kyla priešprieša dėl lobistinės veiklos reguliavimo
Sei­me ky­la prieš­prie­ša dėl lo­bis­ti­nės veik­los re­gu­lia­vi­mo – par­la­men­ta­rai ža­da pri­im­ti lo­bis­ti­nę veik­lą griež­čiau kon­tro­liuo­jan­tį įsta­ty­mą dar per pa­va­sa­rio se­si­ją, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai tuo abe­jo­ja, o lo­bis­tai tei­gia, kad siū­lo­mas reg­la­men­ta­vi­mas bū­tų per­tek­li­nis.

Da­bar­ti­nė lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo re­dak­ci­ja pri­im­ta 2000 me­tais, ji bu­vo ke­lis kar­tus tiks­lin­ta ta­čiau eks­per­tai sa­ko, kad šis įsta­ty­mas ne­ati­tin­ka šian­die­ni­nių rea­li­jų.

Ke­lis kar­tus ban­džius de­ta­liau Lie­tu­vo­je reg­la­men­tuo­ti lo­bis­ti­nę veik­lą, prieš po­rą me­tų Sei­me bu­vo su­kur­ta dar­bo gru­pė, ku­ri par­en­gė nau­ja re­dak­ci­ja iš­dės­ty­tą Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ja­me siū­lo­ma pri­pa­žin­ti tri­jų ka­te­go­ri­jų lo­bis­tus, o tai reiš­kia, kad lo­bis­tais tu­rė­tų re­gis­truo­tis dau­giau as­me­nų ir or­ga­ni­za­ci­jų. Šiuo me­tu Lie­tu­vos lo­bis­tų re­gis­tre yra 36 fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys.

Siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti lais­vai sam­do­mus lo­bis­tus – as­me­nis, ku­rie at­lie­ka lo­bis­ti­nę veik­lą už at­ly­gį lo­bis­ti­nės veik­los už­sa­ko­vo pa­ve­di­mu ir in­te­re­sais. Taip pat siū­lo­ma įtei­sin­ti įmo­nių lo­bis­tus – as­me­nis, ku­rie yra įmo­nės da­ly­viai, val­dy­mo or­ga­nų na­riai ar dar­buo­to­jai ir at­lie­ka lo­bis­ti­nę veik­lą iš­im­ti­nai šios įmo­nės pa­ve­di­mu ir in­te­re­sais.

Par­eng­to­se pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta ir ne­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų lo­bis­tų są­vo­ka. Tai bū­tų as­me­nys, ku­rie yra ne­vals­ty­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, val­dy­mo or­ga­nų na­riai ar dar­buo­to­jai, ku­rie at­lie­ka lo­bis­ti­nę veik­lą iš­im­ti­nai šios ne­vals­ty­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pa­ve­di­mu ir in­te­re­sais.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti lo­bis­tams par­ei­gą ne tik vie­ną kar­tą per me­tus teik­ti lo­bis­ti­nės veik­los at­as­kai­tą, bet ir par­ei­gą per dvi dar­bo die­nas nuo lo­bis­ti­nės veik­los dėl kon­kre­taus tei­sės ak­to ar jo pro­jek­to pra­džios dek­la­ruo­ti lo­bis­ti­nę veik­lą.

Taip pat ke­ti­na­ma iš­plės­ti lo­bis­ti­nės veik­los dek­la­ra­ci­jos ir at­as­kai­tos tu­ri­nį – nu­sta­ty­ti, kad lo­bis­ti­nės veik­los dek­la­ra­ci­jo­se tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti ir po­li­ti­ko, par­ei­gū­no ar vals­ty­bės tar­nau­to­jo, ku­riems sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką, var­das, pa­var­dė ir par­ei­gos.

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai op­ti­miz­mu netrykšta

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) at­sto­vai svei­ki­na at­si­ra­du­sius pa­siū­ly­mus, ta­čiau tei­gia, kad įsta­ty­mo pro­jek­to Sei­me grei­čiau­siai ne­pa­vyks pri­im­ti.

„Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas jau ku­rį lai­ką gu­li stal­čiuo­se. Iš to su­si­da­ro įspū­dis, kad mū­sų po­li­ti­kai ir da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­mą nė­ra su­in­te­re­suo­ta pa­keis­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo taip, kad jis ga­lė­tų tin­ka­mai val­dy­ti su at­skai­tin­gu­mu, lo­bis­ti­ne veik­la su­si­ju­sias ri­zi­kas ir pri­si­dė­ti prie skaid­res­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo“, – BNS sa­kė TILS pro­jek­tų va­do­vė Rū­ta Mra­zaus­kai­tė. „La­bai no­rė­čiau ti­kė­ti, kad da­bar­ti­nė val­džia ga­li pri­im­ti šį įsta­ty­mą, bet (...) ne­nus­teb­čiau, jei­gu iki Sei­mo rin­ki­mų jiems to pa­da­ry­ti ne­pa­vyk­tų“, – pri­dū­rė ji.

Pa­sak R.Mra­zaus­kai­tės, dėl to, jog lo­bis­ti­nė veik­la Lie­tu­vo­je nė­ra reg­la­men­tuo­ta, kai ku­rios in­te­re­sų gru­pės ša­ly­je sie­kia pa­veik­ti spren­di­mus ne tei­sė­tais bū­dais, o nau­do­da­mo­sios pa­žin­ti­mis, at­sis­kai­ty­da­mos su kon­kre­čia par­ti­ja ar po­li­ti­kais.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ 2014 me­tais at­lik­tos Lie­tu­vos įmo­nių apk­lau­sos duo­me­ni­mis, įmo­nės daž­niau­siai sie­kia da­ry­ti įta­ką ir po­li­ti­ko­je daž­niau­siai at­siž­vel­gia­ma į vers­lo aso­cia­ci­jų pa­siū­ly­mus.

Sei­mo na­riai ža­da proveržį

Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Mil­da Pe­traus­kie­nė sa­kė, kad bū­tent vers­lo aso­cia­ci­jų at­sto­vai yra ta „pil­ko­ji zo­na“, ku­ri rea­liai da­ro įta­ką po­li­ti­kų pri­ima­miems spren­di­mams. Pa­sak jos, svars­tant įsta­ty­mo pro­jek­tą aso­cia­ci­jos par­eiš­kė ne­no­rą tap­ti ofi­cia­liai re­gis­truo­tais lo­bis­tais.

„Jos la­bai ne­no­ri bū­ti pa­vie­šin­tos, nors bū­tent aso­cia­ci­jos yra ti­krie­ji lo­bis­tai. Bet aš ma­nau, kad mes įveik­si­me ši­tą bar­je­rą ir (...) pri­im­si­me įsta­ty­mą pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ki­to ke­lio nė­ra“, – BNS tei­gė par­la­men­ta­rė, ku­ri yra dar­bo gru­pės Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mui par­eng­ti va­do­vė.

Pa­sak jos, ša­lį dėl ne­tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ja­mos lo­bis­ti­nės veik­los yra su­kri­ti­ka­vu­si ir Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je na­rys­tės sie­kia Lie­tu­va.

Pa­sak Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, da­bar­ti­niai įsta­ty­mai iš­krei­pia lo­bis­ti­nės veik­los są­vo­ką Lie­tu­vo­je.

„Lie­tu­va at­ro­do ga­na keis­tai su sa­vo 40 re­gis­truo­tų lo­bis­tų, ly­gi­nant su ki­to­mis vals­ty­bė­mis. Ta pra­sme, pas mus tar­si lo­bis­tų nė­ra, o iš es­mės jų yra ant kiek­vie­no kam­po“, – BNS sa­kė Sei­mo na­rys.

„Ma­nau, kad toks įsta­ty­mas yra rei­ka­lin­gas, nes tap­tų aiš­ku, kas yra lo­bis­tai, nes da­bar „lo­buo­ti“ ga­li­ma slap­tai, nors (...) ta­vęs rea­liai nie­kas ne­kon­tro­liuo­ja ir vie­šo­jo­je erd­vė­je ta­vęs ne­si­ma­to“, – pri­dū­rė J.Sa­ba­taus­kas.

Lo­bis­tas: siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas – perteklinis

De­šimt­me­tį lo­bis­tu dir­ban­tis Lie­tu­vos drau­di­kų aso­cia­ci­jos va­do­vas And­rius Ro­ma­novs­kis tei­gė, kad da­bar­ti­nis Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas yra „la­bai silp­nas ir sky­lė­tas“, ta­čiau jis ti­ki­si, kad siū­lo­ma nau­ja jo re­dak­ci­ja ne­bus pri­im­ta.

Pa­sak jo, siū­lo­mas įsta­ty­mas lo­bis­tų at­skai­to­my­bės prob­le­mą spręs­tų „la­bai me­cha­ni­niu, at­gy­ve­nu­siu bū­du“.

„Ma­nau, kad jis ne­ati­tin­ka rea­li­jų ir iš ti­krų­jų su­kel­tų la­bai di­de­lę so­cia­li­nę įtam­pą“, – BNS sa­kė A.Ro­ma­novs­kis, ku­rio va­do­vau­ja­ma įmo­nė „Me­ta ad­vi­so­ry Lit­hua­nia“ yra lo­bis­tų re­gis­tre.

Pa­sak jo, pa­gal siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą yra sten­gia­ma­si vi­sus, no­rin­čius da­ry­ti po­vei­kį val­džios spren­di­mams, pri­vers­ti re­gis­truo­tis lo­bis­tais. A.Ro­ma­novs­kis tei­gė, kad tai ga­li ves­ti prie ab­sur­diš­kų si­tua­ci­jų.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te, kad yra bend­ruo­me­nė (...) ir vie­ną kar­tą stai­ga jiems rei­kia da­ly­vau­ti, iš­reikš­ti nuo­mo­nę dėl de­ta­lio­jo pla­no ar pa­na­šių da­ly­kų. Tai da­bar jie tu­rė­tų prieš da­ry­da­mi veiks­mą nu­ei­ti, su­mo­kė­ti 10 eu­rų, gau­ti spren­di­mą Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos re­gis­truo­tis lo­bis­tais ir tik ta­da jie ga­lės ban­dy­ti da­ry­ti po­vei­kį“, – kal­bė­jo A.Ro­ma­novs­kis.

„Dau­ge­lis su siū­lo­mu re­gu­lia­vi­mu ne­su­tin­ka, nes tai yra kons­ti­tu­ci­nė kiek­vie­no žmo­gaus tei­sė da­ry­ti po­vei­kį val­džiai, ir nė­ra aiš­ku, ko­dėl to­kia veik­la, ku­ri nė­ra kon­kre­čių as­me­nų pro­fe­si­nė veik­la, tu­ri bū­ti li­cen­ci­juo­ja­ma“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak jo, as­me­nims ar gru­pėms, ku­rios tie­sio­giai ne­už­sii­ma lo­biz­mu, ga­li bū­ti su­kur­ta at­ski­ra in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo sis­te­ma.

„To­kia sis­te­ma bū­tų pa­kan­ka­mai pa­pras­ta ir ji (...) įgy­ven­din­tų tiks­lą ne di­din­ti re­gis­truo­tų lo­bis­tų skai­čių, o at­sek­ti pėd­sa­ką, kas tu­ri įta­ką kon­kre­čiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ar yra juo su­si­do­mė­jęs“, – kal­bė­jo A.Ro­ma­novs­kis.