Kvietimas į Užgavėnes Naisiuose – su antisemitizmo atspalviu
Ra­mū­no Kar­baus­kio tė­vo­ni­jo­je šį sa­vait­ga­lį vyks Už­ga­vė­nių šven­tė „Di­džio­sios Už­ga­vė­nės Nai­siuo­se“. Pats Sei­mo kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R. Kar­baus­kis sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je kvie­tė vi­sus ten vyk­ti. Na, o ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai da­ly­vius vi­lio­ja įra­šais ir ilius­tra­ci­jo­mis, ku­rios pri­me­na na­cių nau­do­tą an­ti­se­mi­ti­nę pro­pa­gan­dą.   

Ar­tė­jant Už­ga­vė­nių šven­tei vis gar­siau kal­ba­ma apie tai, jog kai ku­rios lie­tu­vių tra­di­ci­jos nė­ra pa­ti tin­ka­miau­sia pa­si­links­mi­ni­mo iš­raiš­ka, nes įžei­džia ir skau­di­na Lie­tu­vos tau­ti­nes ma­žu­mas. Pa­va­sa­rio pa­si­ti­ki­mas be ra­gi­ni­mo vai­kams „im­ti pa­ga­liu­ką ir muš­ti žy­du­ką“ jau tam­pa sa­vai­me su­pran­ta­mu da­ly­ku, ta­čiau ne Nai­siuo­se.

Kvietimas į Naisius

Įta­kin­giau­sio Sei­mo na­rio R. Kar­baus­kio kvie­ti­mu, žmo­nės ra­gi­na­mi Už­ga­vė­nes švęs­ti su po­li­ti­ku sie­ja­mo­je Nai­sių vie­to­vė­je, kur, pa­na­šu, an­ti­se­mi­tiz­mo idė­jos ne tik kles­ti, bet ir yra vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos da­li­mi.

Antisemitinis plakatas

So­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je „Di­džio­sios Už­ga­vė­nės Nai­siuo­se“ ga­li­ma ap­tik­ti ne tik šven­tės prog­ra­mą, bet ir pa­ta­ri­mų: „Ui vei, žy­de­liai sa­ko, kad jei dan­tį skau­da, reik: Kram­tyt pe­lių apg­rauž­tą mais­tą; Pa­gram­dyt nuo tos vie­tos, kur kiau­lė pa­si­tri­na ir par­ūkyt dan­tį.

Pa­sky­ro­je ga­li­ma ras­ti ir dau­giau „pa­ta­ri­mų“ ar­ba, anot ren­gė­jų „sma­gios tau­to­sa­kos“ ap­raiš­kų: „Žy­de­liai sa­ky­da­vo no­rint gel­tą iš­gy­dy­ti: 1.Pa­im­ti iš uba­go ter­bos tru­pi­nių ir jais sau­lei te­kant ir lei­džian­tis par­ūky­ti; 2. Su­rink­tų utė­lių ar­ba­tą gerti.“

Ša­lia ilius­tra­ci­ja: „tra­di­ci­nis“ žy­das su la­ga­mi­nu, ant ku­rio už­ra­šy­ta „Par­duo­du blu­sas ir utė­les ar­ba kei­čiu į ne­kil­no­ja­mą turtą„. Po­teks­tė aiš­ki – „ap­ga­vi­kas“ žy­das ieš­ko kvai­lių. O tai, kad žy­dai yra ne­va sa­va­nau­džiai, gud­rūs su­kčiai ir iš­nau­do­to­jai bu­vo vie­nas iš na­cis­ti­nės pro­pa­gan­dos pa­grin­di­nių tei­gi­nių.

LŽ su­si­sie­kus su šven­tės or­ga­ni­za­to­riais, šie tei­gia nie­ko blo­go ne­įž­vel­gian­tys sa­vo „rek­la­mi­nė­je ak­ci­jo­je“.

Nai­sių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ri­ta Žu­kaus­kie­nė tei­gė, kad „žy­de­liai ir yra žy­de­liai“. Tie­sa, ji pri­dū­rė, kad „skai­tys ir skai­tys vis­ką dar kar­tą, kol ne­be­liks įžei­džian­čių užuo­mi­nų“. Pa­si­tei­ra­vus, ar šį ren­gi­nį re­mia „Ag­ro­kon­cer­nas“, ku­rio vie­nas iš pa­grin­di­nių ak­ci­nin­kų yra R. Kar­baus­kis, mo­te­ris ti­ki­no, jog kon­kre­čiai šios šven­tės bend­ro­vė ne­re­mia. Ta­čiau R. Žu­kaus­kie­nė ne­nei­gė, kad bend­ro­vė re­mia Nai­sių bend­ruo­me­nę, ku­ri, sa­vo ruo­žtu, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nį.

LŽ pri­me­na, jog šią sa­vai­tę spaus­din­to­je pub­li­ka­ci­jo­je et­no­lo­gė Lai­ma Ang­lic­kie­nė išsakė nuo­mo­nę, jog to­kias tra­di­ci­jas ga­lė­tu­me ar net tu­rė­tu­me keis­ti. Prie moks­li­nin­kės ra­gi­ni­mo pri­si­dė­jo ir ne vie­nas vi­suo­me­ni­nin­kas.