Kviečia rašyti Laisvės enciklopediją
So­cia­li­nio tink­lo Fa­ce­book spe­cia­lio­je pa­sky­ro­je vi­są mė­ne­sį vyks­ta ak­ci­ja „Gy­vo­ji lais­vės en­cik­lo­pe­di­ja“, skir­ta Lais­vė gy­ni­mo 25-me­čiui. Pri­si­mi­ni­mais, nuo­trau­ko­mis, pa­sa­ko­jan­čiais apie dra­ma­tiš­kus to me­to įvy­kius, kvie­čia­mi da­ly­tis jų da­ly­viai ir ypač jau­ni­mas.

Pa­grin­di­nis ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių – Sei­mo bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos tiks­las – pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes pa­si­da­ly­ti sa­vo, ar­ti­mų­jų ir drau­gų pri­si­mi­ni­mais bei ap­mąs­ty­mais apie Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mą 1991 me­tais. Pa­sky­ro­je gau­su ar­chy­vi­nių nuo­trau­kų bei ki­to­kios me­džia­gos iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos su­kaup­to fon­do, spaus­di­na­mi ak­ty­viai lais­vės gy­ni­me da­ly­va­vu­sių žmo­nių pri­si­mi­ni­mai, su­rink­ti įvai­riuo­se lei­di­niuo­se. Ak­ci­jos da­ly­viai kvie­čia­mi at­pa­žin­ti sa­ve ir ar­ti­muo­sius to me­to fo­tog­ra­fų nuo­trau­ko­se. Pa­sky­ro­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti fil­muo­tą me­džia­gą, ku­rio­je pri­si­mi­ni­mus pa­sa­ko­ja lais­vę gy­nę žmo­nės. In­ter­nau­tai ra­gi­na­mi pa­teik­ti kuo dau­giau kas­die­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lių, pri­me­nan­čių Sau­sio 13-ąją. Ak­ci­jos pa­bai­go­je, prieš Sau­sio 13-ąją, ak­ty­viau­si in­ter­nau­tai bus pa­kvies­ti į nak­ti­nę eks­kur­si­ją po Sei­mo rū­mus, ku­rią ves Lais­vės gy­nė­jai. Dau­giau­sia pa­lai­ky­mo su­lau­ku­sio pri­si­mi­ni­mo au­to­rius bus ap­do­va­no­tas spe­cia­liu Sei­mo pir­mi­nin­kės pri­zu.

Reng­ta­si blogiausiam

1991 me­tų sau­sį Sei­mo rū­mus sau­go­jo dau­giau nei 20 tūks­tan­čių žmo­nių. 1991 me­tų sau­sį Vil­niaus ba­ri­ka­do­se bu­vo su­klo­ta ir su­mon­tuo­ta apie 300 kub. m gelž­be­to­nio ir be­to­no blo­kų, per 150 to­nų me­ta­lo kons­truk­ci­jų; 180–220 kub. m ak­mens rie­du­lių, iš­kas­tas prieš­tan­ki­nis 250 m il­gio, 3 m gy­lio ir 6 m plo­čio grio­vys, pa­lei Ne­ries upę ant ta­kų ir šlai­to su­mon­tuo­ta apie 200 m gelž­be­to­ni­nių vamz­džių, pa­klo­ta 8 to­nų spyg­liuo­tos ir 2 to­nų plie­ni­nės vie­los, 300 kv. m žve­jų tink­lo. Ba­ri­ka­dų sta­ty­ba kai­na­vo 105 223 rub­lius, jos sto­vė­jo iki 1993 me­tų ru­dens.

Ke­lios ci­ta­tos ir prisiminimų

„Tuo me­tu gy­ve­no­me vi­sai ša­lia Sei­mo, už upės, prie Pe­da­go­gi­nio (da­bar Edu­ko­lo­gi­jos) uni­ver­si­te­to, tai tą nak­tį (ir vė­liau, die­ną) čia lan­kė­mės daug kar­tų. Lan­gus bu­vo­me už­sik­li­ja­vę po­pie­riaus juo­sto­mis kad ne­iš­by­rė­tų nuo šū­vių gar­so. Tą nak­tį, gal apie 2–3 val., bu­vo bai­su klau­sy­tis tų tie­sio­gi­nių trans­lia­ci­jų iš Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos užė­mi­mo („Dė­me­sio, dė­me­sio“, „Ach­tung, ach­tung“... ir šū­vių...). Tuo me­tu bu­vau lau­ke, už upės, prie Pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to. Jau ma­nė­me, kad ka­ras pra­si­de­da... Bu­vo­me li­kę tik ma­mos su vai­kais, o vy­rai bu­vo prie Sei­mo“, – pa­sky­ro­je ra­šo Aud­ro­nė Svė­rie­nė.

„1991 m. sau­sio 13-osios nak­tis Aukš­čiau­sio­je Ta­ry­bo­je – kaip sap­nas. Mes vi­si ruo­šė­mės mir­čiai. Vėl per vi­daus ra­di­ją skel­bia – tan­kai va­žiuo­ja, bai­mės ban­ga pers­mel­kia kū­ną, ap­žiū­ri vie­tą iš kur rei­kė­tų fil­muo­ti, nuo­la­ti­nis lau­ki­mas. Sa­va­no­riai vaikš­to ty­lūs, kar­tais pa­drą­sin­da­mi vie­ni ki­tus šūks­niais, o ran­ko­se – tik me­ta­li­niai stry­pe­liai… Mie­ga­ma tie­siog ten, kur sto­vi­ma, ei­nant tam­so­je svar­bu ne­už­min­ti, ne­pa­ža­din­ti. Apie pa­sta­tą – tūks­tan­čiai žmo­nių, vos pra­švi­tus pra­si­dė­jo ba­ri­ka­dų sta­ty­ba, iš kar­to ta­po leng­viau – mes gi­na­mės…“ (Iš Są­jū­džio ko­vų me­traš­ti­nin­ko Leo­no Glins­kio au­to­biog­ra­fi­jos)

„Nak­tis. Ne­ri­mas. Bai­mė. Ži­no­jau, kad tu­riu ei­ti. Na­muo­se bu­vau vie­na su sū­nu­mis ir jų akys pra­šė: „ma­ma, gal tu ne­ik“. Bet gar­siai jie to ne­pa­sa­kė. Bu­vau pa­pra­šy­ta va­žiuo­ti į Gi­ru­lių te­le­vi­zi­jos bokš­tą. Prieš lip­da­ma į ma­ši­ną, ap­ka­bi­nau vai­kus, at­sis­vei­ki­nau ir pa­sa­kiau: „Ne­bi­jo­kit, vis­kas bus ge­rai...“ Ir iš­va­žia­vo­me į ne­ži­nią“, – apie sau­sio 13-osios nak­tį Klai­pė­do­je, Gi­ru­lių te­le­vi­zi­jos bokš­te, pa­sa­ko­ja Van­da Ka­va­liaus­kie­nė.