Kviečia pasitikrinti duomenis Gyventojų registre
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, reng­da­ma­si ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų įra­šų įre­gis­tra­vi­mo po­pie­ri­nių liu­di­ji­mų (gi­mi­mo, san­tuo­kos, mir­ties ir t.t.) at­si­sa­ky­mui nuo 2017 m. pra­džios, kvie­čia vi­sus gy­ven­to­jus pa­si­ti­krin­ti, ko­kie duo­me­nys apie juos yra su­kaup­ti Gy­ven­to­jų re­gis­tre. 

„Tai ypač ak­tua­lu tiems as­me­nims, ku­rie re­gis­tra­vo ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus iki 1993 me­tų, nes iki šių me­tų duo­me­nys ne­bu­vo kau­pia­mi cen­tra­li­zuo­tai. Gy­ven­to­jų re­gis­tras vei­kia nuo 1992 m. ba­lan­džio 1 d. Nuo šių me­tų pra­dė­ti kaup­ti gi­mi­mo ak­tų įra­šų duo­me­nys, o san­tuo­kos, iš­tuo­kos, mir­ties ak­tų įra­šų duo­me­nys – nuo 1993 m., to­dėl vi­sa in­for­ma­ci­ja apie ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus, su­da­ry­tus Lie­tu­vo­je nuo šių da­tų Gy­ven­to­jų re­gis­tre tu­ri bū­ti“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­ska­ti­no ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gas per­žiū­rė­ti gy­ven­to­jų, ku­rie šiuo me­tu krei­pia­si į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gas dėl jų tei­kia­mų pa­slau­gų, Gy­ven­to­jų re­gis­tre esan­čius ci­vi­li­nės būk­lės duo­me­nis, ir, esant šių duo­me­nų trū­ku­mui, ini­ci­juo­ti jų įra­šy­mą į Gy­ven­to­jų re­gis­trą.

Gy­ven­to­jai sa­vo ci­vi­li­nės būk­lės duo­me­nis Gy­ven­to­jų re­gis­tre taip pat ga­li pa­si­ti­krin­ti pa­tys, tei­gia­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Duo­me­nis Gy­ven­to­jų re­gis­tre ga­li pa­si­ti­krin­ti kiek­vie­nas as­muo, pri­si­jun­gęs prie Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­lo www.epas­lau­gos.lt Šio por­ta­lo pa­ieš­kos lau­ke­ly­je rei­kė­tų įves­ti žo­džius „Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­nų per­žiū­ra“ ir pri­si­jung­ti prie re­gis­tro nau­do­jan­tis elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės slap­ta­žo­džiais ar­ba elek­tro­ni­niu ar mo­bi­liuo­ju par­ašu.

Pri­si­jun­gęs prie Gy­ven­to­jų re­gis­tro, as­muo tu­ri ma­ty­ti in­for­ma­ci­ją apie gi­mi­mo da­tą ir vie­tą, dek­la­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ga­lio­jan­čius as­mens do­ku­men­tus, tė­vų duo­me­nis, šei­mi­nę pa­dė­tį ir duo­me­nis apie vai­kus iki 18 me­tų. Ši Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų tei­kia­ma pa­slau­ga kar­tą per ka­len­do­ri­nius me­tus yra ne­mo­ka­ma.

Jei­gu žmo­gus ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­lo pa­slau­go­mis, jis ga­li kreip­tis į Re­gis­trų cen­tro Gy­ven­to­jų re­gis­tro de­par­ta­men­tą, ku­rio dar­buo­to­jai pa­ti­krins vi­sų duo­me­nų ati­ti­ki­mą.

As­muo Gy­ven­to­jų re­gis­tre ra­dęs ne­tei­sin­gus, ne­tiks­lius ar ne­iš­sa­mius duo­me­nis (pa­vyz­džiui, ne­nu­ro­dy­ta, kad as­muo iš­sis­ky­ręs, su­si­tuo­kęs ar ne­tei­sin­gi tė­vų duo­me­nys), tu­rė­tų kreip­tis į Re­gis­trų cen­tro Gy­ven­to­jų re­gis­tro de­par­ta­men­tą ir pa­teik­ti pra­šy­mą pa­tiks­lin­ti įra­šy­tus duo­me­nis. Pra­šy­mą, prie ku­rio tu­rė­tų bū­ti pri­de­da­mi ir tu­ri­mi do­ku­men­tai, pa­tvir­ti­nan­tys pra­šo­mus pa­tiks­lin­ti duo­me­nis, ga­li­ma pa­teik­ti Elek­tro­ni­nių val­džios var­tų por­ta­le, pa­štu ar tie­sio­giai Re­gis­trų cen­tro Gy­ven­to­jų re­gis­tro de­par­ta­men­tui. Apie iš­tai­sy­tus ne­tiks­lu­mus Re­gis­trų cen­tro Gy­ven­to­jų re­gis­tro de­par­ta­men­tas pra­ne­ša as­me­niui, pa­tei­ku­siam pra­šy­mą. Šiuo me­tu ši pa­slau­ga tei­kia­ma ne­mo­ka­mai.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja kvie­čia gy­ven­to­jus šiuos duo­me­nis pa­si­ti­krin­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Už­ti­kri­nus tiks­lius, tei­sin­gus ir iš­sa­mius duo­me­nis Gy­ven­to­jų re­gis­tre, bus iš­veng­ta ne­pa­to­gu­mų, gy­ven­to­jui krei­pu­sis dėl ati­tin­ka­mų pa­slau­gų į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ir įstai­gas, ku­rios sa­vo funk­ci­joms vyk­dy­ti gau­na duo­me­nis iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro.

Nuo 2017 m. sau­sio 1 d., re­gis­truo­jant kai ku­riuos ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus (gi­mi­mo, mir­ties), as­me­niui pa­čiam ne­rei­kės at­vyk­ti į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą, o jo ci­vi­li­nė būk­lė bus re­gis­truo­ja­ma re­mian­tis ins­ti­tu­ci­jos, kons­ta­ta­vu­sios tam ti­krą ci­vi­li­nę būk­lę, elek­tro­ni­nių ry­šių prie­mo­nė­mis per­siųs­tais do­ku­men­tais be at­ski­ro as­mens krei­pi­mo­si.

Nors po­pie­ri­nių liu­di­ji­mų ne­be­liks, ta­čiau as­muo, jei­gu pats to no­rės, ga­lės gau­ti ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų iš­ra­šus liu­di­jan­čius iš­ra­šus.