Kviečia kurti radijo ryšio technologiją Lietuvos kariuomenei
Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos kvie­čia vers­li­nin­kus ir moks­li­nin­kus su­kur­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­rei­kius ati­tin­kan­čią ra­di­jo ry­šio tech­no­lo­gi­ją, ku­ri leis­tų ka­riams ne­atsk­leis­ti tiks­lių sa­vo po­zi­ci­jų. Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­ra (MI­TA) bend­ra­dar­biau­da­ma su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­skel­bė šios tech­no­lo­gi­jos kon­kur­są.

„Kon­kur­sas yra tam, kad su­si­kur­tų tam ti­kros gru­pės tiek iš moks­li­nin­kų, tiek iš vers­lo, kad su­ge­bė­tų iš­spręs­ti už­da­vi­nį, ku­rį ke­lia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja“, – BNS sa­kė ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ma­rius Ska­rups­kas.

Pa­sak M.Ska­rups­ko, kon­kur­sas ne­ap­si­ri­bo­ja da­ly­viais iš Lie­tu­vos, ja­me ga­li da­ly­vau­ti ir už­sie­nio įmo­nės.

Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, kon­kur­są su­da­ro trys eta­pai – pir­ma­ja­me rei­kia pa­teik­ti kon­cep­ci­ją, an­tra­ja­me – su­kur­ti ir iš­ban­dy­ti pro­to­ti­pą ir ga­liau­siai ga­mi­na­ma bei rea­lio­mis są­ly­go­mis tes­tuo­ja­ma ban­do­mo­ji par­ti­ja.

Nu­ma­to­ma, kad pro­jek­tų truk­mė bus iki 24 mė­ne­sių. Vie­nam pro­jek­tui ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 300 tūkst. eu­rų.

Kon­kur­so da­ly­vių pra­šo­ma su­kur­ti tech­no­lo­gi­ją, ku­ri leis­tų per­duo­ti in­for­ma­ci­ją ir ku­ri bū­tų su­nkiai ap­tin­ka­ma elek­tro­mag­ne­ti­nių ban­gų ske­na­vi­mo, kryp­ties bei vie­tos nu­sta­ty­mo įren­gi­niais.

Par­aiš­kų lau­kia­ma iki rug­sė­jo 13 die­nos.