Kviečia atkurti santykius su Lenkija
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl par­la­men­ti­nės dip­lo­ma­ti­jos stip­ri­ni­mo – kvie­čia at­kur­ti san­ty­kius su Len­ki­ja.

Sei­mas pri­im­tu do­ku­men­tu „kvie­čia at­kur­ti tva­rų tarp­par­la­men­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Len­ki­ja, ku­ris yra itin svar­bus tiek koor­di­nuo­ti po­zi­ci­jas re­gio­ni­nio sau­gu­mo klau­si­mais, tiek nai­ki­nant įsi­se­nė­ju­sias kliū­tis dvi­ša­lių san­ty­kių, grįs­tų abi­pu­se pa­gar­ba ir su­pra­ti­mu, ge­ri­ni­mui“.

Už Sei­mo Už­sie­nio bei Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tų na­rių ini­ci­juo­tą do­ku­men­tą bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, nė vie­no ne­bu­vo prieš, su­si­lai­kė trys par­la­men­ta­rai.

Re­zo­liu­ci­ja taip pat siū­lo­ma stip­rin­ti Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no (NBP9) vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą, dek­la­ruo­ja­ma par­ama Ukrai­nai, Gru­zi­jai ir Mol­do­vai, ra­gi­na­ma su­teik­ti iš­skir­ti­nį dė­me­sį Vo­kie­ti­jai, sie­kiant pa­dė­ti kuo sklan­des­niam jos va­do­vau­ja­mo NA­TO ba­ta­lio­no Lie­tu­vo­je su­kū­ri­mo pro­ce­sui bei „iš­lai­ky­ti vyk­do­mą at­gra­sy­mo po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­giu“, dek­la­ruo­ja­ma bū­ti­ny­bė stip­rin­ti tie­sio­gi­nį dar­bą su JAV Kong­re­su.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­vi­mą pa­sta­rai­siais me­tais tem­do ne­su­ta­ri­mai dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties, ta­čiau nau­jo­ji val­džia dek­la­ruo­ja sie­kį per­krau­ti san­ty­kius su Len­ki­ja.