Kūrybiniams sumanymams įgyvendinti skirs beveik 82 tūkst. Eur
Aso­cia­ci­ja LAT­GA sa­vo au­to­rius ar jų at­sto­vus ra­gi­na iki rug­sė­jo 30 d. teik­ti pro­jek­tus ir gau­ti Kū­ry­bi­nės veik­los fon­do fi­nan­sa­vi­mą. 

Kū­ry­bi­nės veik­los fon­do lė­šų šal­ti­niai – 10% at­skai­ty­mai nuo kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo, su­rink­to už au­dio­vi­zua­li­nių kū­ri­nių ir fo­nog­ra­mo­se įra­šy­tų kū­ri­nių at­ga­mi­ni­mą as­me­ni­niais tiks­lais. Šiuo me­tu fon­dą su­da­ro be­veik 82 000 Eur, jie bus skir­ti 2017 m. pro­jek­tams įgy­ven­din­ti: mu­zi­kos pro­jek­tai pre­ten­duo­ja pa­si­da­lin­ti virš 55 000 Eur, au­dio­vi­za­li­niai pro­jek­tai – virš 26 000 Eur.

Fon­das įsteig­tas at­si­ra­dus va­di­na­ma­jam Tuš­čios laik­me­nos mo­kess­čiui, tei­gia LAT­GA di­rek­to­rius Jo­nas Li­niaus­kas. Jis pa­brė­žia, kad nuo 2012 me­tų fi­nan­sa­vi­mą kū­ry­bi­niams pro­jek­tams skirs­to LAT­GA ta­ry­ba, ku­rią su­da­ro pa­tys au­to­riai. „Mes, aso­cia­ci­jos dar­buo­to­jai, vi­so la­bo at­lie­ka­me or­ga­ni­za­ci­nį dar­bą – pri­ima­me par­aiš­kas, per­duo­da­me jas Ta­ry­bai, o pa­skui per­ve­da­me lė­šas. Vis dėl­to no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad prieš pil­dy­da­mi par­aiš­ką au­to­riai ati­džiai pers­kai­ty­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, ku­rią ga­li­ma ras­ti LAT­GA sve­tai­nė­je“, – dės­to J. Li­niaus­kas.

Pra­ėju­sį gruo­dį Aso­cia­ci­jos LAT­GA ta­ry­ba pa­tvir­ti­no fi­nan­sa­vi­mą 21 pro­jek­tui, iš vi­so jiems skir­ta 74 300 Eur. Da­lis pro­jek­tų jau pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei, ki­ti dar įgy­ven­di­na­mi.

Iš Aso­cia­ci­jos LAT­GA Kū­ry­bi­nės veik­los fon­do 5500 Eur bu­vo skir­ta gi­lias tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čiam „Poe­zi­jos pa­va­sa­riui“. Šį tarp­tau­ti­nį poe­zi­jos fes­ti­va­lį ren­gian­čios VšĮ „Ra­šy­to­jų klu­bas“ di­rek­to­rė Ja­ni­na Rut­kaus­kie­nė ak­cen­tuo­ja, kad šie­met ren­gi­nių bu­vo itin gau­su, to­dėl kiek­vie­no rė­mė­jo in­dė­lis bu­vo la­bai svar­bus.

Pri­me­na­ma, kad dar po pu­san­tro mė­ne­sio Aso­cia­ci­jos LAT­GA ta­ry­ba skirs­tys ir So­cia­li­nio– kul­tū­ri­nio fon­do lė­šas. Šis fon­das yra skir­tas mu­zi­kos kū­ri­nių au­to­riams, ku­rie yra su­ti­kę su 6% at­skai­ty­mais nuo jiems iš­mo­ka­mo au­to­ri­nio at­ly­gi­ni­mo (ho­no­ra­ro). Par­aiš­kas ga­li­ma pa­teik­ti iki lap­kri­čio 1 d.