Kūrybiniai darbuotojai gaus didesnes išmokas
Vi­si kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai, ne­be­ga­lin­tys dirb­ti dėl pro­fe­si­jos spe­ci­fi­kos, gaus di­des­nes iš­mo­kas, o tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų dar­bas bus ver­ti­na­mas kas­met – tai nu­ma­to an­tra­die­nį Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas.

Už Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo nau­ją re­dak­ci­ją bal­sa­vo 87 par­la­men­ta­rai, nė vie­nas ne­bu­vo prieš, trys su­si­lai­kė.

„Tai di­de­lis įvy­kis, po il­gų il­gų de­ba­tų, svars­ty­mų pri­ėmė­me la­bai svar­bų Lie­tu­vos sce­nos me­nui įsta­ty­mą“, – an­tra­die­nį Sei­me sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

„Šis įsta­ty­mas bus la­bai pa­žan­gus žings­nis nu­sta­tant vals­ty­bės ir me­no kū­rė­jų san­ty­kį“, – sa­kė Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

Kom­pen­sa­ci­nės iš­mo­kos – visiems

Pa­gal pri­im­tą įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įstai­gų kū­ry­bi­niams dar­buo­to­jams, ku­rie dėl sa­vo pro­fe­si­jos spe­ci­fi­kos ne­ga­li dirb­ti pa­gal įgy­tą spe­cia­ly­bę ir dėl to bu­vo nu­trauk­ta jų dar­bo su­tar­tis, iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų bus ski­ria­ma ir kas mė­ne­sį mo­ka­ma 8 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų (BSI) dy­džio kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka. Šiuo me­tu tai su­da­ro 304 eu­rus. Da­bar jie gau­na 6 BSI dy­džio iš­mo­ką.

Į to­kią iš­mo­ką ga­lės pre­ten­duo­ti ba­le­to ar­tis­tai, cir­ko nu­me­rių at­li­kė­jai, tu­rin­tys ne ma­žes­nį kaip 18 me­tų kū­ry­bi­nio dar­bo sta­žą, vo­ka­lo so­lis­tai, tu­rin­tys ne ma­žes­nį kaip 20 me­tų sta­žą, mu­zi­kan­tai, gro­jan­tys pu­čia­mai­siais ins­tru­men­tais ir tu­rin­tys ne ma­žes­nį kaip 25 me­tų sta­žą, ki­ti mu­zi­kan­tai, di­ri­gen­tai, cho­ro ar­tis­tai ir ak­to­riai, tu­rin­tys ne ma­žes­nį kaip 30 me­tų sta­žą.

„Kom­pen­sa­ci­nes iš­mo­kas įsta­ty­me nu­ma­ty­ta mo­kė­ti vi­siems pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įstai­gų kū­ry­bi­niams dar­buo­to­jams, at­li­kė­jams, ku­rie vie­šai at­lie­ka pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no kū­ri­nius“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­brė­žė Š.Bi­ru­tis.

Anot jo, Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to spren­di­mu iš­plės­tas iš­mo­kos ga­vė­jų są­ra­šas.

„To­kiu bū­du pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įstai­gą pa­lie­kan­tis sce­nos dar­buo­to­jas tu­rės bent mi­ni­ma­lų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nį, o įstai­ga bus pa­ska­tin­ta kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų kai­tai bei tu­rės ga­li­my­bę įdar­bin­ti ta­len­tin­gą, daž­nai už­sie­ny­je moks­lus bai­gu­sį jau­ni­mą“, – sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras.

Jis ne­si­ry­žo svars­ty­ti, kiek ga­li pa­dau­gė­ti kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų ga­vė­jų.

„Ne­ma­nau, kad vi­si puls iš­ei­ti“, – tei­gė Š.Bi­ru­tis.

Mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, ki­tą­met, kai pra­dės ga­lio­ti nau­jo­ji įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, pa­pil­do­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­kės dau­giau­sia 376 tūkst. eu­rų.

Iš­mo­kas ga­lės gau­ti tik Lie­tu­vo­je dir­bę kū­rė­jai. Su­ėjus pen­si­niam am­žiui, jei­gu kom­pen­sa­ci­nę iš­mo­ką gau­nan­čiam me­ni­nin­kui bus pri­skai­čiuo­ta ma­žes­nė se­nat­vės pen­si­ja, jam bus pa­den­gia­mas skir­tu­mas.

Š.Bi­ru­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­ja­sis įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja kū­rė­jų dar­bo san­ty­kių. Jiems bus tai­ko­mos Dar­bo ko­dek­so nor­mos.

Pri­va­tūs tea­trai ga­lės gau­ti vals­ty­bės finansavimą

Nau­ja­sis įsta­ty­mas nu­ma­to, kad tea­trai ir kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­čios ga­lės spręs­ti, ar no­ri bū­ti biu­dže­ti­nė­mis, ar vie­šo­sio­mis įstai­go­mis. Tea­trams ta­pus vie­šo­sio­mis įstai­go­mis, ne­bus ri­bo­ja­ma jų ko­mer­ci­nė veik­la, jos ga­lės už­si­dirb­ti pa­pil­do­mų lė­šų ir pa­nau­do­ti jas sa­vo reik­mėms.

„Pir­miau­sia tai duo­da fi­nan­si­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, ga­li­my­bę už­dirb­ti, ga­li­my­bę ska­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jus ir pa­sik­vies­ti ge­riau­sius at­li­kė­jus į tru­pes, ko­lek­ty­vus. Dar kar­tą no­riu pa­neig­ti bai­mę, kad įstai­gos ga­li bū­ti pri­va­ti­zuo­tos. Dar kar­tą pa­brė­šiu – kad vie­nin­te­lis stei­gė­jas šių įstai­gų ir pa­kei­tus sta­tu­są iš­lie­ka vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė. Ir iš­lai­ko­mas pil­nas iki šiol bu­vęs biu­dže­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas“, – tei­gė kul­tū­ros mi­nis­tras.

Nau­ja­sis įsta­ty­mas taip pat leis Vy­riau­sy­bei fi­nan­suo­ti pri­va­čius tea­trus bei kon­cer­ti­nes įstai­gas, jos ga­lės gau­ti biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mą už nuo­pel­nus Lie­tu­vos kul­tū­rai ir me­nui, aukš­tus veik­los ro­dik­lius.

„Tu­ri­me gal­vo­je, pa­vyz­džiui, Os­ka­ro Kor­šu­no­vo tea­trą, „At­vi­rą ra­tą“, Ce­za­rio Grau­ži­nio tru­pę ir ki­tus, ku­rie iki šiol to­kios ga­li­my­bės ne­tu­rė­jo ir tik per Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dą teik­da­mi pro­jek­tus ga­lė­jo gau­ti fi­nan­sa­vi­mą“, – sa­kė Š.Bi­ru­tis.

Do­ku­men­tu pra­plės­ta pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no sis­te­ma, į ją gre­ta tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įtrauk­ti cir­kai, in­for­ma­ci­jos cen­trai, kū­ry­bi­niai in­ku­ba­to­riai ir pan.

Š.Bi­ru­tis kaip di­de­lę nau­jo­vę dar mi­nė­jo nu­ma­ty­tą ga­li­my­bę vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įstai­goms su pri­va­čiais tea­trais, kon­cer­ti­nė­mis įstai­go­mis su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los ir par­tne­rys­tės su­tar­tis kop­ro­duk­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Blo­gai dir­ban­tys va­do­vai bū­tų at­leis­ti ne­si­bai­gus kadencijai

Nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­me taip pat nu­ma­ty­ta kas­met ver­tin­ti tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų veik­lą. Jei­gu va­do­vo veik­la du kar­tus iš ei­lės įver­ti­na­ma ne­pa­ten­ki­na­mai, įstai­gos sa­vi­nin­kas tu­rė­tų jį at­leis­ti. Ge­rai ir la­bai ge­rai dir­ban­tis na­cio­na­li­nio, vals­ty­bi­nio ir sa­vi­val­dy­bės tea­tro ir kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vas ga­lė­tų ei­ti šias par­ei­gas ne­ri­bo­tą ka­den­ci­jų skai­čių.

Be to, bū­tų ver­ti­na­ma ir tų įstai­gų kū­ry­bi­nių dar­buo­to­jų veik­la. Du­kart ne­igia­mų ver­ti­ni­mų su­lau­kę as­me­nys ne­tek­tų dar­bo.

Dar vie­na įsta­ty­mo nau­jo­vė – ga­li­my­bė nu­si­pel­niu­siam me­ni­nin­kui, nu­trau­ku­siam dar­bo su­tar­tį su įstai­ga, su­teik­ti pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no eme­ri­to var­dą.

„Tai su­tei­kia ga­li­my­bę iš­lai­ky­ti tuos žmo­nes kaip kon­sul­tan­tus, kaip pa­ta­rė­jus, kaip pe­da­go­gus ko­lek­ty­ve mo­kant jiems dar­bo už­mo­kes­tį iš sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų bei su­tei­kiant jiems dar­bo vie­tą“, – pa­sa­ko­jo Š.Bi­ru­tis.