Kursuose Italijoje mirė Lietuvos karys
Lie­pos 28 d. La­ti­nos mies­te Ita­li­jo­je, „La­ti­na San­ta Ma­ria Go­ret­ti“ li­go­ni­nė­je, stai­ga mi­rė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys šta­bo ser­žan­tas J. B. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, Ita­li­jos me­di­kai jam diag­no­za­vo pa­nkrea­ti­tą. Ka­rys nuo lie­pos 16 d. da­ly­va­vo tri­jų sa­vai­čių truk­mės NA­TO kom­piu­te­ri­nių tink­lų ope­ra­to­rių kur­se.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos va­do­vy­bė reiš­kia gi­lią užuo­jau­tą ka­rio ar­ti­mie­siems ir tar­ny­bos drau­gams.

Da­ly­vau­da­mas kur­suo­se, 42 me­tų am­žiaus ka­rys silp­nai pa­si­ju­to lie­pos 26 d. ir krei­pė­si į vie­tos me­di­kus. Po ap­žiū­ros bu­vo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Ga­vę šią in­for­ma­ci­ją Dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos at­sto­vai pa­lai­kė ry­šį su Ita­li­jos me­di­kais, o Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ka­riai už­mez­gė ry­šį ir da­li­no­si tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja su ka­rio ar­ti­mai­siais.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mos ka­rio pa­lai­kų par­ga­be­ni­mo į Lie­tu­vą pro­ce­dū­ros.

Št. srž. J. B. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­ny­bą pra­dė­jo 1994 m. ir vi­są lai­ką tar­na­vo Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne. Du kar­tus da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne, ak­ty­viai da­ly­va­vo ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se ir bu­vo už pa­vyz­din­gą tar­ny­bą bu­vo ne kar­tą ska­tin­tas ir ap­do­va­no­tas.