Kuriuos jaunus politikus labiausiai įsimena rinkėjai
Tarp jau­nų par­la­men­ta­rų rin­kė­jai daž­niau­siai mi­ni di­džių­jų par­ti­jų ly­de­rius, o ki­ti jau­ni Sei­mo na­riai – ne to­kie pa­ste­bi­mi, ro­do vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos. Be to, kaip pa­ste­bi so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys, Są­jū­džio lai­kais ga­lin­gų po­li­ti­kų bū­da­vo de­šim­tys, o da­bar – vos vie­nas ki­tas.

Bend­ro­vės „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ gen. di­rek­to­rė so­cio­lo­gė Ra­sa Ali­šaus­kie­nė sa­ko, kad, rin­kė­jams už­duo­dant at­vi­ro ti­po klau­si­mą, ku­riais vi­suo­me­nės vei­kė­jais pa­si­ti­ki­ma, tarp jau­nų po­li­ti­kų ar vi­suo­me­nės at­sto­vų mi­ni­mas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis (6,3 proc. ir 5 vie­ta są­ra­še), žur­na­lis­tas And­rius Ta­pi­nas (3,6 proc. ir 8 vie­ta są­ra­še), Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius (2,9 proc. ir 11 vie­ta są­ra­še), par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis (2,7 proc. ir 12 vie­ta są­ra­še), So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ved­lys Gin­tau­tas Pa­luc­kas (1,2 proc. ir 20 vie­ta są­ra­še).

„Dau­gu­ma šių žmo­nių – par­ti­jų va­dai. Juos rin­kė­jai daž­niau iš­girs­ta kal­ban­čius ži­niask­lai­do­je. Ki­ti jau­nes­ni po­li­ti­kai par­ti­jo­se, nors gal­būt yra pa­kan­ka­mai ak­ty­vūs, yra ne­pa­mi­ni­mi rin­kė­jų“, – LRT.lt tei­gė R. Ali­šaus­kie­nė.

Pa­sak so­cio­lo­gės, po­li­ti­ka aps­kri­tai la­biau­siai do­mi­si ne „Fa­ce­book“ au­di­to­ri­ja, o vy­res­ni rin­kė­jai: „Jau­ni­mas iki 30 me­tų la­bai men­kai do­mi­si po­li­ti­ka ir be­veik ne­ži­no po­li­ti­kų pa­var­džių. „Fa­ce­book“ jie taip pat daž­niau­siai skai­to ne apie po­li­ti­ką.“

Trys iš jų tu­ri pliu­so ženk­lą, G. Pa­luc­kas kar­tais tu­ri pliu­so, kar­tais – mi­nu­so, o G. Lands­ber­gis tu­ri mi­nu­so ženk­lą. R. Kar­baus­kis taip pat šiuo me­tu yra su mi­nu­so ženklu

Kaip tei­gė bend­ro­vės „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ gen. di­rek­to­rė, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je rin­kė­jai daž­niau­siai pa­mi­ni Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir Sau­lių Skver­ne­lį, o jų jau­ni po­li­ti­kai – ma­žai pa­ste­bi­mi. Iš vi­so rin­kė­jai pa­mi­nė­jo 78 pa­var­des, bet kai ku­riuos – po kar­tą. Tuo me­tu 26 žmo­nes pa­mi­nė­jo bent pro­cen­tas apk­laus­tų­jų.

„Są­ra­še – ne­daug jau­nų po­li­ti­kų. Dau­giau­sia ja­me – po­li­ti­kai, ku­rie yra la­bai ak­ty­vūs vi­suo­me­nė­je. No­rint, kad po­li­ti­ku pa­si­ti­kė­tų ar už jį bal­suo­tų, rei­kia bū­ti ži­niask­lai­do­je, su­si­tik­ti su rin­kė­jais ir pan.“ – LRT.lt ko­men­ta­vo R. Ali­šaus­kie­nė.

Kaip tei­gė bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas ir so­cio­lo­gas V. Gai­dys, R. Ši­ma­šius, G. Lands­ber­gis, R. Že­mai­tai­tis, R. Kar­baus­kis ir G. Pa­luc­kas – šie po­li­ti­kai pa­mi­ni­mi ir jų at­lie­ka­mo­se apk­lau­so­se. „Trys iš jų tu­ri pliu­so ženk­lą, G. Pa­luc­kas kar­tais tu­ri pliu­so, kar­tais – mi­nu­so, o G. Lands­ber­gis tu­ri mi­nu­so ženk­lą. R. Kar­baus­kis taip pat šiuo me­tu yra su mi­nu­so ženk­lu“, – tei­gė V. Gai­dys.

Anot so­cio­lo­go, am­žiaus są­vo­ka tu­ri ne­ma­žai su­de­da­mų­jų: „Y­ra chro­no­lo­gi­nis am­žius, bio­lo­gi­nis am­žius, psi­cho­lo­gi­nis am­žius, so­cia­li­nis am­žius. Ne­sa­ky­čiau, kad pa­mi­nė­tos po­li­ti­kų pa­var­dės aso­ci­juo­ja­si su verž­lia jau­nys­te, gi­gan­tiš­kais po­ky­čiais. Fi­lo­so­fas Jo­se Or­te­ga-I-Gas­se­tas am­žių skirs­tė taip: iki 30-ies vyks­ta įsi­sa­vi­ni­mas, ką pa­da­rė ir su­pra­to ki­tos kar­tos, nuo 30 iki 45 m. vyks­ta lai­ko dva­sią ati­tin­kan­čių nau­jų idė­jų pa­ieš­ka ir kon­ku­ren­ci­ja su vy­res­nė­mis kar­to­mis, tai – verž­liau­sias eta­pas; nuo 45 iki 60 m. – kon­ser­va­ty­vu­mo am­žius, kai gi­ni tai, ką su­ra­dai“, – LRT.lt kal­bė­jo so­cio­lo­gas V. Gai­dys.

Jo žo­džiais, es­tai jau­nais po­li­ti­kais gar­sė­jo nuo At­gi­mi­mo lai­kų. „Jei pa­žiū­rė­tu­me ir lie­tu­vių nuo­trau­kas iš 1989-ųjų, tai pa­ma­ty­tu­me, kad nau­ja­sis po­li­ti­nis eli­tas bu­vo la­bai jau­nas. Po­ky­čių lai­ko­tar­pis rei­ka­lau­ja jau­nų žmo­nių. Da­bar yra toks lai­kas, kad žmo­nių są­mo­nė­je aps­kri­tai ne­la­bai daug po­li­ti­kų už­si­fik­sa­vę. Kai 1989-ai­siais bu­vo klau­sia­ma, kas ge­riau­siai at­sto­vau­ja jų in­te­re­sams, bū­da­vo pa­mi­ni­ma daug pa­var­džių, de­šim­tys ga­lin­gų ir po­pu­lia­rių po­li­ti­kų. Šiuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­ren­ka 21 proc. – ją spon­ta­niš­kai pa­mi­ni kas penk­tas, prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį – 8 proc., o tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą yra G. Lands­ber­gis, tu­rin­tis tik 4,1 proc. Pa­var­džių yra daug, bet ne­dau­ge­lis pa­mi­ni tas pa­čias“, – aiš­ki­no V. Gai­dys.

Pa­sak so­cio­lo­go, bū­ti tik ži­niask­lai­do­je ne­pa­kan­ka – nors, jei ne­bū­si jo­je, ta­vęs ne­bus iš­vis. „Bū­tų ge­rai at­ei­ti su ini­cia­ty­vo­mis, jung­tis į ko­kias nors gru­pes, bū­ti ak­ty­viam par­ti­jos vi­du­je. Tuo­met bū­tų ne tik to žmo­gaus pa­mi­nė­ji­mas, bet vi­sos po­li­ti­nės sce­nos“, – kal­bė­jo V. Gai­dys.

Po­li­to­lo­gė: jau­ni­mui pa­tek­ti į po­li­ti­kos vir­šū­nę – sudėtinga

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) po­li­to­lo­gė Ri­ma Ur­bo­nai­tė sa­ko, kad kon­ser­va­to­riai bu­vo pir­mie­ji pra­dė­ję at­si­nau­ji­ni­mą ir tai da­rė nuo pa­ties pir­mi­nin­ko.

Yra ir R. Ši­ma­šius, bet jo po­li­ti­nė kar­je­ra yra su di­de­liu klaus­tu­ku, nes jo iš­ko­vo­tas me­ro pos­tas ir tie­sio­gi­niai rin­ki­mai, at­ro­do, dau­giau kai­šo pa­ga­lius į ra­tus.

„Ša­lia G. Lands­ber­gio yra Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, My­ko­las Ma­jaus­kas, Ta­das Lan­gai­tis. Šio­je par­ti­jo­je yra jau­nų žmo­nių, bet klau­si­mas, kiek juos ga­lė­tų pa­mi­nė­ti žmo­nės gat­vė­je. Tai – pir­mi žmo­nės, ku­rie šau­na į gal­vą. Li­be­ra­lai da­bar yra leng­vos ko­mos bū­se­no­je, bet jų gre­to­se yra Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, su­ge­bė­ju­si Vil­niu­je lai­mė­ti vien­man­da­tę. LS gre­to­se yra ir Si­mo­nas Gent­vi­las. Yra ir R. Ši­ma­šius, bet jo po­li­ti­nė kar­je­ra yra su di­de­liu klaus­tu­ku, nes jo iš­ko­vo­tas me­ro pos­tas ir tie­sio­gi­niai rin­ki­mai, at­ro­do, dau­giau kai­šo pa­ga­lius į ra­tus, o kai tu­ri kon­ku­ren­tą Kau­no me­rą Vis­val­dą Ma­ti­jo­šai­tį, vis­kas tam­pa dar su­dė­tin­giau.

Kal­bant apie soc­de­mus, pir­miau­sia rei­kė­tų pa­mi­nė­ti G. Pa­luc­ką, bet dau­gu­ma šios par­ti­jos Sei­mo na­rių yra se­no­sios gvar­di­jos at­sto­vai. LSDP tu­ri ir bu­vu­sį Jo­na­vos me­rą, o da­bar ūkio mi­nis­trą Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių. LVŽS gre­to­se vie­nas ryš­kes­nių yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, ku­ris daž­nai at­sto­vau­ja par­ti­jai ir tu­ri ryš­kes­nį vaid­me­nį. Nors vy­riau­sy­bė­je jau­nų žmo­nių yra daug, Sei­me si­tua­ci­ja – ki­to­kia. Čia pa­grin­di­nes vir­ve­les tam­po R. Kar­baus­kis su Ri­ma Baš­kie­ne“, – var­di­jo R. Ur­bo­nai­tė.

Pa­sak po­li­to­lo­gės, Dar­bo par­ti­ja bu­vo ta po­li­ti­nė jė­ga, ku­ri trau­kė jau­ni­mą į sa­vo gre­tas vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis. „Jiems ža­dė­jo po­li­ti­nes kar­je­ras, jau­ni­mas bu­vo „stu­mia­mas“ ne­tgi dirb­ti­nai. Ma­tė­me Vy­tau­tą Gap­šį, Vik­to­rą Fio­do­ro­vą, bet jie ne­praei­da­vo dau­ge­lio bū­ti­nų žings­ne­lių. Ne­bu­vo rea­lios pa­ti­kros ir at­ran­kos, tin­ka­mu­mo tam dar­bui“, – sa­kė R. Ur­bo­nai­tė.

Jos tei­gi­mu, jau­ni­mas į po­li­ti­nę sce­ną Lie­tu­vo­je at­ei­na la­bai dirb­ti­nai ar­ba jo ga­li­my­bės pa­tek­ti į po­li­ti­kos vir­šū­nes yra la­bai su­dė­tin­gos. „Se­no­ji kar­ta su­nkiai už­lei­džia vie­tas. Kar­tais ma­to­me ko­vą tarp kar­tų, o ne sim­bio­zę, kai se­no­ji kar­ta per­duo­da vis­ką nau­jai ir jau­nai kar­tai“, – api­bend­ri­no MRU po­li­to­lo­gė.