Kuriamas nacionalinis kibernetinio saugumo centras
Kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma kon­so­li­duo­ja ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo pa­jė­gu­mus, juo Lie­tu­vo­je rū­pin­sis vie­na ins­ti­tu­ci­ja, pir­ma­die­nį pa­skel­bė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za.

„Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras bus at­ski­ra biu­dže­ti­nė įstai­ga, tas at­vi­ras lan­gas vi­siems“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė E.Ker­za, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je at­sa­kin­gas už ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą.

„Vi­si kreip­sis vie­nu elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­su, vie­nu te­le­fo­nu ir gaus pa­gal­bą 24 va­lan­das per par­ą“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą bus in­teg­ruo­ta ne­se­niai pe­rim­ta vals­ty­bės įmo­nė „In­fos­truk­tū­ra“, iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos bai­gia­ma pe­rim­ti funk­ci­ją už­ti­krin­ti elek­tro­ni­nę sau­gą.

Į kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą taip pat bus per­kel­ti su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu su­si­ję Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jai.

E.Ker­za taip pat pa­skel­bė, kad Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras sau­gos ku­ria­mą už­da­rą duo­me­nų per­da­vi­mo tink­lą.

Spe­cia­lis­tai jį stei­gia siek­da­mi, kad svar­biau­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ry­šio pa­slau­gas gau­tų iš vie­no tie­kė­jo.

„Ap­jun­gus mū­sų pa­jė­gu­mus ir ge­bė­ji­mus ša­liai ir sa­vo pi­lie­čiams duo­tu­me dar di­des­nę nau­dą“, – tei­gė E.Ker­za.

Įta­ria Ru­si­ją vyk­džius nau­jus išpuolius

Apie kon­so­li­duo­ja­mus ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo pa­jė­gu­mus par­ei­gū­nai pa­skel­bė po vir­ti­nės šiais me­tais ša­ly­je įvy­ku­sių at­akų.

Sau­gu­mo spe­cia­lis­tai 2017-ųjų pra­džio­je kons­ta­ta­vo, kad ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je yra ne­pa­ten­ki­na­ma.

Su ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo iš­šū­kiais pa­sta­rai­siais me­tais su­si­dū­rė ir ki­tos vals­ty­bės. Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Pra­ncū­zi­jos par­ei­gū­nai skel­bė, kad ki­ber­ne­ti­niais iš­puo­liais siek­ta pa­veik­ti jų pre­zi­den­tų rin­ki­mus. Dėl at­akų sa­vo ša­ly­je Va­šing­to­nas įta­ria Ru­si­ją.

E.Ker­za pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ga­lė­jo įvyk­dy­ti iš­puo­lių ir Lie­tu­vo­je. Nors kon­kre­čių vals­ty­bi­nių įstai­gų vi­ce­mi­nis­tras ne­įvar­di­jo, jis tei­gė, kad „la­bai su­dė­tin­gu bū­du“ at­akuo­ta kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma.

„Tai yra mū­sų opo­nen­tų iš Ry­tų ban­dy­mas pa­si­nau­do­ti tais spe­cia­liais žval­gy­bi­niais ins­tru­men­tais, kad bū­tų įsib­rau­ta į mū­sų tink­lus ir pa­grob­ta in­for­ma­ci­ja“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras, vė­liau pa­tvir­ti­nęs, kad tu­ri ome­ny­je Ru­si­ją.

Jis tei­gė, kad at­aka bu­vo su­val­dy­ta ir „grės­mė nei ka­riams, nei in­for­ma­ci­nėms sis­te­moms ne­ki­lo“.

Pa­sak E.Ker­zos, kai ku­rie ban­dy­mai įsi­lauž­ti į vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų sis­te­mas bu­vo sėk­min­gi, o tai ro­do, kad „tos ins­ti­tu­ci­jos pa­čios ne­ga­li su­sit­var­ky­ti“.

Su­si­rū­pi­ni­mą dėl ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių Lie­tu­vo­je bei pa­sau­ly­je pa­sta­rai­siais mė­ne­siais di­di­no ir nu­vil­ni­ję iš­pir­kų rei­ka­lau­jan­tys kom­piu­te­rių vi­ru­sai, to­kie kaip „Wan­naC­ry“.

Pa­dė­tis ge­rė­ja ne taip grei­tai, kaip norėtųsi

Par­ei­gū­nai nu­ro­dė, kad Lie­tu­vo­je te­bė­ra pa­pras­ta įsi­lauž­ti į dau­ge­lį vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to pus­la­pių, o dau­ge­lio įstai­gų va­do­vy­bė tin­ka­mai ne­pa­si­rū­pi­na sa­vo sis­te­mų sau­gu­mu.

Vi­ce­mi­nis­tras nu­ro­dė, kad siū­lo­ma at­sa­kin­giems par­ei­gū­nams už ne­tin­ka­mą ki­ber­ne­ti­nės sau­gos pa­si­ren­gi­mą skir­ti bau­das.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį par­eiš­kė re­mian­tis šį siū­ly­mą.

Pa­sak jo, anks­čiau šiais me­tais pa­skel­bus apie pra­stą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo būk­lę ša­ly­je kai ku­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos taip ir ne­pa­da­rė iš­va­dų.

„Y­ra žmo­nės, ku­rie su­pra­to ir pra­dė­jo ban­dy­ti keis­ti si­tua­ci­ją, bet yra ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios vi­siš­kai ne­su­ge­ba rea­guo­ti į po­ky­čius“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė premjeras

„Jei­gu va­do­vai ne­si­rū­pi­na tuo, tai ir­gi tu­ri bū­ti tam ti­kra at­sa­ko­my­bė“, – kal­bė­jo jis.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis sa­kė, kad mi­nis­te­ri­ja prieš pus­me­tį ėmė­si ly­de­rys­tės ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je, o vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sys šiuo klau­si­mu au­ga.

„Šį pus­me­tį pa­ge­rė­ji­mas yra, (...) bet, aiš­ku, ne taip spar­čiai, kaip mes no­rė­tu­mė­me“, – tei­gė mi­nis­tras.

„Ši sri­tis iš­liks vie­na iš pri­ori­te­ti­nių sri­čių tiek vals­ty­bė­je, tiek Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je“, – pri­dū­rė jis.

Jam an­tri­no vi­ce­mi­nis­tras A.Ker­za tei­gęs, kad no­rė­tų „grei­tes­nių ir di­des­nių žings­nių ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je“.