Kur turėtų kreiptis pranešimo negavę šauktiniai
Jau­nuo­liai, ra­dę sa­vo pa­var­des šauk­ti­nių są­ra­šuo­se, bet ne­ga­vę šau­ki­mo pra­ne­ši­mo, per 20 die­nų nuo vie­šo šau­ki­mo są­ra­šų pa­skel­bi­mo tu­rės pa­tys su­si­siek­ti su Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų re­gio­ni­niais ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riais. Taip nu­ro­do ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, ra­gi­nan­tis ne­bi­jo­ti ka­ro tar­ny­bos ir at­lik­ti pri­klau­san­čią par­ei­gą.

„Ti­kro­vė nė­ra to­kia bai­si. Gau­su gan­dų ir spe­ku­lia­ci­jų apie tai, kaip su­nku ir su­dė­tin­ga tar­nau­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti iš sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties: kaž­ka­da bu­vau ka­rei­vis, pra­džio­je, ži­no­ma, bus su­nku, bet po dvie­jų–­tri­jų mė­ne­sių įvyks­ta psi­cho­lo­gi­nis lū­žis, ir jau­nuo­lis tam­pa ka­riu, at­si­ran­da tam ti­kri įgū­džiai. Vi­sa tai bus la­bai nau­din­ga ka­rei­vio, ku­ris tar­naus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, at­ei­čiai“, – ti­ki­na J. V. Žu­kas.

– Ba­lan­džio mė­ne­sį Jūs pa­tvir­ti­no­te me­ti­nį ka­ro prie­vo­li­nin­kų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą 2015 m. pla­ną. Pri­min­ki­te, ko­kios šio pla­no su­de­da­mo­sios da­lys? Kas ja­me nu­ma­ty­ta?

– Pla­nas nu­ma­to, ko­kiuo­se ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se, ko­kio­mis da­to­mis, ko­kiu lai­ku ir kiek ka­ro prie­vo­li­nin­kų šie­met bus pa­šauk­ta at­lik­ti nuo­la­ti­nę de­vy­nių mė­ne­sių pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Tai­gi iš šie­met nu­ma­ty­tų pa­šauk­ti 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­go­se tar­naus apie 2,5 tūkst. ka­rių, lo­gis­ti­kos val­dy­bo­je ir jai pa­val­džio­se vie­ne­tuo­se – apie 300 sa­va­no­rių. Ki­tuo­se ka­riuo­me­nės vie­ne­tuo­se – ma­žes­ni skai­čiai: mo­ky­mų ir dok­tri­nos val­dy­bo­je – 153, oro pa­jė­go­se – 51, jū­rų pa­jė­go­se – apie 50 ir Vil­niu­je, šta­bo ba­ta­lio­ne – 72 ka­riai. Pla­nas nu­ma­to, kad šau­ki­mas vyks dviem eta­pais. Rugp­jū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­sį tar­ny­bą ka­ri­niuo­se pa­da­li­niuo­se pra­dės apie 1,1 tūkst. ka­rių, o lap­kri­tį ir gruo­dį apie 1,8 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų.

– Ge­gu­žės 11 d. bus pra­dė­ta 2015 m. šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pro­ce­dū­ra. Pa­pa­sa­ko­ki­te de­ta­liau, kaip vis­kas vyks nuo pir­ma­die­nio?

– Ge­gu­žės 11 d. bus su­da­ro­mi še­ši re­gio­ni­niai šauk­ti­nių są­ra­šai. Pa­gal Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių te­ri­to­ri­jų ri­bas ir pa­gal ad­mi­nis­tra­ci­nes Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos ri­bas. Jas su­da­rius, ka­ro prie­vo­li­nin­kams iš kar­to bus pra­dė­ti siųs­ti šau­ki­mo pra­ne­ši­mai. Tai bus at­lik­ta per 20 dar­bo die­nų. šauk­ti­nių są­ra­šai per dvi dar­bo die­nas bus vie­šai pa­skelb­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kam.lt ir www.ka­rys.lt.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ga­vę šau­ki­mo pra­ne­ši­mus, pri­va­lės per nu­ro­dy­tą lai­ką kreip­tis į sa­vo re­gio­no ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius. Į ko­kį sky­rių ka­ro prie­vo­li­nin­kas pri­va­lės at­vyk­ti, bus nu­ro­dy­ta šau­ki­mo pra­ne­ši­me ar­ba tie­siog šau­ki­mo pra­ne­ši­mą bus ga­li­ma pa­tiks­lin­ti, pa­skam­bi­nus į ar­ti­miau­sią ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­rių. Tai­gi at­vy­kus į ka­ro ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­rių ir pa­tiks­li­nus an­ke­ti­nius duo­me­nis, ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus or­ga­ni­zuo­tai siun­čia­mi pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą į ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bą, o vė­liau – pa­ski­ria­mi tar­ny­bai kon­kre­čiuo­se da­li­niuo­se.

Ki­taip ta­riant, prieš at­ei­nant į da­li­nį, ka­ro prie­vo­li­nin­kas jau ži­nos, ko­kia­me kon­kre­čia­me ka­ri­nia­me da­li­ny­je jis tar­naus. Są­ra­šuo­se esan­tys ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ne­ga­vę nu­ro­dy­mo per 20 dar­bo die­nų nuo vie­šo šau­ki­mo są­ra­šų pa­skel­bi­mo, tu­rės su­si­siek­ti su Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų re­gio­ni­niais ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riais, ir pa­tiks­lin­ti at­vy­ki­mo vie­tą ir lai­ką. Iš­sa­mes­nė in­for­ma­ci­ja apie šau­ki­mus bus skel­bia­ma tuo­se pa­čiuo­se ma­no pa­mi­nė­tuo­se por­ta­luo­se ar­ba te­le­fo­nu 880012340.

– Kaip tie šau­ki­mo pra­ne­ši­mai pa­sieks kon­kre­tų šauk­ti­nį? Lie­tu­vo­je tai – pa­pras­čiau, bet kaip bus su jau­nuo­liais, stu­di­juo­jan­čiais ar dir­ban­čiais ne tik Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se, bet, pa­vyz­džiui ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV), Aus­tra­li­jo­je, Ja­po­ni­jo­je?

– Ži­no­me šauk­ti­nių ad­re­sus, ku­rie yra pa­tiks­lin­ti. Šau­ki­mo pra­ne­ši­mai ka­ro prie­vo­li­nin­kams bus siun­čia­mi re­gis­truo­tais laiš­kais. Są­ra­šuo­se esan­tys ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ne­ga­vę nu­ro­dy­mo, bet pers­kai­tę sa­vo pa­var­dę są­ra­še, per 20 die­nų nuo vie­šo šau­ki­mo są­ra­šų pa­skel­bi­mo tu­rės pa­tys su­si­siek­ti su Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų re­gio­ni­niais ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riais, ir pa­tiks­lin­ti at­vy­ki­mo vie­tą ir lai­ką.

Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių są­ži­nin­gu­mo. Tais ad­re­sais, ku­riuos ži­no­me, taip pat ir esan­čių už­sie­ny­je, iš­sių­si­me vi­sus šau­ki­mus re­gis­truo­tu pa­štu. Yra ad­re­sų, ku­rių mes ne­ži­no­me, bet žmo­nės pa­tys ga­lės pers­kai­ty­ti, ras sa­vo pa­var­dę šau­ki­mo są­ra­šuo­se. Jie tu­rė­tų su­si­siek­ti su prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo cen­tru. Ar jie tai pa­da­rys, pri­klau­sys nuo jų ge­ros va­lios.

Be to, no­riu pri­min­ti, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kai, nuo­lat ar lai­ki­nai (il­ges­niam nei še­šių mė­ne­sių lai­ko­tar­piui) iš­vy­kę į ki­tą vals­ty­bę, ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo iš­vy­ki­mo, tu­ri in­for­muo­ti ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­ni­mo, dar­bo ar­ba stu­di­jų vie­tą. Tai rei­ka­lin­ga, kad bū­tų iš­lai­ko­mi kon­tak­ti­niai duo­me­nys apie iš­vy­ku­sį ka­ro prie­vo­li­nin­ką ir už­ti­kri­na­mas tin­ka­mas jo ad­mi­nis­tra­vi­mas ir ka­ro prie­vo­lės or­ga­ni­za­vi­mas.

– Ką ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti apie šauk­ti­nių są­ra­šų su­da­ry­mo ir me­di­ci­ni­nės ko­mi­si­jos re­zul­ta­tų skaid­ru­mą? Tai vi­suo­me­nę la­bai jau­di­na, nes vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios bu­vo kvie­čia­mos ste­bė­ti są­ra­šų su­da­ry­mą di­de­lio en­tu­ziaz­mo, kaip ži­no­me, ne­pa­ro­dė.

– Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šų su­da­ry­mo me­tu bū­tų lai­ko­ma­si skaid­ru­mo (mes to ti­krai la­bai sie­kia­me), ob­jek­ty­vu­mo, ne­ša­liš­ku­mo pri­nci­pų, šį pro­ce­są ste­bės spe­cia­li de­vy­nių vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­ja.

Mes krei­pė­mės į vi­sas vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Tris at­sto­vus sky­rė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Vil­niaus aps­kri­ties sky­rius, du – Lie­tu­vos at­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­ga, po vie­ną – Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba, Lie­tu­vos skau­ti­ja, Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Dėl šauk­ti­nių tin­ka­mu­mo tar­ny­bai spręs kom­pe­ten­tin­ga ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos gy­dy­to­jų ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rys šei­mos gy­dy­to­jai ir ki­ti spe­cia­lis­tai. Nu­sta­tant svei­ka­tos tin­ka­mu­mą, kiek­vie­nas as­muo bus ver­ti­na­mas at­ski­rai. Bus at­lie­ka­mi ty­ri­mai, ver­ti­na­mos per­sirg­tos li­gos. Me­di­ci­ni­nė ko­mi­si­ja pri­ims spren­di­mą ir įver­tins, ar žmo­gus svei­kas, ar ne.

– Į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą jau­nuo­liai bu­vo kvie­čia­mi sa­vo va­lią par­eikš­ti sa­va­no­riš­kai. Ma­lo­nu, kad ne­ma­žai jų tai pa­da­rė. Ta­čiau at­si­lie­pė to­li gra­žu ne tiek, kiek bu­vo ti­kė­ta­si. Ma­ny­ta, kad šių me­tų šau­ki­mui už­teks sa­va­no­rių šauk­ti­nių. Taip ne­at­si­ti­ko. Kaip ma­no­te, ko­dėl?

– Ne­ži­nau, ko­dėl ma­no­te, kad ti­kė­jo­mės, jog at­eis 3 tūkst. sa­va­no­rių. Ma­nau, kad iki šiol yra už­si­re­gis­tra­vęs la­bai di­de­lis skai­čius sa­va­no­rių – dau­giau kaip 800. Ga­li­ma re­gis­truo­tis ir to­liau. Be to, dar bus tas lai­ko­tar­pis, kai dau­gy­bė abi­tu­rien­tų baigs vi­du­ri­nes mo­kyk­las, gim­na­zi­jas. Jie, ne­įs­to­ję į aukš­tą­ją mo­kyk­lą, taip pat ga­lės pa­si­nau­do­ti pro­ga ir par­eikš­ti no­rą at­lik­ti sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą.

Ne­ma­nau, kad sa­va­no­rių skai­čius yra ma­žas. Jis di­dės. Ma­nau, kad ga­li būt taip, jog apie du treč­da­lius pir­mo­jo šau­ki­mo, ku­rį mes pa­skelb­si­me ru­de­nį, ga­li su­da­ry­ti bū­tent sa­va­no­riai. Tai nė­ra blo­gas re­zul­ta­tas. Kas ti­kė­jo­si dau­giau sa­va­no­rių, ko­men­tuo­ti ne­ga­liu. Aš as­me­niš­kai prog­no­za­vau, kad bus 1–2 tūkst. jau­nuo­lių.

Ko­dėl nė­ra dau­giau? Gal­būt to­dėl, kad tai – pir­ma­sis šau­ki­mas. Jau­nuo­liams dar ky­la vi­so­kių abe­jo­nių ir klau­si­mų apie tar­ny­bą. Vis dar sklan­do įvai­rių mi­tų. Gal­būt jau­nuo­liai no­ri pa­žiū­rė­ti, kaip sek­sis pir­mie­siems ir ap­sisp­ręs tik po to. At­si­me­nu pir­mą­jį šau­ki­mą 1991–1992 m. Da­bar en­tu­ziaz­mas yra pa­na­šus. Ti­krai ne­su nu­si­vy­lęs sa­va­no­rių skai­čiu­mi.

– Ka­rys yra ka­rys. Ar jis bus sa­va­no­riš­kai iš­reiš­kęs no­rą tar­nau­ti, ar ne, tar­ny­ba vi­siems bus vie­no­da. Pri­min­ki­te, ką lai­mės tie jau­nuo­liai, ku­rie sa­va­no­riš­kai pa­sip­ra­šė tar­nau­ti mū­sų ka­riuo­me­nė­je?

– Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, at­ėję tar­nau­ti sa­va­no­riš­kai, tu­rės pir­me­ny­bę vi­sų pir­ma pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą. Kur no­rės tar­nau­ti pa­gal gy­ve­na­mą vie­tą, tą vie­tą ga­lės pa­si­rink­ti. Taip pat jie gaus 25 proc. di­des­nes kau­pia­mą­sias iš­mo­kas nei tie, ku­rie bus pa­šauk­ti pri­va­lo­mai.

– Ar tais siū­lo­mais pri­va­lu­mais ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik šių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kai, bet ir tie, ku­rie bus pa­šauk­ti 2016 m. ir vė­liau?

– Taip, so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų pa­ke­tas šauk­ti­niams ga­lios nu­sta­ty­ta tvar­ka ir vė­les­niais me­tais. Tvar­ka šian­dien nu­sta­ty­ta to­kia ir, kol ne­bus pa­keis­ta, ji to­liau ga­lios.

– Dau­gu­ma šauk­ti­nių, su­pran­ta­ma, – jau­ni žmo­nės, pra­de­dan­tys sa­va­ran­kiš­ką sa­vo gy­ve­ni­mą, bai­gę moks­lus mo­kyk­lo­se. Ki­ti – jau be­si­ren­gian­tys stu­di­juo­ti ar tai da­ran­tys. Ki­ti – jau dir­ban­tys, esan­tys dar­bo rin­ko­je. Ar bus kvie­čia­mi stu­di­juo­jan­tys aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se? Ar jiems bus lei­džia­ma baig­ti moks­lus?

– Da­bar nu­sta­ty­tas šauk­ti­nių am­žius yra 19–26 me­tai. Stu­den­tai, ku­rie stu­di­juo­ja aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, pa­gal įsta­ty­mą, ku­ris pri­im­tas 2011 m., ti­krai ne­bus kvie­čia­mi į bū­ti­ną kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą. Po to, bai­gę moks­lus, ži­no­ma, jie ga­lės par­eikš­ti no­rą tar­nau­ti sa­va­no­riais.

Įsta­ty­mas ga­lio­ja vi­siems iki 38 me­tų, bet šiuo me­tu mes ti­krai ga­li­me pa­kvies­ti tik ri­bo­tą skai­čių žmo­nių, to­dėl orien­tuo­si­mės tik į jau­nuo­lius iki 26 me­tų am­žiaus. To­liau aukš­tą­jį moks­lą bai­gę jau­nuo­liai, jei­gu no­rės, ži­no­ma, ga­lės tar­nau­ti sa­va­no­riais ir kaip šauk­ti­niai. Taip pat bus ga­li­my­bė baig­ti ka­ri­nin­kų kur­sus. As­me­nys, ku­rie no­rės tap­ti [ka­riais] ir tu­rė­ti at­sar­gos re­zer­vi­nin­ko laips­nį, ga­lės tie­siog stu­di­juo­da­mi baig­ti šį kur­są ir at­ei­ty tap­ti re­zer­vo ka­ri­nin­kais.

– Pa­kal­bė­ki­me ir apie so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, ku­rias tu­rės šauk­ti­niai. Ar darb­da­viai tu­rės iš­sau­go­ti jų dar­bo vie­tas tiek vals­ty­bi­nia­me, tiek pri­va­čia­me sek­to­riu­je? Ar darb­da­vys bus su­in­te­re­suo­tas iš­sau­go­ti dar­bo vie­tą pa­šauk­ta­jam į ka­riuo­me­nę?

– Ka­ro prie­vo­lę at­lie­kan­tys pi­lie­čiai įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka at­lei­džia­mi nuo dar­bo. Darb­da­viai įsta­ty­mu yra įpa­rei­go­ti sau­go­ti dir­ban­čio pa­gal dar­bo su­tar­tį ar­ba vals­ty­bės tar­ny­bo­je ka­ro prie­vo­li­nin­ko dar­bo vie­tą ir par­ei­gas. Tai­gi darb­da­viams, ku­rių dar­buo­to­jai iš­eis at­lik­ti de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, ir darb­da­viams, per tris mė­ne­sius nuo nuo­la­ti­nės kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos [pa­bai­gos], įdar­bi­nu­siems tar­ny­bą at­li­ku­sius prie­vo­li­nin­kus, mo­ka­ma iki 100 proc. dar­bo už­mo­kes­čio, nuo šio dar­bo už­mo­kes­čio aps­kai­čiuo­tos drau­dė­jo pri­va­lo­mo­jo vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos su­bsi­di­ja (ne­vir­ši­jant 1,5 proc. Vy­riau­sy­bės mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos dy­džio, ar­ba 450 eu­rų).

Su­bsi­di­ja bus mo­ka­ma še­šis mė­ne­sius. Pra­de­dan­tys sa­vo vers­lą, pri­trau­kian­tys daug in­ves­ti­ci­jų ir pa­na­šūs ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ku­rie at­si­tik­ti­niu at­ran­kos bū­du bus pa­šauk­ti į tar­ny­bą, tu­rės ga­li­my­bių kreip­tis su ar­gu­men­tuo­tu pra­šy­mu į tam su­da­ry­tą spe­cia­lią ko­mi­si­ją dėl tar­ny­bos ati­dė­ji­mo. Ko­mi­si­ja re­ko­men­duos mi­nis­trui ati­dė­ti tar­ny­bą ar­ba ne, jei­gu bus nu­sta­ty­ta, kad, pa­šau­kus to­kį as­me­nį, bū­tų pa­da­ry­ta ne­pro­por­cin­gai di­de­lė ža­la as­me­ni­niams ar vi­suo­me­ni­niams in­te­re­sams.

– Ko­kiuo­se mies­tuo­se tar­naus šių me­tų šau­ki­mo jau­nuo­liai?

– Tar­naus Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je, Kau­ne. Da­lis – Ruk­lo­je, Tau­ra­gė­je. Taip pat da­lis tar­naus ne­to­li Šiau­lių – Lin­kai­čiuo­se – ir Pa­bra­dės po­li­go­ne. Pra­ktiš­kai – vi­so­je Lie­tu­vo­je.

– Su­pran­ta­ma, tė­ve­lius jau­di­na klau­si­mas, ar šauk­ti­niai tar­naus tik Lie­tu­vo­je, ar, jei­gu pri­reik­tų, ga­li bū­ti siun­čia­mi ir į tam ti­kras mi­si­jas?

– Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ne­ke­ti­na siųs­ti šauk­ti­nių ka­rių į jo­kias tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas už Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos ri­bų. Šauk­ti­niai bus ren­gia­mi pa­gal spe­cia­lią ka­ri­nio ren­gi­mo prog­ra­mą mū­sų ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se Lie­tu­vo­je ir, at­li­kę šią tar­ny­bą, bus per­kel­ti į ka­riuo­me­nės par­eng­tą re­zer­vą. Ki­taip ta­riant, jie bus pa­šauk­ti, jei­gu to rei­kės Lie­tu­vai, jei­gu pa­si­keis sau­gu­mo si­tua­ci­ja. Jie bus pa­šauk­ti į ka­riuo­me­nę tik iš­ėję vi­są ka­ri­nio ren­gi­mo kur­są. Da­bar ky­la daug spe­ku­lia­ci­jų, kad ne­ap­mo­ky­ti šauk­ti­niai ga­li bū­ti pa­nau­do­ti ko­kių nors ka­ri­nių konf­lik­tų me­tu. Tai yra ne­tie­sa. Joks šauk­ti­nis, ne­išė­jęs vi­so ko­vi­nio kur­so ir ne­su­kau­pęs ati­tin­ka­mos pa­tir­ties, ne­bus nau­do­ja­mas jo­kio­se tarp­tau­ti­nė­se ka­ri­nė­se mi­si­jo­se ir jo­kiuo­se ko­vi­niuo­se veiks­muo­se.

– Kaip pa­ti ka­riuo­me­nė ruo­šia­si pri­im­ti šių me­tų šauk­ti­nius? Tur­būt su­tik­si­te, kad per vie­ną šių me­tų ket­vir­tį pri­im­ti 3 tūkst. šauk­ti­nių, kai at­ei­nan­čiais me­tais ir vė­les­niais tiek pri­im­ti pla­nuo­ja­ma per me­tus, bus ne­ma­žas iš­šū­kis mū­sų ka­riuo­me­nei. Be to, kai ku­riems inf­ras­truk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo ir plė­tros dar­bams, rei­kia­moms prie­mo­nėms įsi­gy­ti rei­kia lai­ko. Kaips su­si­do­ro­si­te su šiuo iš­šū­kiu?

– At­siž­velg­da­mi į si­tua­ci­ją, ku­rią tu­ri­me, kai ku­rias pir­mie­siems šau­ki­mams skir­tas prie­mo­nes su­teik­si­me, pers­kirs­ty­da­mi tu­ri­mus re­sur­sus. Ži­no­ma, tai pa­da­ry­ti per pus­me­tį – pa­šauk­ti 3 tūkst. ka­rių – ne­ma­žas iš­šū­kis. Steng­si­mės su tuo su­si­do­ro­ti. Pa­vyz­džiui, lau­ko ap­ran­ga ir eki­pi­ruo­tė. Šiuo me­tu ka­riuo­me­nės san­dė­liuo­se šių prie­mo­nių nė­ra pa­kan­ka­mai, kad už­tek­tų vi­siems ka­ro tar­ny­bą at­lik­sian­tiems ka­riams ap­rū­pin­ti. Įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ros ir ga­my­ba už­trun­ka, to­dėl ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, kaip lai­ki­nai, kol bus pri­im­ti spren­di­mai, su­da­ry­tos su­tar­tys dėl pa­pil­do­mų prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo ir ap­rū­pin­ti vi­sų šių me­tų šauk­ti­niai, šiek tiek ap­ri­bo­ti jų iš­da­vi­mą. Ap­ri­bo­ti ne šauk­ti­niams, o anks­čiau tar­nau­jan­tiems ka­riams.

Šis spren­di­mas ti­krai ne­bus tai­ko­mas nau­jai pri­im­tiems ka­riams ir ka­riams sa­va­no­riams. Taip pat – vyks­tan­tiems į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, grei­to­jo rea­ga­vi­mo par­ei­gų ka­riams, ka­ro aka­de­mi­jos ka­riū­nams ir ki­tiems ka­ri­nių mo­ky­mų įstai­gų ka­riams. Bus tam ti­kri ap­ri­bo­ji­mai. Pa­vyz­džiui, kaž­ku­rį lai­ką vie­toj dvie­jų uni­for­mų bus iš­duo­ta vie­na. Šiaip vi­siems šauk­ti­niams, pri­va­lo­mos ka­ro tar­ny­bos ka­riams, ku­rie at­eis tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, bus su­tei­kia­ma vis­kas, ką pri­va­lo­ma su­teik­ti ka­riui, kad bū­tų ga­li­ma ko­ky­biš­kai jį mo­ky­ti: uni­for­ma, eki­pi­ruo­tė, šal­mai, gink­luo­tė, aki­niai, ant­ke­liai, ne­per­šau­na­mos lie­me­nės.

Kai ku­riems pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, ku­riems ap­rū­pi­ni­mą no­rė­jo­me pa­ge­rin­ti jau šiais me­tais, šiek tiek, gal pus­me­čiui, vis­kas nu­si­kels ki­tiems me­tams. Šiaip ar taip ti­krai steng­si­mės, at­siž­velg­da­mi į pa­si­kei­tu­sias fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gas, pir­miau­sia kreip­ti dė­me­sį į ka­rį, kad jis ga­lė­tų tin­ka­mai vyk­dy­ti sa­vo par­ei­gas. Vė­liau­siai iki ki­tų me­tų lie­pos mė­ne­sio vi­si tar­nau­jan­tys ka­riai (ir šauk­ti­niai, ir pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai) bus vi­siš­kai ap­rū­pin­ti, kaip jiems pri­klau­so pa­gal ka­ro tar­ny­bos vie­tą ir są­ly­gas.

– Ką no­rė­tu­mė­te ak­cen­tuo­ti, ypač tiems jau­nuo­liams, ku­riems pa­gal am­žių pri­klau­so tar­ny­ba Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir ku­rie ga­li ti­kė­tis šau­ki­mo nuo ge­gu­žės 11-osios į pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą?

– No­rė­čiau pa­lin­kė­ti vi­sų pir­ma ne­bi­jo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Vi­sa tai, ką da­ro­me, da­ro­me dėl to, kad mū­sų ša­lis, na­mai bū­tų sau­gūs, kad su­ge­bė­tu­me iš­mok­ti gin­ti sa­vo ša­lį. Ti­krai esa­me nu­si­tei­kę jau­nuo­liams, ku­rie at­ei­na gin­ti sa­vo tė­vy­nę, iš­mok­ti gin­ti sa­vo tė­vy­nę, su­teik­ti tam rei­ka­lin­gą ži­nių kie­kį. Lau­kia­me jų ir steng­si­mės pa­da­ry­ti vis­ką, kad jie įgy­tų tam rei­ka­lin­gus įgū­džius.

Ti­kro­vė nė­ra to­kia bai­si. Gau­su gan­dų ir spe­ku­lia­ci­jų apie tai, kaip su­nku ir su­dė­tin­ga tar­nau­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti iš sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties: kaž­ka­da bu­vau ka­rei­vis, pra­džio­je, ži­no­ma, bus su­nku, bet po dvie­jų–­tri­jų mė­ne­sių įvyks­ta psi­cho­lo­gi­nis lū­žis, ir jau­nuo­lis tam­pa ka­riu, at­si­ran­da tam ti­kri įgū­džiai. Vi­sa tai bus la­bai nau­din­ga ka­rei­vio, ku­ris tar­naus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, at­ei­čiai. Jis su­kaups ži­nių ir iš­moks gin­ti tė­vy­nę. Tai pa­dės to­liau tar­nau­jant vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar­ba pri­va­čio­se tar­ny­bo­se. Ti­krai la­bai siū­lau vi­siems ne­klau­sy­ti gan­dų, o tie­siog at­ei­ti ir at­lik­ti sa­vo par­ei­gą. De­vy­ni mė­ne­siai nė­ra la­bai daug. Pa­ma­ty­si­te, ko­kia po to vi­siems iš to bus nau­da: tiek mū­sų ša­liai, tiek jums pa­tiems.