Kupiškio rajono tarybos narys rastas negyvas
Tre­čia­die­nį ne­gy­vas ras­tas 43 me­tų Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys „dar­bie­tis“ Ai­das Mi­kė­nas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vy­ras nu­si­žu­dė sa­vo ga­ra­že, pra­ne­šė „Ku­piš­kė­nų min­tys“.

Ku­piš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, po­li­ti­ko šei­ma jo pa­si­ge­do an­tra­die­nį apie 16 val. ir vi­są nak­tį lau­kė, ban­dė ieš­ko­ti. Ry­tą žmo­na dėl vy­ro din­gi­mo krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Po­li­ci­nin­kai iš­lau­žė iš vi­daus už­ra­kin­tas pa­tal­pų du­ris ir vi­du­je ra­do pa­si­ko­ru­sį A.Mi­kė­ną.

Ta­ry­bos na­rys dir­bo kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju Ku­piš­kio Lau­ry­no Stuo­kos–­Gu­ce­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, bu­vo ve­dęs, tu­rė­jo du vai­kus. Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je dir­bo nuo 2007 me­tų, ėjo vi­ce­me­ro par­ei­gas (2007– 2011 m.).