Kuo skiriasi Mindaugo Sinkevičiaus ir Gintauto Palucko socialdemokratai
So­cial­de­mo­kra­tams va­do­vau­ti sie­kian­tis Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius par­ti­ją no­ri ves­ti pa­na­šiai kaip Al­gir­das But­ke­vi­čius – nuo­sai­kiai ir iš­lai­kant jos bran­duo­lį, ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tams rei­kia stai­gių ir stip­rių po­ky­čių. Taip LRT.lt tei­gia va­do­vau­ti soc­de­mams pa­si­ry­žęs M. Sin­ke­vi­čiaus kon­ku­ren­tas an­tra­me par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re Gin­tau­tas Pa­luc­kas. Sa­vo ruo­žtu M. Sin­ke­vi­čius G. Pa­luc­ką pa­ly­gi­no su Mo­ze, ku­ris „il­gus me­tus ve­džio­jo tau­tą lauk­da­mas, kol se­no­ji kar­ta iš­mirs, ir ta­da bus ga­li­ma at­ei­ti į Pa­ža­dė­tą­ją že­mę“.

An­tra­me Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re, ku­ris vyks ba­lan­džio 20–22 die­no­mis par­ti­jos sky­riuo­se, var­žy­sis Vil­niaus vi­ce­me­ras G. Pa­luc­kas ir ūkio mi­nis­tras M. Sin­ke­vi­čius. Pir­ma­me rin­ki­mų tu­re šiuos po­li­ti­kus sky­rė vos ke­li šim­tai bal­sų, o ar­tė­jant le­mia­mai ko­vai dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to aš­trė­ja kan­di­da­tų re­to­ri­ka bei ryš­ki­na­mos po­zi­ci­jos, kur link tu­rė­tų pa­suk­ti LSDP.

Aiš­ki­na, kuo ski­ria­si vie­nas nuo kito

G. Pa­luc­kas, kal­bė­da­mas apie pa­grin­di­nius skir­tu­mus tarp jo ir M. Sin­ke­vi­čiaus, pa­sta­rą­jį pa­ly­gi­no su da­bar­ti­nių so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu A. But­ke­vi­čiu­mi.

G. Pa­luc­kas no­ri re­for­muo­ti par­ti­ją ir ją at­nau­jin­ti, vi­sai ki­taip po­zi­cio­nuo­ti, o M. Sin­ke­vi­čius – nuo­sai­kes­nis ir steng­tų­si iš­lai­ky­ti sta­tus quo, LRT.lt tei­gia po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Sa­vu­ky­nas.

„M. Sin­ke­vi­čius – ge­ro­kai nuo­sai­kes­nis už ma­ne, jis par­ti­ją no­rė­tų ves­ti pa­na­šiai kaip A. But­ke­vi­čius – leng­vu lau­kia­mų pa­si­kei­ti­mų ke­liu. Aš, bend­rau­da­mas su par­tie­čiais, su­pra­tau, kad rei­ka­lin­gas vi­saa­pi­man­tis po­ky­tis vi­so­se sri­ty­se. Pir­ma­sis mū­sų par­ti­jos eše­lo­nas tu­ri pa­si­keis­ti ma­žiau­siai tri­mis ket­vir­ta­da­liais. Kal­bu ir apie val­dy­bą, pa­va­duo­to­jų kor­pu­są. Tai – mū­sų par­ti­jos vei­das, kul­tū­ra ir tra­di­ci­jos. Tuo me­tu M. Sin­ke­vi­čius kal­ba apie bran­duo­lio iš­lai­ky­mą“, – ly­gi­no G. Pa­luc­kas.

Be to, kaip aiš­ki­no G. Pa­luc­kas, jo kon­ku­ren­tas užim­ti par­ti­jos va­do­vo pos­tą esą ne kar­tą yra pa­sa­kęs, kad par­ti­ją ma­to kaip vals­ty­bi­nę.

„Aš sa­kau, kad vals­ty­bi­nės par­ti­jos yra tik Ru­si­jo­je, Ko­rė­jo­je, Ki­ni­jo­je. Par­ti­ją aš ma­tau kaip vi­sus kai­riuo­sius ju­dė­ji­mus kon­so­li­duo­jan­čią jė­gą. Or­ga­ni­za­ci­jos ga­li rea­li­zuo­ti sa­vo po­li­ti­nes nuo­sta­tas, ku­rios su­tam­pa su so­cial­de­mo­kra­ti­nė­mis. Par­ti­ja tu­ri bū­ti at­vi­ra struk­tū­ra, įtrau­kiant ne tik par­ti­jos na­rius, bet ir kai­riuo­sius aka­de­mi­nius iš­tek­lius ir or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rių pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je yra daug ir jie ne­tu­ri ga­li­my­bių sa­vęs po­li­tiš­kai rea­li­zuo­ti. Dėl sa­vo už­da­ru­mo ne­ten­ka­me šak­nų ir ne­tu­ri­me vi­suo­me­ni­nio pa­lai­ky­mo. Kiek man su­si­da­rė įspū­dis, M. Sin­ke­vi­čius par­ti­ją ma­to už­da­res­nę“, – dės­tė G. Pa­luc­kas.

Sa­vo ruo­žtu M. Sin­ke­vi­čius, iš­gir­dęs G. Pa­luc­ko tei­gi­nius apie kai­rių­jų jė­gų tel­ki­mą, LRT.lt tei­gė, jog G. Pa­luc­kas nu­si­ko­pi­ja­vo jo idė­ją: „Jis lanks­ti­nu­kų ne­ga­mi­no, bet ma­nuo­siuo­se par­ašy­ta, kad no­rė­čiau telk­ti pla­tes­nį kai­rių­jų al­jan­są. Sa­kau, kad kai­rie­siems tu­ri at­sto­vau­ti ne tik So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, bet tu­ri jung­tis ir ki­ti ju­dė­ji­mai – ne­par­ti­niai, kai­rie­siems pri­ta­rian­tys aka­de­mi­nio pa­sau­lio žmo­nės. Drįs­čiau teig­ti, kad tai – su­ta­pi­mas ar­ba nau­do­ja­ma­sis ma­no idė­ja.“

Kal­bė­da­mas apie par­ti­ją kaip vals­ty­bi­nę, M. Sin­ke­vi­čius sa­ko tu­rė­jęs ome­ny­je, kad LSDP yra ša­lies vals­ty­bin­gu­mui reikš­min­ga par­ti­ja. „No­riu, kad ji, kaip ir kon­ser­va­to­riai, bū­tų reikš­min­ga par­ti­ja vals­ty­bės rai­dai“, – aiš­ki­no M. Sin­ke­vi­čius.

Kal­bė­da­mas apie par­ti­ją kaip vals­ty­bi­nę, M. Sin­ke­vi­čius sa­ko tu­rė­jęs ome­ny­je, kad LSDP yra ša­lies vals­ty­bin­gu­mui reikš­min­ga par­ti­ja.

Be to, ūkio mi­nis­tras pa­brė­žė nie­kuo­met ne­sa­kęs, kad ke­ti­na pa­lik­ti tuos pa­čius na­rius par­ti­jos vir­šū­nė­se.

„Pa­si­kei­ti­mų bus, ir dau­giau kaip pu­sė žmo­nių bus nau­ji. Ki­taip ta­riant, dau­giau nei pu­sė pa­va­duo­to­jų pa­si­keis. Kal­bu apie po­li­ti­nę ko­man­dą, ku­ri yra ar­ti­miau­sia par­ti­jos pir­mi­nin­kui – pa­va­duo­to­jus, pre­zi­diu­mo na­rius; at­si­ras­tų nau­ju­mas ir tęs­ti­nu­mas. G. Pa­luc­kas čia gal kiek ra­di­ka­les­nis, siū­ly­da­mas tris ket­vir­ta­da­lius. Ta­čiau G. Pa­luc­kas ban­do sa­ve pa­vaiz­duo­ti kaip Mo­zę, ku­ris ve­džio­jo tau­tą 40 me­tų lauk­da­mas, kol se­no­ji kar­ta iš­mirs ir bus ga­li­ma at­ei­ti į Pa­ža­dė­tą­ją že­mę. Ma­tyt, jis per dve­jus me­tus no­ri se­nes­nę kar­tą ir tą va­di­na­mą­ją no­menk­la­tū­rą su­ma­žin­ti. Ta­čiau Sei­mo frak­ci­jos ne­pa­si­kei­si ir tu­rė­si dirb­ti su tuo, kas yra“, – LRT.lt kal­bė­jo M. Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak M. Sin­ke­vi­čiaus, bus ieš­ko­ma nau­jų ly­de­rių, ta­čiau ra­di­ka­lūs pa­si­kei­ti­mai esą su­nkiai įma­no­mi.

Pa­sak M. Sin­ke­vi­čiaus, bus ieš­ko­ma nau­jų ly­de­rių, ta­čiau ra­di­ka­lūs pa­si­kei­ti­mai esą su­nkiai įma­no­mi. „Aš esu nuo­sai­kes­nis ir ne­su už re­vo­liu­ci­ją. Pa­si­sa­kau už evo­liu­ci­ją, nuo­sek­lų mo­der­nė­ji­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo ke­lią“, – dės­tė M. Sin­ke­vi­čius.

Apž­val­gi­nin­kas: ka­žin ar įma­no­mos di­de­lės reformos

G. Pa­luc­kas no­ri re­for­muo­ti par­ti­ją ir ją at­nau­jin­ti, vi­sai ki­taip po­zi­cio­nuo­ti, o M. Sin­ke­vi­čius – nuo­sai­kes­nis ir steng­tų­si iš­lai­ky­ti sta­tus quo, LRT.lt tei­gia po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Sa­vu­ky­nas.

„Šie du po­li­ti­kai ei­na su to­kio­mis ži­nio­mis. Klau­si­mas, ku­rie pri­im­ti­nes­ni so­cial­de­mo­kra­tams. At­nau­ji­ni­mai ir at­si­nau­ji­ni­mai skam­ba la­bai gra­žiai, bet ne­re­tai tai ga­li pa­si­baig­ti par­ti­jos su­skal­dy­mu ir su­silp­nė­ji­mu, nes ra­di­ka­lios per­mai­nos su­ke­lia di­džiu­lį pa­sip­rie­ši­ni­mą, par­ti­ja pra­de­da grimz­ti, aiš­kin­da­ma­si san­ty­kius, o ne ieš­ko­da­ma sa­vo rin­kė­jo ir pri­sta­ty­da­ma idė­jas, ko­vo­da­ma dėl pro­jek­tų“, – ko­men­ta­vo V. Sa­vu­ky­nas.

Vis tik apž­val­gi­nin­kas abe­jo­ja, ar G. Pa­luc­kui pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti tas re­for­mas, apie ku­rias po­li­ti­kas kal­ba. „Ra­di­ka­li G. Pa­luc­ko re­to­ri­ka gal ir pri­trauk­tų pro­tes­to bal­sų, ta­čiau, jam ta­pus pir­mi­nin­ku, var­gu, ar jam pa­si­sek­tų įgy­ven­din­ti di­de­les re­for­mas. Jis – jau­nas, ne tiek daug tu­ri par­amos. Nors par­ti­jos vir­šū­nės at­nau­ji­ni­mas jam yra gy­vy­biš­kai bū­ti­nas, nes tik taip jis ga­li su­telk­ti sa­vo ko­man­dą, ku­ri jį pa­lai­ky­tų“, – pri­dū­rė V. Sa­vu­ky­nas.

G. Pa­luc­kas, kal­bė­da­mas apie pa­grin­di­nius skir­tu­mus tarp jo ir M. Sin­ke­vi­čiaus, pa­sta­rą­jį pa­ly­gi­no su da­bar­ti­nių so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vu A. But­ke­vi­čiu­mi.

Pa­sak V. Sa­vu­ky­no, LSDP na­riai tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ko rei­kia so­cial­de­mo­kra­tams. „Ga­li­ma su­grįž­ti prie so­cial­de­mo­kra­ti­nių iš­ta­kų, apie ką kal­ba po­li­to­lo­gai. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti re­vo­liu­ci­niu bū­du, kaip siū­lo G. Pa­luc­kas, ar­ba žings­nis po žings­nio, apie ką kal­ba M. Sin­ke­vi­čius“, – LRT.lt kal­bė­jo apž­val­gi­nin­kas.

Da­bar­ti­nis LSDP va­do­vas A. But­ke­vi­čius per­rin­ki­mo ne­be­sie­kė, mo­ty­vuo­da­mas par­ti­jos ne­sėk­me pra­ėju­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Jis sa­ko prog­no­za­vęs, kad LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se pri­reiks an­tro­jo tu­ro ir kad ja­me su­si­rungs bū­tent šie du po­li­ti­kai. „A­bu jau­ni, ener­gin­gi, gra­žūs, žva­lūs. Aš ma­nau, skir­tu­mo ne­bus, nes jie abu – pro­tin­gi, iš­min­tin­gi žmo­nės, tu­rin­tys ne­ma­žą po­li­ti­nę pa­tir­tį“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Ga­lu­ti­niai rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir nau­ja­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kas pa­aiš­kės ge­gu­žės 2-ąją, o sa­vo dar­bą jis pra­dės ge­gu­žės 6-ąją per LSDP su­va­žia­vi­mą.