Kunigas M. Danys apdovanotas už Vydūno kūrybos populiarinimą
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ap­do­va­no­jo ku­ni­gą Mi­ros­la­vą Da­nį už il­ga­me­tį in­dė­lį ir ypa­tin­gus nuo­pel­nus įam­ži­nant Vy­dū­no at­mi­ni­mą Vo­kie­ti­jo­je, nuo­la­ti­nę veik­lą po­pu­lia­ri­nant šio fi­lo­so­fo, ra­šy­to­jo kū­ry­bą, plė­to­jant Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos kul­tū­ros ry­šius.

Šeš­ta­die­nį Pa­gė­giuo­se M.Da­niui įteik­tas mi­nis­te­ri­jos auk­so gar­bės ženk­las „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“.

Šie­met su­kan­ka 25 me­tai, kai iš Det­mol­do (Vo­kie­ti­ja) į Lie­tu­vą per­kel­ti žy­maus Ma­žo­sios Lie­tu­vos kul­tū­ros vei­kė­jo Vy­dū­no pa­lai­kai. 1991 me­tų spa­lio 19 die­ną jie iš­kil­min­gai per­lai­do­ti Bi­tė­nų ka­pi­nė­se prie Ram­by­no.

M.Da­nys ak­ty­viai do­mi­si Vy­dū­no gy­ve­ni­mo Det­mol­de lai­ko­tar­piu, ku­ni­gas ieš­ko­jo jo pėd­sa­kų Li­pės baž­ny­čios ar­chy­vuo­se, ta­po vie­nu iš svar­biau­sių idė­jos įam­žin­ti Vy­dū­no at­mi­ni­mą Det­mol­de įgy­ven­din­to­ju. Jis su mies­to sa­vi­val­dy­be su­de­ri­no op­ti­ma­lų Vy­dū­no at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo spren­di­mą pa­sta­te, ku­ria­me 1946 me­tų ru­de­nį su ki­tais pa­bė­gė­liais iš Lie­tu­vos bu­vo pri­sig­lau­dęs Vy­dū­nas. Len­ta jo rū­pes­čiu pa­ga­min­ta Det­mol­do mies­to lė­šo­mis, pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Ku­ni­gas M.Da­nys pa­siū­lė ir tin­ka­miau­sią vie­tą Vy­dū­no skulp­tū­ri­niam por­tre­tui mi­nė­to pa­sta­to lan­go ni­šo­je. At­mi­ni­mo len­ta ir pa­mink­las Vy­dū­nui iš­kil­min­gai ati­deng­ti 2013 me­tų ge­gu­žės 10 die­ną per „Eu­ro­pos die­nas“ Det­mol­de.

Ku­ni­gas yra iš­rink­tas Vy­dū­no drau­gi­jos gar­bės na­riu, nuo­lat rū­pi­na­si Vy­dū­no rei­ka­lais Vo­kie­ti­jo­je, ra­šo apie jį, sa­ko kal­bas, da­ly­vau­ja Vy­dū­no 150-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo ko­mi­si­jos veik­lo­je. Ar­tė­jant Vy­dū­no gi­mi­mo ju­bi­lie­jui, M.Da­nys sie­kia pa­va­din­ti fi­lo­so­fo var­du gat­vę Det­mol­de, įsteig­ti Vy­dū­no drau­gi­ją, ji rū­pin­tų­si Vy­dū­no kū­ry­bi­niu pa­li­ki­mu, jo vo­kiš­kai ra­šy­tų dar­bų lei­dy­ba.