Kultūros viceministru deleguojamas teisininkas A. Neverauskas
Dar­bo par­ti­ja kan­di­da­tu į lais­vą kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro pos­tą de­le­guo­ja tei­si­nin­ką Ar­ną Ne­ve­raus­ką.

„Par­ti­jos val­dy­ba į šias par­ei­gas re­ko­men­da­vo Ar­ną Ne­ve­raus­ką. Šiuo me­tu dar vyks­ta pre­zi­diu­mo na­rių apk­lau­sa dėl jo kan­di­da­tū­ros“, – ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys.

Pa­sak jo, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pra­šė į vi­ce­mi­nis­tro pos­tą de­le­guo­ti tei­si­nin­ką, nes jis tu­rės ku­ruo­ti au­to­rių tei­sių ir in­te­lek­ti­nės ap­sau­gos klau­si­mus. Taip pat pra­šy­ta žmo­gaus, ku­ris ga­lė­tų leng­vai bend­rau­ti ang­lų kal­ba.

Par­ei­gas jis pra­dės ei­ti nuo penk­ta­die­nio, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je pra­ne­šė mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

„Ar­nas ku­ruos in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės (...) ir au­to­rių tei­sių ap­sau­gos sri­tis. Jis ge­riau­siai ati­ti­ko tuos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir tuos iš­šū­kius, ko­kius mes tu­ri­me šio­se sri­ty­se“, – sa­kė Š. Bi­ru­tis.

Jo tei­gi­mu, A. Ne­ve­raus­kas tu­ri pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jos dirb­ti kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru, nors nė­ra tu­rė­jęs jo­kios su kul­tū­ra su­si­ju­sios dar­bo pa­tir­ties.

„Kul­tū­ra tai nė­ra me­nas, kaip kai kas ban­dė Lie­tu­vo­je daug kar­tų teig­ti. Kul­tū­ra yra žy­miai pla­tes­nė są­vo­ka, de­fi­ni­ci­ja, ku­ri api­ma la­bai daug įvai­rių sri­čių ir ma­no iš­var­dy­to­se sri­ty­se be tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo dar­bas bū­tų ne­įma­no­mas“ – kal­bė­jo kul­tū­ros mi­nis­tras.

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te tei­sės iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jęs A. Ne­ve­raus­kas nuo 2013-ųjų gruo­džio dir­ba So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je, Dar­bo ap­lin­kos sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu.

A.Ne­ve­raus­kas taip pat yra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­rys.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius dar tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no, kad A. Ne­ve­raus­ko kan­di­da­tū­ra yra su juo su­de­rin­ta. Prem­je­ro tei­gi­mu, jam bu­vo pa­teik­tos trys kan­di­da­tū­ros.

Į vi­ce­mi­nis­trus lie­pą bu­vo pa­skir­tas Vy­tau­tas Vi­ge­lis, ta­čiau jis, iš­dir­bęs ke­lias sa­vai­tes, po ša­lies va­do­vų kri­ti­kos iš pos­to bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti. Pre­zi­den­tė ir prem­je­ras kri­ti­ka­vo jo pa­sky­ri­mą į vi­ce­mi­nis­trus dėl pra­ei­ty­je su­pai­nio­tų in­te­re­sų ir skan­da­lo, kai 2011-ai­siais Var­šu­vo­je gal­būt ne­blai­vus bu­vo iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo.

Prieš tai vi­ce­mi­nis­tre dir­bu­si Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė pos­tą pa­li­ko, kai bir­že­lio vi­du­ry­je bu­vo pa­skir­ta ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.