Kultūros prievaizdai nori valdyti didesnį paramos kapšą
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo Sei­mui at­si­sa­ky­ti Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mos ir re­ko­men­duo­ja vi­są par­amos kū­rė­jams sky­ri­mą bei mo­kė­ji­mą pa­ti­kė­ti jai. Mi­nis­te­ri­ja par­amą teik­tų iš jai ten­kan­čių vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Aiš­ki­na­ma, kad taip bus su­ma­žin­ta Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mą ir jos ad­mi­nis­tra­vi­mo tvar­ką tvir­ti­nan­čiai Vy­riau­sy­bei ten­kan­ti ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta. Pa­tys me­no kū­rė­jai prob­le­mos dėl šio su­ma­ny­mo ne­ma­to, jei tik ne­bus su­ma­žin­tos par­amai ski­ria­mos lė­šos. Ta­čiau po­li­ti­kai tuo abe­jo­ja.

Kai ne­ga­li kurti

Me­no kū­rė­jo sta­tu­są Lie­tu­vo­je tu­ri apie 5,3 tūkst. as­me­nų – dai­li­nin­kų, tea­tra­lų, kom­po­zi­to­rių, di­zai­ne­rių ir ki­to­kių kū­rė­jų. Jei jie dar­bin­go am­žiaus ir ne­tu­ri drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, nuo 2011-ųjų vals­ty­bės lė­šo­mis yra drau­džia­mi pen­si­jų, li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­niu drau­di­mu, o nuo 2012 me­tų – ir pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, jei ne­gau­na pa­ja­mų pa­gal au­to­ri­nes ar dar­bo su­tar­tis, pa­tys sa­va­ran­kiš­kai ne­mo­ka svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų.

Arū­nas Ge­lū­nas: „Man toks pa­siū­ly­mas at­ro­do ma­žų ma­žiau­siai keis­tas, juk me­no kū­rė­jų so­cia­li­nė ap­sau­ga – šioks toks lai­mė­ji­mas už­ti­kri­nant jų eg­zis­ten­ci­ją.“

Kiek­vie­nas me­no kū­rė­jas ga­li pre­ten­duo­ti ir į kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­kas, ku­rios mo­ka­mos iš Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mos. Kū­ry­bi­nė pra­sto­va – lai­ko­tar­pis, kai dar­bin­go am­žiaus me­no kū­rė­jas dėl nuo jo ne­prik­lau­san­čių prie­žas­čių lai­ki­nai ne­tu­ri są­ly­gų kur­ti ir pa­ja­mų iš kū­ry­bi­nės, in­di­vi­dua­lios ar su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sios veik­los. Kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­ka, sie­kian­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą, mo­ka­ma tris mė­ne­sius.

Vie­toj prog­ra­mos – mi­nis­te­ri­jos kišenė

Šiuo me­tu mi­nė­tą prog­ra­mą tvir­ti­na ir jos ad­mi­nis­tra­vi­mo tvar­ką nu­sta­to Vy­riau­sy­bė. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo prog­ra­mą pa­nai­kin­ti ir nu­ma­ty­ti, kad par­ama me­no kū­rė­jams to­liau bū­tų tei­kia­ma jau iš mi­nis­te­ri­jai ski­ria­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Kaip pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia jas ren­gu­sio Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Me­no ir kū­ry­bi­nių in­dus­tri­jų po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Pro­fe­sio­na­laus me­no sky­riaus pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Kru­šins­kai­tė, da­bar­ti­nės Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mos ir jos ad­mi­nis­tra­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo nuo­sta­tos tie­siog bū­tų per­kel­tos į kul­tū­ros mi­nis­tro nu­sta­ty­tą ir su so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trais su­de­rin­tą tvar­kos ap­ra­šą. Kul­tū­ros mi­nis­trui su­teik­tų įga­lio­ji­mų apim­tis esą ne­si­keis­tų, nes iš es­mės ne­kis­tų ir tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, tad ne­bū­tų pa­žeis­ti ir as­me­nų tei­sė­ti lū­kes­čiai.

Svar­biau­sia – pinigai

Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Edi­ta Uta­rie­nė ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl su­ma­ny­mo pa­nai­kin­ti Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mą. „Ma­nau, kad rei­kė­tų di­din­ti jos fi­nan­sa­vi­mą, nes da­bar prog­ra­mai nu­ma­to­ma per­ne­lyg ma­žai lė­šų. Vi­sus me­tus rei­kia skirs­ty­ti iš­mo­kų pi­ni­gus la­bai at­sa­kin­gai, kad fon­de jų lik­tų ir tiems žmo­nėms, ku­rie ap­mo­kė­ti kū­ry­bi­nes pra­sto­vas pa­pra­šo bai­gian­tis me­tams“, – ti­ki­no ji. Anot E. Uta­rie­nės, ga­li­my­be gau­ti te­gul ir ne­di­de­lę kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­ką me­ni­nin­kai nau­do­ja­si pa­ly­gin­ti daž­nai, ir kas­met no­rin­čių­jų ją gau­ti dau­gė­ja.

Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Kor­ne­li­jus Pla­te­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė su mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mais dar ne­su­si­pa­ži­nęs, ta­čiau ti­ki­no vien dėl to, kad ga­li bū­ti pa­nai­kin­ta Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­ma, nie­ko blo­ga ne­įž­vel­gian­tis.

„Da­bar šios prog­ra­mos fon­das gy­vuo­ja po Kul­tū­ros ta­ry­bos spar­ne­liu, bet taip yra vos ke­le­tą me­tų. Anks­čiau jį glo­bo­jo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Ma­tyt, no­ri­ma vėl jį su­sig­rą­žin­ti. Svar­biau­sia, kad iš­lik­tų pats ap­sau­gos pri­nci­pas. Iš kur bus ski­ria­ma pi­ni­gų – nė­ra taip svar­bu. Svar­biau­sia, kad jie iš ti­krų­jų bū­tų, ir ne ma­žes­ni nei šiuo me­tu“, – pa­žy­mė­jo K. Pla­te­lis. Anot jo, pa­sta­rai­siais me­tais me­no kū­rė­jams rem­ti kas­met ski­ria­ma po 700 tūkst. eu­rų.

Įžvel­gia riziką

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Ge­lū­nas, pats va­do­va­vęs Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, kai bu­vo ren­gia­ma me­no kū­rė­jų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų sis­te­ma, bu­vo at­vi­ras – mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas yra la­bai keis­tas ži­nant, ko­kia ne­sta­bi­li me­ni­nin­kų pa­dė­tis Lie­tu­vo­je.

Pa­siū­ly­mai nai­kin­ti Me­no kū­rė­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos prog­ra­mą at­si­ra­do, kai šią sa­vai­tę pa­sku­ti­nia­me pa­va­sa­rio se­si­jos po­sė­dy­je Sei­mas bal­sa­vo dėl ma­žes­nių mo­kes­čių me­no kū­rė­jams, nes nuo me­tų pra­džios pa­di­dė­ję mo­kes­čiai me­ni­nin­kams bu­vo ta­pę su­nkiai pa­ke­lia­ma naš­ta.

„Man toks pa­siū­ly­mas at­ro­do ma­žų ma­žiau­siai keis­tas, juk me­no kū­rė­jų so­cia­li­nė ap­sau­ga – šioks toks lai­mė­ji­mas už­ti­kri­nant jų eg­zis­ten­ci­ją. Lie­tu­vo­je me­no rin­ka yra la­bai ma­ža, me­ni­nin­kai tu­ri ma­žai ga­li­my­bių už­si­dirb­ti, nes jų kū­ry­ba Lie­tu­vo­je ver­ti­na­ma kuk­lio­mis su­mo­mis“, – tvir­ti­no A. Ge­lū­nas.

Jam keis­ta, jog no­ri­ma, kad kū­ry­bi­nės pra­sto­vos iš­mo­kos bū­tų ski­ria­mos iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­tų biu­dže­to asig­na­vi­mų. Jie vi­sa­da bū­da­vo la­bai kuk­lūs. To­dėl A. Ge­lū­nas ti­ki­no su­nkiai įsi­vaiz­duo­jan­tis, kaip bus ran­da­ma lė­šų mi­nė­toms reik­mėms. Anot jo, ma­žiau ri­zi­kos bū­tų, jei me­ni­nin­kų so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi rū­pin­tų­si, pa­vyz­džiui, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Ta­da gal bū­tų ga­ran­ti­jų, kad par­ama me­ni­nin­kams bent iš­liks to­kia, ko­kia yra da­bar. Kul­tū­ros sri­ties ins­ti­tu­ci­jų biu­dže­tai, po­li­ti­ko tei­gi­mu, nė­ra la­bai sta­bi­lūs – esant su­nkes­nei eko­no­mi­nei si­tua­ci­jai jie nu­ken­čia pir­miau­sia.